අවශ්‍ය පිටු

Jump to navigation Jump to search

පමණක් ඔවුන්ට සම්බන්ධ යළි-යොමුකරයි ඇති පිටු හැර ඔවුන්ට වඩාත් සබැඳි සමග නොවන පවතින පිටු ලැයිස්තුව. ඔවුන්ට සම්බන්ධ යළි-යොමුකරයි ඇති බව නොපවතින පිටු ලැයිස්තුවක් සඳහා, බලන්න විශේෂ:භින්න යළි-යොමුකිරීම්.

පහත දත්ත පූර්වාපේක්‍ෂීව සංචිත කෙරී ඇති (කෑෂ් කෙරී ඇති) අතර, අවසන් වරට යාවත්කාලීන කර ඇත්තේ 05:05, 6 ඔක්තෝබර් 2022 දීය. ප්‍රතිඵල 5,000 ක උපරිමයකට යටත්ව පූර්වාපේක්‍ෂීව සංචිත කෙරී ඇත.

ක් දක්වා පහත පෙන්වා 50 ප්‍රතිඵල පරාසය තුළ #1 සිට #50.

(පෙර 50 | ) (20 | 50 | 100 | 250 | 500) නරඹන්න

 1. ප්‍රවර්ගය:Featured books‏‎ (සබැඳියන් 76 කි)
 2. සැකිල්ල:Template sandbox‏‎ (සබැඳියන් 54 කි)
 3. විකිපොත්:බාබෙල්‏‎ (සබැඳියන් 38 කි)
 4. උදවු:Dialog‏‎ (සබැඳියන් 38 කි)
 5. ප්‍රවර්ගය:බාබෙල් - භාෂාව අනුව පරිශීලකයින්‏‎ (සබැඳියන් 38 කි)
 6. ප්‍රවර්ගය:Editintro templates‏‎ (සබැඳියන් 24 කි)
 7. සැකිල්ල:TScope/ex/doc‏‎ (සබැඳියන් 22 කි)
 8. Cascading Style Sheets‏‎ (සබැඳියන් 20 කි)
 9. ප්‍රංශ/පාඩම්/තෙවන මට්ටම‏‎ (සබැඳියන් 18 කි)
 10. ප්‍රංශ/පාඩම්/දෙවන මට්ටම‏‎ (සබැඳියන් 18 කි)
 11. ප්‍රංශ/පාඩම්/සිව්වන මට්ටම‏‎ (සබැඳියන් 18 කි)
 12. උදවු:Collections‏‎ (සබැඳියන් 17 කි)
 13. විකිපොත්:Good books‏‎ (සබැඳියන් 16 කි)
 14. ප්‍රවර්ගය:Preload templates‏‎ (සබැඳියන් 16 කි)
 15. Department:Humanities‏‎ (සබැඳියන් 13 කි)
 16. Department:Social sciences‏‎ (සබැඳියන් 13 කි)
 17. විකිපොත්:Sandbox‏‎ (සබැඳියන් 13 කි)
 18. විකිපොත්:CCO Resources‏‎ (සබැඳියන් 12 කි)
 19. විකිපොත්:Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 Unported License‏‎ (සබැඳියන් 12 කි)
 20. විකිපොත්:GNU Free Documentation License‏‎ (සබැඳියන් 12 කි)
 21. විකිපොත්:Language Learning Difficulty for English Speakers‏‎ (සබැඳියන් 12 කි)
 22. විකිපොත්:Templates/Navigation‏‎ (සබැඳියන් 12 කි)
 23. සැකිල්ල:BOOKTALKNAME‏‎ (සබැඳියන් 12 කි)
 24. සැකිල්ල:CHAPTERNAME‏‎ (සබැඳියන් 12 කි)
 25. සැකිල්ල:SUBJECTCATEGORY‏‎ (සබැඳියන් 12 කි)
 26. සැකිල්ල:Tmbox‏‎ (සබැඳියන් 12 කි)
 27. උදවු:Categories‏‎ (සබැඳියන් 12 කි)
 28. උදවු:Files‏‎ (සබැඳියන් 12 කි)
 29. උදවු:Importing‏‎ (සබැඳියන් 12 කි)
 30. උදවු:Pages‏‎ (සබැඳියන් 12 කි)
 31. උදවු:Print versions‏‎ (සබැඳියන් 12 කි)
 32. Department:Computing‏‎ (සබැඳියන් 11 කි)
 33. Department:Engineering‏‎ (සබැඳියන් 11 කි)
 34. Department:Mathematics‏‎ (සබැඳියන් 11 කි)
 35. Department:Science‏‎ (සබැඳියන් 11 කි)
 36. Department:Standard curricula‏‎ (සබැඳියන් 11 කි)
 37. විකිපොත්:Categories‏‎ (සබැඳියන් 11 කි)
 38. විකිපොත්:Contact us‏‎ (සබැඳියන් 11 කි)
 39. විකිපොත්:Deletion policy‏‎ (සබැඳියන් 11 කි)
 40. විකිපොත්:Featured books‏‎ (සබැඳියන් 11 කි)
 41. විකිපොත්:Guidelines for class projects‏‎ (සබැඳියන් 11 කි)
 42. විකිපොත්:Reading room/Bulletin Board‏‎ (සබැඳියන් 11 කි)
 43. විකිපොත්:Templates/Files‏‎ (සබැඳියන් 11 කි)
 44. විකිපොත්:Wikibooks for Wikimedians‏‎ (සබැඳියන් 11 කි)
 45. උදවු:Account management‏‎ (සබැඳියන් 11 කි)
 46. උදවු:Contributing‏‎ (සබැඳියන් 11 කි)
 47. උදවු:FAQ‏‎ (සබැඳියන් 11 කි)
 48. උදවු:Formulas‏‎ (සබැඳියන් 11 කි)
 49. උදවු:Glossary‏‎ (සබැඳියන් 11 කි)
 50. උදවු:Local manuals of style‏‎ (සබැඳියන් 11 කි)

(පෙර 50 | ) (20 | 50 | 100 | 250 | 500) නරඹන්න

"https://si.wikibooks.org/wiki/විශේෂ:අවශ්‍ය_පිටු" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි