උදවු:Editing/edithistory

Wikibooks වෙතින්
oldid date/time username edit summary
4016782 2021-12-15T11:15:11Z Arlo Barnes /* {{anchor|Minor edits|Minor edit}}Minor edit checkbox */ only considers two versions, not any earlier
4000535 2021-11-03T00:27:00Z EthanGaming7640 /* {{anchor|Revert}}Reverting */ fixed grammar
3996743 2021-10-18T21:36:31Z EthanGaming7640 /* {{anchor|Showing previews|Show preview}}Show preview button */fixed style errors
3996674 2021-10-18T17:24:33Z EthanGaming7640 /* {{anchor|Edit summaries}}Edit summary */ added commas
3996673 2021-10-18T17:22:59Z EthanGaming7640 /* top */
3805578 2021-02-05T12:37:43Z Mrjulesd /* Appearance of redirects */ correct
3805567 2021-02-05T12:19:46Z Mrjulesd Undid revision 3805562 by [[Special:Contributions/Mrjulesd|Mrjulesd]] ([[User talk:Mrjulesd|discuss]])
3805562 2021-02-05T12:14:29Z Mrjulesd /* Appearance of redirects */ span
3805561 2021-02-05T12:13:42Z Mrjulesd /* Appearance of redirects */ use CSS to generate heading, as it messes with TOC
3804660 2021-02-03T11:46:40Z Mrjulesd c/e top
3701830 2020-06-21T02:14:58Z Rdhill734455
3701828 2020-06-21T02:12:51Z Rdhill734455 Removing instructions re VisualEditor which I take has been discontinued
3694486 2020-05-29T21:18:02Z Mrjulesd {{Wikibooks editor navigation}}
3559456 2019-07-23T18:19:31Z Soul windsurfer /* See also */ Template:Color
3447240 2018-07-30T18:57:07Z Pi zero partial rv - the closing code tag was wrong, but "references/" was correct
3447224 2018-07-30T17:40:04Z Gerphe /* Fixed syntax error that broke page style */
3433925 2018-06-06T09:41:03Z Leaderboard Explicitly clarifying that the easiest way is by VisualEditor.
3208476 2017-04-23T20:16:37Z KGirlTrucker81 /* When to mark an edit as a minor edit */ ce
3160599 2016-12-03T00:34:50Z Pi zero /* Prevention */ hm; by my reading, adjective "frequent" modifies "them" --- but in these cases it's usually best to find a completely different phrasing that's clearer for everyone
3160579 2016-12-02T23:51:44Z Nonenmac /* Prevention */ adverb modifies render
2982063 2015-08-04T13:07:39Z Cedar101 <source> -> <syntaxhighlight> to aviod conflicts
2982042 2015-08-04T10:42:25Z Pi zero rv - need to make a case on the merits; Wikibooks is not Wikipedia, so not within the scope of a Wikipedia project
2982015 2015-08-04T06:36:59Z Cedar101 According to [[w:WP:CODE]], apply <source> tags.
2981959 2015-08-03T20:11:08Z Maths314 [[WB:REVERT|Reverted]] edits by [[Special:Contributions/Cedar101|Cedar101]] ([[User talk:Cedar101|talk]]) to last version by Maths314
2981845 2015-08-03T08:58:17Z Cedar101 /* List-defined references */ <source lang="xml">
2981844 2015-08-03T08:57:16Z Cedar101 /* Separate lists of references and footnotes */
2981843 2015-08-03T08:56:03Z Cedar101 /* Edit toolbar */ <source>
2969810 2015-06-20T14:52:33Z Maths314 /* {{anchor|Section link|Section links}}Section links (anchors) */ Fix typo
2726638 2014-11-18T10:27:37Z Lagoset /* {{anchor|Link}}Links */
2726631 2014-11-18T10:14:47Z Lagoset /* See also */
2694550 2014-08-25T09:32:10Z Good afternoon /* {{anchor|Edit summaries}}Edit summary */
2653091 2014-05-10T14:52:56Z Xania /* {{anchor|Interwiki link}}Interwiki links */ added Wikivoyage
2527811 2013-05-21T17:47:07Z DavidCary mention yet another way to do interwiki links
2516622 2013-04-26T02:47:13Z Darklama /* Appearance of redirects */ fix closing tag
2474211 2013-01-07T11:56:55Z Kayau wrong place
2471403 2013-01-01T17:52:11Z WOLfan112
2470295 2012-12-30T10:26:32Z Circuit-fantasist /* {{anchor|Footnote|Footnotes|Reference}}References */
2235247 2011-12-13T04:39:58Z Jomegat [[WB:REVERT|Reverted]] edits by [[Special:Contributions/Marce1|Marce1]] ([[User talk:Marce1|talk]]) to last version by Adrignola
2235245 2011-12-13T04:30:22Z Marce1
2209275 2011-11-11T15:32:52Z Adrignola [[WB:REVERT|Reverted]] edits by [[Special:Contributions/SimonJames|SimonJames]] ([[User talk:SimonJames|talk]]) to last version by 아흔
2171801 2011-09-24T04:54:00Z SimonJames
2109363 2011-05-28T01:47:08Z 아흔~enwikibooks + interwiki ko
2083513 2011-04-17T22:16:39Z Adrignola toc should fit left of centered intro image on most monitors
2083414 2011-04-17T17:52:42Z Whoop whoop pull up /* Intro */ Fixing layout
2083413 2011-04-17T17:48:53Z Whoop whoop pull up /* Syntax of redirects */
2083359 2011-04-17T14:29:21Z Whoop whoop pull up /* Sections vs. separate pages */
2083347 2011-04-17T14:10:34Z Whoop whoop pull up /* {{anchor|Minor edits|Minor edit}}Minor edit checkbox */
2004918 2010-12-16T20:46:55Z Adrignola /* {{anchor|List}}Lists */ match ordering
2004917 2010-12-16T20:45:26Z Adrignola /* Manual reverting */ match casing
2004907 2010-12-16T20:36:59Z Adrignola /* Other items */ Based on http://en.wikipedia.org/w/index.php?oldid=402511861
2004893 2010-12-16T20:22:13Z Adrignola /* Edit toolbar */ fixed links
2000943 2010-12-15T19:52:07Z Adrignola fixed links
2000942 2010-12-15T19:51:32Z Adrignola fixed links
2000825 2010-12-15T17:44:28Z Adrignola fixed link
2000545 2010-12-15T03:48:57Z Adrignola shortcut
2000437 2010-12-14T23:10:42Z Adrignola fixed links
2000092 2010-12-14T13:54:35Z Adrignola increase size of image
2000083 2010-12-14T13:43:11Z Adrignola /* Edit toolbar */ update for new buttons added to toolbar
1999938 2010-12-14T02:03:42Z Adrignola fixed links
1999382 2010-12-13T20:15:34Z Adrignola fixed links
1999123 2010-12-13T16:29:36Z Adrignola protection template in header template
1998714 2010-12-13T03:26:41Z Adrignola {{pp-semi-indef}}
1998483 2010-12-12T18:15:43Z Adrignola /* Page protection */ anchors
1998468 2010-12-12T18:05:41Z Adrignola fixed links
1998182 2010-12-12T00:23:26Z Adrignola /* Reverting */ anchor
1997329 2010-12-11T16:51:44Z Adrignola fixed link
1997162 2010-12-11T02:02:05Z Adrignola fixed links
1997092 2010-12-10T22:40:17Z Adrignola formatting
1997090 2010-12-10T22:39:12Z Adrignola fixed links
1997016 2010-12-10T21:39:49Z Adrignola fixed links
1996959 2010-12-10T20:41:22Z Adrignola fixed links
1996705 2010-12-10T17:56:13Z Adrignola fixed links
1996704 2010-12-10T17:55:59Z Adrignola fixed links
1996637 2010-12-10T17:36:04Z Adrignola fixed links
1996017 2010-12-09T22:02:59Z Adrignola /* Edit toolbar */ fixed links
1996016 2010-12-09T22:02:19Z Adrignola /* Edit toolbar */ fixed links
1996011 2010-12-09T21:53:06Z Adrignola /* Edit toolbar */ additional links
1994593 2010-12-09T03:15:59Z Adrignola /* {{anchor|Redirect|Redirects}}Redirecting */ fixed headings
1994591 2010-12-09T03:14:56Z Adrignola /* {{anchor|Footnote|Footnotes|Reference}}References */ fixed headings
1994464 2010-12-08T21:40:51Z Adrignola fixed links
1993899 2010-12-08T20:52:03Z Adrignola /* {{anchor|Wikilink}}Wikilinks */ rm silly example
1993898 2010-12-08T20:51:29Z Adrignola /* {{anchor|Interwiki link}}Interwiki links */ fixed link
1993894 2010-12-08T20:50:23Z Adrignola /* {{anchor|Link}}Links */ shortcut
1993893 2010-12-08T20:49:54Z Adrignola /* {{anchor|Section link|Section links}}Section links (anchors) */ wording
1993892 2010-12-08T20:46:13Z Adrignola /* Links */ Based on http://en.wikipedia.org/w/index.php?oldid=396268831
1993822 2010-12-08T18:50:14Z Adrignola /* Properties */ fixed link
1993771 2010-12-08T17:52:38Z Adrignola /* {{anchor|Footnote|Footnotes|Reference}}References */ introduction
1993718 2010-12-08T17:01:31Z Adrignola /* References */ Based on http://en.wikipedia.org/w/index.php?oldid=400310091
1993706 2010-12-08T16:39:39Z Adrignola /* Table of contents (TOC) */ unbold some less important words
1993704 2010-12-08T16:35:33Z Adrignola /* {{anchor|Redirect|Redirects}}Redirecting */ fixed examples
1993699 2010-12-08T16:29:47Z Adrignola /* Table of contents (TOC) */ anchors
1993683 2010-12-08T16:20:58Z Adrignola fix links; going to merge [[Help:Links]] here
1993670 2010-12-08T16:05:56Z Adrignola /* Composition of a book page */ shortcut for sections
1993661 2010-12-08T15:58:23Z Adrignola /* Sections */ Based on http://en.wikipedia.org/w/index.php?oldid=394190017
1993639 2010-12-08T15:21:11Z Adrignola /* Show preview button */ shortcut
1993638 2010-12-08T15:20:36Z Adrignola /* Show preview button */ Based on http://en.wikipedia.org/w/index.php?oldid=400871928
1993590 2010-12-08T14:13:23Z Adrignola /* Edit summary */ Based on http://en.wikipedia.org/w/index.php?oldid=401249645
1993583 2010-12-08T13:51:19Z Adrignola /* Minor edit checkbox */ shortcut
1993484 2010-12-08T04:41:14Z Adrignola /* Edit conflicts */ anchor
1993481 2010-12-08T04:40:15Z Adrignola /* Edit conflicts */ shortcut
1993479 2010-12-08T04:39:17Z Adrignola /* Resolution */ relevant link
1993478 2010-12-08T04:37:41Z Adrignola /* Edit conflicts */ Based on http://en.wikipedia.org/w/index.php?oldid=400302763
1993437 2010-12-08T03:46:51Z Adrignola /* Syntax */ fixed link
1993436 2010-12-08T03:46:33Z Adrignola /* Creation */ fixed link
1993433 2010-12-08T03:45:22Z Adrignola /* Redirecting */ shortcut
1993432 2010-12-08T03:44:32Z Adrignola /* Redirecting */ Based on http://en.wikipedia.org/w/index.php?oldid=400574026
1993405 2010-12-08T02:21:45Z Adrignola /* Page protection */ expand
1993373 2010-12-07T23:58:34Z Adrignola /* Reverting */ shortcut
1993364 2010-12-07T23:44:11Z Adrignola /* Undo */ shortcut
1993349 2010-12-07T23:32:41Z Adrignola /* Redirecting */ anchor
1993320 2010-12-07T22:17:55Z Adrignola /* Reverting */ From http://en.wikipedia.org/w/index.php?oldid=400478828
1993317 2010-12-07T22:04:59Z Adrignola /* Minor edit checkbox */ From http://en.wikipedia.org/w/index.php?oldid=400374531
1993316 2010-12-07T21:59:38Z Adrignola /* Composition of an edit page */ reorder to match list above
1993294 2010-12-07T21:49:14Z Adrignola limit toc
1993289 2010-12-07T21:45:07Z Adrignola /* Edit toolbar */ word formatting
1993279 2010-12-07T21:41:19Z Adrignola refactoring; headings for content to merge from other pages/wikis and reorganization of current content with some extraneous material removed to make room; current text may change
1974605 2010-11-19T06:23:37Z Wikimi-dhiann /* See also */ +ja
1970067 2010-11-10T23:46:00Z Jsnaree Undo revision 1970059 by [[Special:Contributions/PSY153 105|PSY153 105]] ([[User talk:PSY153 105|talk]])
1970059 2010-11-10T23:39:16Z PSY153 105
1967775 2010-11-06T17:41:54Z Adrignola fixed link
1967019 2010-11-05T19:25:05Z Adrignola formatted top, {{Wikibooks help}}, and moved link to more information to see also section; rm link now in sidebar at right
1933622 2010-09-16T08:38:13Z Srhat /* Position-independent wikitext */
1933621 2010-09-16T08:37:42Z Srhat image updated
1933501 2010-09-15T22:05:01Z Srhat /* Markup With Edit Buttons */ updated
1829111 2010-06-07T23:08:19Z Adrignola wording
1775602 2010-04-25T19:29:40Z Adrignola fixed ombox
1701808 2010-01-21T06:25:53Z Panic2k4 /* See also */
1701806 2010-01-21T06:21:27Z Panic2k4 /* See also */
1651887 2009-11-04T14:24:55Z 365degrees /* Edit conflicts */
1616917 2009-08-26T18:59:20Z CommonsDelinker Replacing [[Image:Button_nowiki.png]] with [[Image:Nowiki_icon.png]] (by [[commons:User:Shizhao|Shizhao]] because: Was in category "Duplicate", exact duplicate).
1548868 2009-06-26T10:36:54Z Sigmundur /* See also */ update
1428977 2009-02-28T00:29:56Z Tlau~enwikibooks changed Footnotes to References
1410457 2009-02-14T16:32:41Z Darklama /* Show As Typed */ switch around
1410437 2009-02-14T16:04:10Z Darklama /* Templates */ use simpler and more straightforward examples
1410344 2009-02-14T08:23:01Z Swift /* Organizing your writing */ update link
1408630 2009-02-13T15:11:05Z Darklama /* Wiki markup */ cleaned up and reorganized some stuff
1398777 2009-02-06T22:05:30Z Sigma 7 /* Templates */ fix redirect...
1361077 2008-12-17T20:20:32Z Whiteknight
925700 2007-07-17T19:00:53Z Darklama +image of the edit window
819109 2007-04-04T18:21:47Z Darklama /* Organizing your writing */ minor corrections in looks like vs whats typed
816104 2007-04-02T15:43:47Z Darklama -rm some broken links
816085 2007-04-02T15:13:18Z Darklama /* Links */ +interwiki links examples
813556 2007-03-31T14:54:13Z DavidCary merge /* Links */ section to {{mergeto|Help:Link}}
813554 2007-03-31T14:51:45Z DavidCary {{merge|Help:How does one edit a page}}
746501 2007-02-07T11:32:26Z Rcragun /* Links */ added how to link to wikibook chapters
673203 2006-12-04T20:42:18Z Darklama change category from English Documentation to Help
663256 2006-11-26T13:50:36Z Darklama Protected "[[Help:Editing]]": has been vandalized by unregistered users and is linked to within "edit this page" [edit=autoconfirmed:move=sysop]
663181 2006-11-26T10:28:30Z Herbythyme Revert to revision 662642 dated 2006-11-25 18:12:35 by Herbythyme using [[:en:Wikipedia:Tools/Navigation_popups|popups]]
662754 2006-11-25T20:34:30Z 195.189.209.67
662642 2006-11-25T18:12:35Z Herbythyme Revert to revision 661621 dated 2006-11-24 16:44:27 by Darklama using [[:en:Wikipedia:Tools/Navigation_popups|popups]]
662603 2006-11-25T17:54:05Z 85.96.255.160
661621 2006-11-24T16:44:27Z Darklama some minor clean up
661531 2006-11-24T14:12:15Z Darklama merged finished
661529 2006-11-24T14:09:43Z Darklama [[Help:How to edit a page]] moved to [[Help:Editing]]: merging
661528 2006-11-24T14:07:11Z Darklama +copied in contents of Help:Editing
658829 2006-11-22T17:49:28Z Darklama restore current version
658821 2006-11-22T17:46:57Z Darklama [[Help:Wikitext quick reference]] moved to [[Help:How to edit a page]]: merge edit histories
658813 2006-11-22T17:34:48Z Darklama restore current version
658807 2006-11-22T17:31:21Z Darklama [[Help:Editing tips and tricks]] moved to [[Help:Editing]]: merging edit histories
658802 2006-11-22T17:27:15Z Darklama cut down on duplicate contents
658799 2006-11-22T17:23:48Z Darklama /* Minor edits */ clearification and used Wikibooks termanology
658797 2006-11-22T17:16:33Z Darklama /* Basic text formatting */ use clearer example of text emphasizing
658789 2006-11-22T17:09:12Z Darklama /* Images, tables, video and sounds */ fix links
658771 2006-11-22T16:58:55Z Darklama /* Links */ +missing date link information
658753 2006-11-22T16:45:26Z Darklama +force showing of TOC to prepare for further merging
658739 2006-11-22T16:37:05Z Darklama start cleanup by adding contents previously just transcluded.
658716 2006-11-22T16:25:00Z Darklama -cut down on see also links
657156 2006-11-21T13:12:48Z Herbythyme start marking it simpler and WB
657152 2006-11-21T13:03:32Z Herbythyme +redlinks from "basic" page
657151 2006-11-21T13:03:12Z Herbythyme /* See also */ move redlinks to imp page
657150 2006-11-21T13:02:36Z Herbythyme /* See also */ move non basic stuff to other edit page and place link
655166 2006-11-19T04:28:07Z Rory O'Kane /* Organizing your writing */ Fixed spelling of maintains
645052 2006-11-10T10:26:16Z Herbythyme /* See also */ rather than the merge tag
645051 2006-11-10T10:23:20Z Herbythyme rm 1 merge, different approach completely
636021 2006-11-03T23:32:33Z Panic2k4
635908 2006-11-03T21:02:07Z Darklama +apparently missing mergeto tag
625211 2006-10-26T02:22:48Z DavidCary +[[Help:How does one edit a page]]
620373 2006-10-21T03:21:08Z DavidCary revert to 08:22, 9 July 2006; MichaelBillington
619511 2006-10-20T14:38:47Z Alex2~enwikibooks
612018 2006-10-15T13:49:56Z 213.130.245.98 /* Just show what I typed */
565962 2006-08-24T08:34:41Z 130.202.238.66
562187 2006-08-20T05:39:35Z Mirtone /* Basic text formatting */ ''' ''' for bold
562184 2006-08-20T05:38:11Z Mirtone /* Basic text formatting */ another HTML tagging template, looks like a great idea
562180 2006-08-20T05:34:20Z Mirtone /* Basic text formatting */ HTML tag template
539400 2006-07-28T14:41:47Z Whiteknight /* Images, tables, video, and sounds */
539397 2006-07-28T14:36:59Z Whiteknight
516101 2006-07-09T08:22:47Z MichaelBillington piping link to remove w: thing
514727 2006-07-07T00:18:03Z Hagindaz {{mergefrom|Writing Pages with Wiki Formatting}} suggestion
482253 2006-06-10T02:46:15Z Kernigh Chaining help pages...
475734 2006-06-02T21:27:10Z Jguk taking from meta
475722 2006-06-02T21:16:57Z Jguk from wikipedia
461906 2006-05-19T13:21:49Z CR~enwikibooks /* Organizing your writing */ wrapped TT section
461905 2006-05-19T13:17:29Z CR~enwikibooks /* Organizing your writing */ expanded definition list
421634 2006-04-07T22:33:54Z 71.104.149.144
350385 2006-01-30T23:17:38Z Uncle G's 'bot~enwikibooks TRANSWIKI: Copied from [[Meta:Help:Wikitext quick reference]].
350362 2006-01-30T23:10:54Z Uncle G's 'bot~enwikibooks TRANSWIKI: Copied from [[Meta:Help:Editing]].
335569 2006-01-12T23:32:34Z Uncle G's 'bot~enwikibooks TRANSWIKI: Copied from [[Meta:Help:Wikitext quick reference]].
335537 2006-01-12T23:23:09Z Uncle G's 'bot~enwikibooks TRANSWIKI: Copied from [[Meta:Help:Editing]].
327703 2006-01-05T17:32:10Z Greggwon
327607 2006-01-05T15:10:14Z 195.93.21.99 contract law
323593 2005-12-31T03:23:05Z Uncle G's 'bot~enwikibooks TRANSWIKI: Copied from [[Meta:Help:Wikitext quick reference]].
300264 2005-12-06T15:55:13Z Uncle G's 'bot~enwikibooks TRANSWIKI: Copied from [[Meta:Help:Wikitext quick reference]].
300243 2005-12-06T15:49:30Z Uncle G's 'bot~enwikibooks TRANSWIKI: Copied from [[Meta:Help:Editing]].
298175 2005-12-04T15:17:27Z Derbeth Reverted edit of [[Special:Contributions/69.31.81.234|69.31.81.234]], changed back to last version by Uncle G's 'bot
298160 2005-12-04T14:56:48Z 69.31.81.234
293034 2005-11-28T07:26:44Z Uncle G's 'bot~enwikibooks TRANSWIKI: Copied from [[Meta:Help:Wikitext quick reference]].
292959 2005-11-28T05:35:41Z Uncle G's 'bot~enwikibooks TRANSWIKI: Copied from [[Meta:Help:Editing]].
292957 2005-11-28T05:35:22Z Uncle G's 'bot~enwikibooks TRANSWIKI: Copied from [[Meta:Help:Editing tips and tricks]].
292416 2005-11-27T22:16:01Z Uncle G's 'bot~enwikibooks TRANSWIKI: Copied from [[Meta:Help:Editing tips and tricks]].
291448 2005-11-26T19:33:07Z Uncle G's 'bot~enwikibooks TRANSWIKI: Copied from [[Meta:Help:Editing tips and tricks]].
290370 2005-11-25T08:07:37Z Uncle G's 'bot~enwikibooks TRANSWIKI: Copied from [[Meta:Help:Editing tips and tricks]].
289881 2005-11-24T11:07:46Z Uncle G's 'bot~enwikibooks TRANSWIKI: Copied from [[Meta:Help:Editing]].
284287 2005-11-16T06:17:49Z Uncle G's 'bot~enwikibooks TRANSWIKI: Copied from [[Meta:Help:Editing]].
284077 2005-11-16T03:36:22Z Uncle G's 'bot~enwikibooks TRANSWIKI: Copied from [[Meta:Help:Editing]].
284075 2005-11-16T03:35:59Z Uncle G's 'bot~enwikibooks TRANSWIKI: Copied from [[Meta:Help:Editing tips and tricks]].
284050 2005-11-16T02:52:40Z Uncle G's 'bot~enwikibooks TRANSWIKI: Copied from [[Meta:Help:Editing tips and tricks]].
283995 2005-11-16T02:25:08Z Uncle G [[Help:How to edit a page]] moved to [[Wikibooks:How does one edit a page]]: Using the project namespace for project-specific help
283932 2005-11-16T01:52:05Z Uncle G's 'bot~enwikibooks TRANSWIKI: Copied from [[Meta:Help:Editing]].
283028 2005-11-15T08:50:21Z Derbeth Reverted edit of [[Special:Contributions/193.226.126.134|193.226.126.134]], changed back to last version by Lynx7725
283027 2005-11-15T08:48:49Z 193.226.126.134
184001 2005-07-06T11:15:01Z Lynx7725 rv my revert. I am stupid - should read the talk page first.
184000 2005-07-06T11:13:12Z Lynx7725 rv Aya's experiment -- the redirect the wikimedia didn't work automatically, and that detract from usability. LMK if this discussion is to be extended
160993 2005-06-18T23:38:35Z Aya experiment
142288 2005-06-09T18:34:30Z Robert Horning
137716 2005-06-09T17:50:37Z Robert Horning Updating with new version from meta
137702 2005-04-26T13:01:48Z Uncle G Reverted user test to last version by me.
120543 2005-04-26T06:36:16Z 68.123.181.59 /* Minor edits */
120456 2005-04-05T21:10:47Z Uncle G From [[m:Help:Editing]] in the usual manner.
110851 2004-08-14T06:53:00Z 68.55.55.219
48778 2004-08-14T06:51:12Z 68.55.55.219
48777 2004-06-15T21:05:14Z Sploo22~enwikibooks
36531 2004-06-12T16:12:20Z 207.202.147.239
36004 2004-06-12T16:11:00Z 207.202.147.239
36003 2004-06-01T01:34:50Z Jrincayc Link to en
"https://si.wikibooks.org/w/index.php?title=උදවු:Editing/edithistory&oldid=16199" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි