පරිශීලක සාකච්ඡාව:Gangleri

Jump to navigation Jump to search
Purge this page
පිටුවක් විමෝචනය කිරීම විසින් පූර්වාපේක්‍ෂිත සංචිතය (කෑෂය) හිස් කොට ඉතාමත් මෑත අනුවාදය පෙන්නුම් කිරීමට බල කරයි.
"https://si.wikibooks.org/wiki/පරිශීලක_සාකච්ඡාව:Gangleri" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි