විකිපොත්:සැකිලි/Discussion/edithistory

Wikibooks වෙතින්
oldid date/time username edit summary
3694523 2020-05-29T21:32:44Z Mrjulesd {{Wikibooks editor navigation}}
2031696 2011-02-16T21:40:34Z Adrignola substituting Template:Unsigned
1977073 2010-11-22T13:33:01Z Adrignola Protected "[[Wikibooks:Templates/Discussion]]": High-impact page ([edit=autoconfirmed] (indefinite) [move=autoconfirmed] (indefinite))
1930607 2010-09-08T08:57:32Z Srhat /* Links */
1918602 2010-08-21T00:43:00Z Adrignola Headers section
1869901 2010-06-30T19:07:59Z Adrignola category in template
1869898 2010-06-30T19:06:48Z Adrignola fix template
1869896 2010-06-30T19:05:51Z Adrignola minor cleanup
1869893 2010-06-30T19:03:32Z Darklama +signatures and archives section, no reason to have two pages for this either
1719572 2010-02-14T11:29:42Z Swift Added {{outdent}} under /* Formatting */ and made the table columns equal width.
1613646 2009-08-21T14:36:47Z Adrignola moved [[Wikibooks:Templates/Discussion templates]] to [[Wikibooks:Templates/Discussion]]: Redundant name.
1613645 2009-08-21T14:36:33Z Adrignola +category
1548590 2009-06-25T23:17:19Z Adrignola /* Reading room */ Removed unused template documentation.
1429887 2009-03-01T14:29:20Z Swift Created page with '{{template messages}} == Votes == {| class="wikitable" width="100%" ! Markup || Display |- | {{tlxs|icon|keep}} | {{subst:icon|keep}} |} == Links == {| class="wikitable" width="…'