අවශ්‍ය සැකිලි

Jump to navigation Jump to search

පහත දත්ත පූර්වාපේක්‍ෂීව සංචිත කෙරී ඇති (කෑෂ් කෙරී ඇති) අතර, අවසන් වරට යාවත්කාලීන කර ඇත්තේ 14:47, 25 සැප්තැම්බර් 2023 දීය. ප්‍රතිඵල 5,000 ක උපරිමයකට යටත්ව පූර්වාපේක්‍ෂීව සංචිත කෙරී ඇත.

ක් දක්වා පහත පෙන්වා 50 ප්‍රතිඵල පරාසය තුළ #1 සිට #50.

(පෙර 50 | ) (20 | 50 | 100 | 250 | 500) නරඹන්න

 1. සැකිල්ල:Translations:Template:Wikidata Infobox/i18n/msg-newitem/si‏‎ (සබැඳියන් 100 කි)
 2. සැකිල්ල:Translations:Template:Wikidata Infobox/i18n/msg-noid/si‏‎ (සබැඳියන් 100 කි)
 3. සැකිල්ල:Translations:Template:Wikidata Infobox/i18n/msg-search/si‏‎ (සබැඳියන් 100 කි)
 4. සැකිල්ල:Ns::‏‎ (සබැඳියන් 47 කි)
 5. සැකිල්ල:Category tree all‏‎ (සබැඳියන් 13 කි)
 6. සැකිල්ල:Linear-gradient‏‎ (සබැඳියන් 11 කි)
 7. සැකිල්ල:Box-shadow‏‎ (සබැඳියන් 9 කි)
 8. සැකිල්ල:Cat see also‏‎ (සබැඳියන් 9 කි)
 9. සැකිල්ල:Lang links‏‎ (සබැඳියන් 9 කි)
 10. සැකිල්ල:Semantic markup templates‏‎ (සබැඳියන් 9 කි)
 11. සැකිල්ල:TranslateLink‏‎ (සබැඳියන් 9 කි)
 12. සැකිල්ල:Yesno-yes‏‎ (සබැඳියන් 7 කි)
 13. සැකිල්ල:FULLBASEPAGENAME‏‎ (සබැඳියන් 6 කි)
 14. සැකිල්ල:Redirect category shell‏‎ (සබැඳියන් 6 කි)
 15. සැකිල්ල:Select skin‏‎ (සබැඳියන් 6 කි)
 16. සැකිල්ල:Tnull‏‎ (සබැඳියන් 6 කි)
 17. සැකිල්ල:Align‏‎ (සබැඳියන් 5 කි)
 18. සැකිල්ල:Categorise‏‎ (සබැඳියන් 5 කි)
 19. සැකිල්ල:Markup/row‏‎ (සබැඳියන් 5 කි)
 20. සැකිල්ල:Sisterend‏‎ (සබැඳියන් 5 කි)
 21. සැකිල්ල:Sisterheader‏‎ (සබැඳියන් 5 කි)
 22. සැකිල්ල:Template-linking templates‏‎ (සබැඳියන් 5 කි)
 23. සැකිල්ල:Tmpl‏‎ (සබැඳියන් 5 කි)
 24. සැකිල්ල:Alice chess diagram‏‎ (සබැඳියන් 4 කි)
 25. සැකිල්ල:Bughouse chess diagram‏‎ (සබැඳියන් 4 කි)
 26. සැකිල්ල:Cat main‏‎ (සබැඳියන් 4 කි)
 27. සැකිල්ල:Catcat‏‎ (සබැඳියන් 4 කි)
 28. සැකිල්ල:Category for discussion‏‎ (සබැඳියන් 4 කි)
 29. සැකිල්ල:Chess diagram 5x5‏‎ (සබැඳියන් 4 කි)
 30. සැකිල්ල:Chess diagram 6x6‏‎ (සබැඳියන් 4 කි)
 31. සැකිල්ල:Chess diagram 8x10‏‎ (සබැඳියන් 4 කි)
 32. සැකිල්ල:Chess diagram alt text‏‎ (සබැඳියන් 4 කි)
 33. සැකිල්ල:Column-width‏‎ (සබැඳියන් 4 කි)
 34. සැකිල්ල:Hiddencat‏‎ (සබැඳියන් 4 කි)
 35. සැකිල්ල:Lcs‏‎ (සබැඳියන් 4 කි)
 36. සැකිල්ල:List of subst helper templates‏‎ (සබැඳියන් 4 කි)
 37. සැකිල්ල:MetaCat‏‎ (සබැඳියන් 4 කි)
 38. සැකිල්ල:Metacat‏‎ (සබැඳියන් 4 කි)
 39. සැකිල්ල:Mld‏‎ (සබැඳියන් 4 කි)
 40. සැකිල්ල:Omega Chess diagram‏‎ (සබැඳියන් 4 කි)
 41. සැකිල්ල:Other category-header templates‏‎ (සබැඳියන් 4 කි)
 42. සැකිල්ල:Raumschach diagram‏‎ (සබැඳියන් 4 කි)
 43. සැකිල්ල:Tlr‏‎ (සබැඳියන් 4 කි)
 44. සැකිල්ල:Translation table‏‎ (සබැඳියන් 4 කි)
 45. සැකිල්ල:BullR‏‎ (සබැඳියන් 3 කි)
 46. සැකිල්ල:CatCat‏‎ (සබැඳියන් 3 කි)
 47. සැකිල්ල:Counties of California‏‎ (සබැඳියන් 3 කි)
 48. සැකිල්ල:Further information‏‎ (සබැඳියන් 3 කි)
 49. සැකිල්ල:Lts‏‎ (සබැඳියන් 3 කි)
 50. සැකිල්ල:Magic word‏‎ (සබැඳියන් 3 කි)

(පෙර 50 | ) (20 | 50 | 100 | 250 | 500) නරඹන්න

"https://si.wikibooks.org/wiki/විශේෂ:අවශ්‍ය_සැකිලි" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි