අපයෙදුම් පෙරහන් ලඝු සටහන

පෙරහන් විසින් අල්ලන ලද සියලුම ක්‍රියාකාරකම් ලැයිස්තුවක් මෙම ලඝු සටහනෙන් පෙන්වයි.

අපයෙදුම් ලඝු සටහන ගවේෂණය කරන්නවිදහන්නහකුලන්න
"https://si.wikibooks.org/wiki/විශේෂ:අපයෙදුම්_ලඝු-සටහන" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි