සැකිලි සාකච්ඡාව:වික්ෂනරි:සූචිය/වගුව

Wikibooks වෙතින්
Jump to navigation Jump to search

wrong namespace. can be deleted. -- බිඟුවා සාකච්ඡාව 17:17, 28 ජූලි 2010 (යූටීසී)