පරිශීලක සාකච්ඡාව:Gangleri සඳහා මුලාශ්‍රය නරඹන්න

Jump to navigation Jump to search

පහත හේතුව නිසා, ඔබ හට මෙම පිටුව සංස්කරණය කරන්න සඳහා අවසර නොමැත:

Your IP address is in a range that has been blocked on all Wikimedia Foundation wikis.

The block was made by Tks4Fish (meta.wikimedia.org). The reason given is Open Proxy/Webhost: Contact stewards if you are affected. .

  • Start of block: 04:07, 17 පෙබරවාරි 2021
  • Expiry of block: 04:07, 17 පෙබරවාරි 2024

Your current IP address is 3.233.217.106 and the blocked range is 3.233.0.0/16. Please include all above details in any queries you make.

If you believe you were blocked by mistake, you can find additional information and instructions in the No open proxies global policy. Otherwise, to discuss the block please post a request for review on Meta-Wiki or send an email to the stewards VRT queue at stewards@wikimedia.org including all above details.


මෙම පිටුවෙහි මූලාශ්‍රය නැරඹීමට හා පිටපත් කිරීමට ඔබ හට හැකිය.

පරිශීලක සාකච්ඡාව:Gangleri වෙත නැවත යන්න.

"https://si.wikibooks.org/wiki/පරිශීලක_සාකච්ඡාව:Gangleri" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි