සැකිල්ල:කොමන්ස්/උපදෙස්

Wikibooks වෙතින්
(සැකිල්ල:Commons/doc වෙතින් යළි-යොමු කරන ලදි)
Jump to navigation Jump to search

This template links an article to a page on Wikimedia Commons, containing a gallery of related images.

භාවිතය[සංස්කරණය]

{{Commons}} – puts link-box with current page's name.
{{Commons|pagename}} – puts link-box connecting title pagename.
{{Commons|pagename|showname}} – puts link-box showing the title showname.
{{Commons|pagename|position=left}} – floats link-box to the left side.

To place this template on the page, type {{Commons|pagename}}, where pagename is the name of a page on Wikimedia Commons (defaults to "{{PAGENAME}}", the end-name of a page where used).

  • The optional 2nd parameter gives the displayed link text.
  • The |position= parameter accepts one keyword, left, to float the box to the left instead of to the right.
  • To link to a Category, use {{Commonscat|catname}}, where catname is the name of the category.

Defaults[සංස්කරණය]

The pagenam defaults to wiki-variable "{{PAGENAME}}", which is the end-name of the page where used. For a Template:Txxx, the {{PAGENAME}} would be the end-name "Txxx". For a Category:Catxxx, that page would have {{PAGENAME}} as the end-name "Catxxx".

The default positioning of the link-box is to the right-side.

උදාහරණ[සංස්කරණය]

{{Commons}}

produces


{{Commons|Reconquista}}

produces


{{Commons|Category:Reconquista}}

produces


{{Commons|Reconquista|retaking of the Iberian Peninsula}}

produces


{{Commons|Reconquista|position=left}}

produces