විකිපොත්:කෝපි කඩේ

Wikibooks වෙතින්
වෙත පනින්න: සංචලනය, සොයන්න

request for "විෂයය"(Subject) namespace[සංස්කරණය]

Hi all,
It seems we are missing with "විෂයය"(Subject) namespace in the Sinhaka wikibooks. So please help to make that. I'm planning to ask from https://bugzilla.wikimedia.org/enter_bug.cgi?product=Wikimedia for this namespace. In this case Adrignola is helping me a lot. I'm planing to add Subjects/ Sub Subjects in proper order. So we need this namespace. Could you please make a sound here for that.
Thank you. -- බිඟුවා සාකච්ඡාව 09:45, 15 ජූනි 2010 (යූටීසී)

I don't know about name spaces... but i have seen we have missed the subject and sub-subject categories in sinhala Wikibooks. how i can help you in this regard. I would like to contribute with some content to Wikibooks in future. Thank you. / Nishantha

Good. I was waiting for a voice from some one. Thank you. I'm going to make a request on bugzilla in few days. -- බිඟුවා සාකච්ඡාව 09:57, 15 ජූනි 2010 (යූටීසී)
It is nice to say that, one of the Developer(JeLuF) is looking on this Issue. -- බිඟුවා සාකච්ඡාව 18:09, 15 ජූනි 2010 (යූටීසී)
This is Done. Now it is working. -- බිඟුවා සාකච්ඡාව 18:58, 16 ජූනි 2010 (යූටීසී)

[සංස්කරණය]

Wikibooks-logo-si.png I have created a logo for Sinhala wiki books. Now we need to add this to main page. -- බිඟුවා සාකච්ඡාව 18:57, 16 ජූනි 2010 (යූටීසී)

This seems nice! Can we add this to main page?Lahirulk 11:36, 17 ජූනි 2010 (යූටීසී)

Image has re-scaled as requested. -- බිඟුවා සාකච්ඡාව 15:11, 23 ජූනි 2010 (යූටීසී)
It is nice to say that, image has added. -- බිඟුවා සාකච්ඡාව 15:16, 3 ජූලි 2010 (යූටීසී)
Dear පරිශීලක:බිඟුවා, I suggest to replace word ලෝකයකට with word ලොවකට. It will be easy to say & rhymes nicely. Singhalawap 19:27, 13 ජූලි 2010 (යූටීසී)

namespace change[සංස්කරණය]

Hi again. I'm going to create a new bug to change the Wikibooks: namespace to විකිපොත්: Here is the change.

$wgMetaNamespace = "විකිපොත්";
$wgMetaNamespaceTalk = "විකිපොත්_සාකච්ඡාව";
$wgNamespaceAliases = array('Wikibooks' => NS_PROJECT, 'Wikibooks_talk' => NS_PROJECT_TALK);

-- බිඟුවා සාකච්ඡාව 14:54, 4 ජූලි 2010 (යූටීසී)

Yes. This has to be changed to Sinhala.--Lahirulk 04:24, 5 ජූලි 2010 (යූටීසී)
Thanks Lahirulk. -- බිඟුවා සාකච්ඡාව
Nice work බිඟුවා! I agree on that. --Lee 07:46, 5 ජූලි 2010 (යූටීසී)
Thanks. -- බිඟුවා සාකච්ඡාව 12:11, 5 ජූලි 2010 (යූටීසී)
Done by JeLuF. විශේෂ ස්තුතිය JeLuF. -- බිඟුවා සාකච්ඡාව 05:37, 17 අගෝස්තු 2010 (යූටීසී)

සංස්කරණය[සංස්කරණය]

පරිපාලකවරුන්ට පමණක් සංස්කරණය කළ හැකි .js, .css වෙනස් කළ යුතුව ඇත. අප සතුව දැනට එවන් අය නොමැත. මා විසින් ඉදිරි පත් වන්නට තීරණය කරන ලදී. -- බිඟුවා සාකච්ඡාව 09:55, 18 ජූලි 2010 (යූටීසී)

HOT CAT[සංස්කරණය]

Hi,

I have seen that we don't have any gadget available.(At-least gadgets Tab). I would like to use HOTCAT. -- බිඟුවා සාකච්ඡාව 01:07, 27 ජූලි 2010 (යූටීසී)

විශේෂ:අභිරුචියන් හි මෙවලම් එක කරන ලදී. -- බිඟුවා සාකච්ඡාව 05:38, 17 අගෝස්තු 2010 (යූටීසී)
HOTCAT Added. -- බිඟුවා සාකච්ඡාව 05:34, 23 අගෝස්තු 2010 (යූටීසී)

පරිශීලක:Kumudupinto, ඔබට නිවන් සුව ප්‍රාර්ථනා කරමු. ප්‍රිය විප්‍රයෝගෝ දුක්ඛො ![සංස්කරණය]

මෙම පරිශීලකයා සිංහල විකිපොත් වලට එකවී ඇත්තේ 17 මැයි 2010 වැනි දිනදීය. (සිංහල චිකිපීඩියාවට එක් වී ඇත්තේ 11:46, 22 ජූලි 2009 වැනිදාය.) ඔහු එදා පටන් සිංහල විකිපීඩියාවට දැක්වූ දායකත්වය අගයනු වස් මෙම පණිවුඩය තබමි. ඔහුට නිවන් සුවය ප්‍රාර්ථනා කරමු. මෙය කිසියම් විකාර දැන්වීමක් නොව සත්‍යවශයෙන්ම දායකත්වය අගයනු වස් තබන සටහනකි. -- බිඟුවා සාකච්ඡාව 09:06, 30 ජූලි 2010 (යූටීසී)

කණිෂ්ඨ විකි[සංස්කරණය]

කණිෂ්ඨ විකි සබැඳුම පැති මෙනුවට එක් කරන ලදී. -- බිඟුවා සාකච්ඡාව 08:15, 27 සැප්තැම්බර් 2010 (යූටීසී)

කණිෂ්ඨ විකි නාමවකාශය (Wikijunior namespace )[සංස්කරණය]

  • කණිෂ්ඨ විකි:
  • කණිෂ්ඨ විකි සාකච්ඡාව:

දැනට අප් සතුව කණිෂ්ඨ විකි නාමවකාශයක් (Wikijunior namespace) නොපවතී. එය සාදා ගත යුත්තකි. මේ සඳහා ඔබේ සහයෝගය දක්වන්න. -- බිඟුවා සාකච්ඡාව 03:06, 28 සැප්තැම්බර් 2010 (යූටීසී)

  1. Symbol support vote.svg Support -- බිඟුවා සාකච්ඡාව 03:07, 28 සැප්තැම්බර් 2010 (යූටීසී) - as a Bug Creator
  2. Symbol support vote.svg Support Lahirulk 03:09, 28 සැප්තැම්බර් 2010 (යූටීසී) Yes, we badly need it.
  3. Symbol support vote.svg Support Lee 03:35, 28 සැප්තැම්බර් 2010 (යූටීසී)
  4. Symbol support vote.svg Support තඹරු විජේසේකර සාකච්ඡාව 13:10, 29 සැප්තැම්බර් 2010 (යූටීසී)

bugzilla වෙත යොමු කරන ලදී.
https://bugzilla.wikimedia.org/show_bug.cgi?id=25347 -- බිඟුවා සාකච්ඡාව 04:03, 8 ඔක්තෝබර් 2010 (යූටීසී)
       සාර්ථකයි
-- බිඟුවා සාකච්ඡාව 04:16, 8 ඔක්තෝබර් 2010 (යූටීසී)

Turn on Subpages in කණිෂ්ඨ විකි namespace[සංස්කරණය]

Currently we are having some issues in කණිෂ්ඨ විකි namespace. We need to Turn on subpages in this namespace. I would like to know about ideas. -- බිඟුවා සාකච්ඡාව 14:41, 8 ඔක්තෝබර් 2010 (යූටීසී)

I'm not sure what this is about. Is there any place I can read about this? --Lee 15:17, 8 ඔක්තෝබර් 2010 (යූටීසී)
See these pages,
http://en.wikibooks.org/wiki/User_talk:Adrignola#Another_Help
http://si.wikibooks.org/wiki/පරිශීලක_සාකච්ඡාව:බිඟුවා#Subpages -- බිඟුවා සාකච්ඡාව 15:23, 8 ඔක්තෝබර් 2010 (යූටීසී)
Dear පරිශීලක:බිඟුවා
What do you mean by කණිෂ්ඨ විකි. If it is sinhala version of Wikijunior: as in http://en.wikibooks.org/wiki/Wikijunior: , I suggest word ළමාවිකි. Singhalawap 07:49, 10 ඔක්තෝබර් 2010 (යූටීසී)
Dear පරිශීලක:බිඟුවා
Sorry I did not know that කණිෂ්ඨ විකි namespace is approved already. So my suggestion is too late it seems.
නැට්ට කරකවලනෙ, එහෙනං කඩමු !!
Let me know if any help needed to overcome the issue you told. Singhalawap 08:33, 10 ඔක්තෝබර් 2010 (යූටීසී)
It is little late Wap, But we can change if we want! Just need to start new topic in Kopikade. -- බිඟුවා සාකච්ඡාව 03:53, 11 ඔක්තෝබර් 2010 (යූටීසී)

https://bugzilla.wikimedia.org/show_bug.cgi?id=25449 bug has been fixed. -- බිඟුවා සාකච්ඡාව 02:54, 18 ඔක්තෝබර් 2010 (යූටීසී)

Changing namespace කණිෂ්ඨ විකි to ළමා විකි[සංස්කරණය]

Hi All,

This is regarding namespace change. As User:Singhalawap has suggested we can change our කණිෂ්ඨ විකි(Wikijunior) namespace to ළමා විකි. It seems fine to me. I would like to know the community concern about this. Changes will be like this. please add your ideas. Thank you.

  • කණිෂ්ඨ විකි = ළමා විකි
  • කණිෂ්ඨ විකි සාකච්ඡාව = ළමා විකි සාකච්ඡාව
-- බිඟුවා සාකච්ඡාව 05:41, 19 ඔක්තෝබර් 2010 (යූටීසී)
  1. Symbol support vote.svg Support -- බිඟුවා සාකච්ඡාව 05:42, 19 ඔක්තෝබර් 2010 (යූටීසී) - As Request Creator.


විකි මූලාශ්‍ර වෙතට ගෙන ගිය/ගෙන යමින් සිටින පොත්[සංස්කරණය]

"ගෙනයන්න " විධානය තියෙන්නේ කොහෙද?[සංස්කරණය]

නම ලියද්දි පොඩ්ඩක් වැරදුනා. "ගෙනයන්න " විධානය තියෙන්නේ කොහෙද? මට ඒක හොයාගන්න බෑ :( -Shane44 13:18, 9 මැයි 2011 (යූටීසී)

විකියේ වගේමයි. වෙනසක් නැ. -- බිඟුවා සාකච්ඡාව 17:56, 2 ඔක්තෝබර් 2011 (යූටීසී)
"http://si.wikibooks.org/w/index.php?title=විකිපොත්:කෝපි_කඩේ&oldid=8007" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි