අවශ්‍ය ගොනු

Jump to navigation Jump to search

පහත දත්ත පූර්වාපේක්‍ෂීව සංචිත කෙරී ඇති (කෑෂ් කෙරී ඇති) අතර, අවසන් වරට යාවත්කාලීන කර ඇත්තේ 17:33, 23 සැප්තැම්බර් 2022 දීය. ප්‍රතිඵල 5,000 ක උපරිමයකට යටත්ව පූර්වාපේක්‍ෂීව සංචිත කෙරී ඇත.

පහත සඳහන් ගොනු භාවිතා කරන නමුත් පවතින නැහැ. විදේශ නිධි වලින් ගොනු නොතකා ලැයිස්තු ගත හැක. එවන් ඕනෑම බොරු ලංගමයෙන් පෙන්වා පහර කරනු ඇත. ප්‍රවර්ගය:භින්න වූ ගොනු සබැඳි සහිත පිටු. මීට අමතරව, පවතින නොවන බව එබ්බවීමට පිටු ලැයිස්තු ගත කර ඇත.

ක් දක්වා පහත පෙන්වා 50 ප්‍රතිඵල පරාසය තුළ #1 සිට #50.

(පෙර 50 | ) (20 | 50 | 100 | 250 | 500) නරඹන්න

 1. ගොනුව:Template-info.svg‏‎ (සබැඳියන් 390 කි)
 2. ගොනුව:Edit-copy green.svg‏‎ (සබැඳියන් 182 කි)
 3. ගොනුව:Chart organisation.svg‏‎ (සබැඳියන් 87 කි)
 4. ගොනුව:Wikibooks-logo.svg‏‎ (සබැඳියන් 79 කි)
 5. ගොනුව:Information icon4.svg‏‎ (සබැඳියන් 64 කි)
 6. ගොනුව:Nuvola filesystems services.svg‏‎ (සබැඳියන් 64 කි)
 7. ගොනුව:Ambox Content.svg‏‎ (සබැඳියන් 58 කි)
 8. ගොනුව:Ambox important.svg‏‎ (සබැඳියන් 58 කි)
 9. ගොනුව:Merge-split-transwiki default.svg‏‎ (සබැඳියන් 47 කි)
 10. ගොනුව:Redirectltr.png‏‎ (සබැඳියන් 27 කි)
 11. ගොනුව:Star*.svg‏‎ (සබැඳියන් 23 කි)
 12. ගොනුව:00 percent.svg‏‎ (සබැඳියන් 20 කි)
 13. ගොනුව:00 percents.svg‏‎ (සබැඳියන් 20 කි)
 14. ගොනුව:Commons-logo.svg‏‎ (සබැඳියන් 16 කි)
 15. ගොනුව:25 percent.svg‏‎ (සබැඳියන් 15 කි)
 16. ගොනුව:Edit-clear.svg‏‎ (සබැඳියන් 15 කි)
 17. ගොනුව:75 percent.svg‏‎ (සබැඳියන් 14 කි)
 18. ගොනුව:Redirect arrow without text.svg‏‎ (සබැඳියන් 14 කි)
 19. ගොනුව:25 percents.svg‏‎ (සබැඳියන් 13 කි)
 20. ගොනුව:Wikipedia-logo-v2.svg‏‎ (සබැඳියන් 12 කි)
 21. ගොනුව:100 percent.svg‏‎ (සබැඳියන් 10 කි)
 22. ගොනුව:50 percents.svg‏‎ (සබැඳියන් 10 කි)
 23. ගොනුව:75 percents.svg‏‎ (සබැඳියන් 10 කි)
 24. ගොනුව:At sign.svg‏‎ (සබැඳියන් 10 කි)
 25. ගොනුව:Category.svg‏‎ (සබැඳියන් 10 කි)
 26. ගොනුව:Dialog-warning-orange.svg‏‎ (සබැඳියන් 10 කි)
 27. ගොනුව:Dialog-warning-yellow.svg‏‎ (සබැඳියන් 10 කි)
 28. ගොනුව:CC some rights reserved.svg‏‎ (සබැඳියන් 9 කි)
 29. ගොනුව:Cc-by new white.svg‏‎ (සබැඳියන් 9 කි)
 30. ගොනුව:Cc-sa.svg‏‎ (සබැඳියන් 9 කි)
 31. ගොනුව:Crystal Clear action run.svg‏‎ (සබැඳියන් 9 කි)
 32. ගොනුව:Replacement filing cabinet.svg‏‎ (සබැඳියන් 9 කි)
 33. ගොනුව:100 percents.svg‏‎ (සබැඳියන් 7 කි)
 34. ගොනුව:Dharma wheel.svg‏‎ (සබැඳියන් 7 කි)
 35. ගොනුව:Flag of Sri Lanka.svg‏‎ (සබැඳියන් 7 කි)
 36. ගොනුව:Padlock-silver-medium.svg‏‎ (සබැඳියන් 7 කි)
 37. ගොනුව:Symbol support vote.svg‏‎ (සබැඳියන් 7 කි)
 38. ගොනුව:Warning icon WikiBooks.svg‏‎ (සබැඳියන් 7 කි)
 39. ගොනුව:Wikiversity-logo.svg‏‎ (සබැඳියන් 7 කි)
 40. ගොනුව:Ambox notice.png‏‎ (සබැඳියන් 6 කි)
 41. ගොනුව:Ambox warning pn.svg‏‎ (සබැඳියන් 6 කි)
 42. ගොනුව:Chess d44.png‏‎ (සබැඳියන් 6 කි)
 43. ගොනුව:Chess l44.png‏‎ (සබැඳියන් 6 කි)
 44. ගොනුව:Chess zhor 26.png‏‎ (සබැඳියන් 6 කි)
 45. ගොනුව:Chess zver 26.png‏‎ (සබැඳියන් 6 කි)
 46. ගොනුව:Computer-blue.svg‏‎ (සබැඳියන් 6 කි)
 47. ගොනුව:Emblem-question-yellow.svg‏‎ (සබැඳියන් 6 කි)
 48. ගොනුව:Gnome globe current event.svg‏‎ (සබැඳියන් 6 කි)
 49. ගොනුව:Heckert GNU white.svg‏‎ (සබැඳියන් 6 කි)
 50. ගොනුව:Nuvola apps bookcase.svg‏‎ (සබැඳියන් 6 කි)

(පෙර 50 | ) (20 | 50 | 100 | 250 | 500) නරඹන්න

"https://si.wikibooks.org/wiki/විශේෂ:අවශ්‍ය_ගොනු" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි