අවශ්‍ය ප්‍රවර්ග

Jump to navigation Jump to search

පහත දත්ත පූර්වාපේක්‍ෂීව සංචිත කෙරී ඇති (කෑෂ් කෙරී ඇති) අතර, අවසන් වරට යාවත්කාලීන කර ඇත්තේ 05:05, 6 ඔක්තෝබර් 2022 දීය. ප්‍රතිඵල 5,000 ක උපරිමයකට යටත්ව පූර්වාපේක්‍ෂීව සංචිත කෙරී ඇත.

ක් දක්වා පහත පෙන්වා 50 ප්‍රතිඵල පරාසය තුළ #1 සිට #50.

(පෙර 50 | ) (20 | 50 | 100 | 250 | 500) නරඹන්න

 1. Pages using DynamicPageList‏‎ (සාමාජිකයෝ 95 කි)
 2. Files with no machine-readable author‏‎ (සාමාජිකයෝ 51 කි)
 3. Files with no machine-readable description‏‎ (සාමාජිකයෝ 51 කි)
 4. Files with no machine-readable source‏‎ (සාමාජිකයෝ 51 කි)
 5. පොත:Wikibooks Stacks/Templates‏‎ (සාමාජිකයෝ 34 කි)
 6. Pages using deprecated source tags‏‎ (සාමාජිකයෝ 18 කි)
 7. Pages with ignored display titles‏‎ (සාමාජිකයෝ 16 කි)
 8. පොත:ප්‍රංශ/Templates‏‎ (සාමාජිකයෝ 16 කි)
 9. Possible-risk/use-count‏‎ (සාමාජිකයෝ 14 කි)
 10. Metatemplates‏‎ (සාමාජිකයෝ 12 කි)
 11. Editintro templates‏‎ (සාමාජිකයෝ 11 කි)
 12. Exclude in print‏‎ (සාමාජිකයෝ 10 කි)
 13. සැකිල්ල ඇමතුම් තුළ අනුපිටපත් තර්ක යොදා ගනිමින් පිටු‏‎ (සාමාජිකයෝ 9 කි)
 14. Preload templates‏‎ (සාමාජිකයෝ 8 කි)
 15. Dialog required support templates‏‎ (සාමාජිකයෝ 6 කි)
 16. Files lacking an author‏‎ (සාමාජිකයෝ 6 කි)
 17. විෂයය:නූර්ති‏‎ (සාමාජිකයෝ 6 කි)
 18. විෂයය:පැරණි අකුරු කරවන පොත් පෙළ‏‎ (සාමාජිකයෝ 6 කි)
 19. Commons templates-si‏‎ (සාමාජිකයෝ 5 කි)
 20. Files with unknown source‏‎ (සාමාජිකයෝ 5 කි)
 21. Formatting templates‏‎ (සාමාජිකයෝ 5 කි)
 22. Language link templates‏‎ (සාමාජිකයෝ 5 කි)
 23. විෂයය:ගොයම් කවි‏‎ (සාමාජිකයෝ 5 කි)
 24. විෂයය:ජන කවි‏‎ (සාමාජිකයෝ 5 කි)
 25. විෂයය:ජෝන් ද සිල්වා‏‎ (සාමාජිකයෝ 5 කි)
 26. DPL templates‏‎ (සාමාජිකයෝ 4 කි)
 27. French/Lessons with dialogues‏‎ (සාමාජිකයෝ 4 කි)
 28. French/Lessons with exercises‏‎ (සාමාජිකයෝ 4 කි)
 29. විෂයය:ජනසන්නිවේදන‏‎ (සාමාජිකයෝ 4 කි)
 30. Alphabetical‏‎ (සාමාජිකයෝ 3 කි)
 31. Babel templates‏‎ (සාමාජිකයෝ 3 කි)
 32. Collections‏‎ (සාමාජිකයෝ 3 කි)
 33. Interwiki link templates‏‎ (සාමාජිකයෝ 3 කි)
 34. Search templates‏‎ (සාමාජිකයෝ 3 කි)
 35. Typing-aid templates‏‎ (සාමාජිකයෝ 3 කි)
 36. Utility templates‏‎ (සාමාජිකයෝ 3 කි)
 37. විෂයය:කෙටි කතා‏‎ (සාමාජිකයෝ 3 කි)
 38. Box templates‏‎ (සාමාජිකයෝ 2 කි)
 39. Chess templates‏‎ (සාමාජිකයෝ 2 කි)
 40. Column templates‏‎ (සාමාජිකයෝ 2 කි)
 41. Computer language user templates‏‎ (සාමාජිකයෝ 2 කි)
 42. Cookbook templates‏‎ (සාමාජිකයෝ 2 කි)
 43. Dialog optional support templates‏‎ (සාමාජිකයෝ 2 කි)
 44. Edit user templates‏‎ (සාමාජිකයෝ 2 කි)
 45. French/Templates‏‎ (සාමාජිකයෝ 2 කි)
 46. Function templates‏‎ (සාමාජිකයෝ 2 කි)
 47. Internationalization templates‏‎ (සාමාජිකයෝ 2 කි)
 48. Layout templates‏‎ (සාමාජිකයෝ 2 කි)
 49. License tags attribution‏‎ (සාමාජිකයෝ 2 කි)
 50. License tags share-alike‏‎ (සාමාජිකයෝ 2 කි)

(පෙර 50 | ) (20 | 50 | 100 | 250 | 500) නරඹන්න

"https://si.wikibooks.org/wiki/විශේෂ:අවශ්‍ය_ප්‍රවර්ග" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි