අවශ්‍ය සැකිලි

Jump to navigation Jump to search

පහත දත්ත පූර්වාපේක්‍ෂීව සංචිත කෙරී ඇති (කෑෂ් කෙරී ඇති) අතර, අවසන් වරට යාවත්කාලීන කර ඇත්තේ 17:33, 23 සැප්තැම්බර් 2022 දීය. ප්‍රතිඵල 5,000 ක උපරිමයකට යටත්ව පූර්වාපේක්‍ෂීව සංචිත කෙරී ඇත.

ක් දක්වා පහත පෙන්වා 50 ප්‍රතිඵල පරාසය තුළ #1 සිට #50.

(පෙර 50 | ) (20 | 50 | 100 | 250 | 500) නරඹන්න

 1. සැකිල්ල:Wikinewline‏‎ (සබැඳියන් 22 කි)
 2. සැකිල්ල:GetFallback‏‎ (සබැඳියන් 21 කි)
 3. සැකිල්ල:GetFallback2‏‎ (සබැඳියන් 21 කි)
 4. සැකිල්ල:Ns::‏‎ (සබැඳියන් 16 කි)
 5. සැකිල්ල:CC-Layout‏‎ (සබැඳියන් 9 කි)
 6. සැකිල්ල:Talk other‏‎ (සබැඳියන් 7 කි)
 7. සැකිල්ල:GNU-Layout‏‎ (සබැඳියන් 6 කි)
 8. සැකිල්ල:PD-Layout‏‎ (සබැඳියන් 6 කි)
 9. සැකිල්ල:French/Style‏‎ (සබැඳියන් 4 කි)
 10. සැකිල්ල:Lcs‏‎ (සබැඳියන් 4 කි)
 11. සැකිල්ල:Main‏‎ (සබැඳියන් 4 කි)
 12. සැකිල්ල:Alice chess diagram‏‎ (සබැඳියන් 3 කි)
 13. සැකිල්ල:Babel‏‎ (සබැඳියන් 3 කි)
 14. සැකිල්ල:Bughouse chess diagram‏‎ (සබැඳියන් 3 කි)
 15. සැකිල්ල:Chess diagram 5x5‏‎ (සබැඳියන් 3 කි)
 16. සැකිල්ල:Chess diagram 6x6‏‎ (සබැඳියන් 3 කි)
 17. සැකිල්ල:Chess diagram 8x10‏‎ (සබැඳියන් 3 කි)
 18. සැකිල්ල:Chess diagram small‏‎ (සබැඳියන් 3 කි)
 19. සැකිල්ල:Dialog/subtemplates cat‏‎ (සබැඳියන් 3 කි)
 20. සැකිල්ල:Lts‏‎ (සබැඳියන් 3 කි)
 21. සැකිල්ල:Note‏‎ (සබැඳියන් 3 කි)
 22. සැකිල්ල:Omega Chess diagram‏‎ (සබැඳියන් 3 කි)
 23. සැකිල්ල:Raumschach diagram‏‎ (සබැඳියන් 3 කි)
 24. සැකිල්ල:Ref‏‎ (සබැඳියන් 3 කි)
 25. සැකිල්ල:Deletiontools‏‎ (සබැඳියන් 2 කි)
 26. සැකිල්ල:Dialog/formatting template‏‎ (සබැඳියන් 2 කි)
 27. සැකිල්ල:Lorem ipsum‏‎ (සබැඳියන් 2 කි)
 28. සැකිල්ල:Lua‏‎ (සබැඳියන් 2 කි)
 29. සැකිල්ල:Main other‏‎ (සබැඳියන් 2 කි)
 30. සැකිල්ල:Module test case‏‎ (සබැඳියන් 2 කි)
 31. සැකිල්ල:Navbox suite‏‎ (සබැඳියන් 2 කි)
 32. සැකිල්ල:Parameter‏‎ (සබැඳියන් 2 කි)
 33. සැකිල්ල:Policies and guidelines see also‏‎ (සබැඳියන් 2 කි)
 34. සැකිල්ල:Random number‏‎ (සබැඳියන් 2 කි)
 35. සැකිල්ල:Saved book‏‎ (සබැඳියන් 2 කි)
 36. සැකිල්ල:Sec link image‏‎ (සබැඳියන් 2 කි)
 37. සැකිල්ල:Smaller‏‎ (සබැඳියන් 2 කි)
 38. සැකිල්ල:Str trim‏‎ (සබැඳියන් 2 කි)
 39. සැකිල්ල:Subst only‏‎ (සබැඳියන් 2 කි)
 40. සැකිල්ල:Transwiki maintenance‏‎ (සබැඳියන් 2 කි)
 41. සැකිල්ල:UF-hcard-person‏‎ (සබැඳියන් 2 කි)
 42. සැකිල්ල:User si-0‏‎ (සබැඳියන් 2 කි)
 43. සැකිල්ල:Usertalk new message see also‏‎ (සබැඳියන් 2 කි)
 44. සැකිල්ල:@‏‎ (එක් සබැඳියකි)
 45. සැකිල්ල:Archive list long‏‎ (එක් සබැඳියකි)
 46. සැකිල්ල:At‏‎ (එක් සබැඳියකි)
 47. සැකිල්ල:BridgeHandInline‏‎ (එක් සබැඳියකි)
 48. සැකිල්ල:Cite news‏‎ (එක් සබැඳියකි)
 49. සැකිල්ල:Cite web‏‎ (එක් සබැඳියකි)
 50. සැකිල්ල:Clubs‏‎ (එක් සබැඳියකි)

(පෙර 50 | ) (20 | 50 | 100 | 250 | 500) නරඹන්න

"https://si.wikibooks.org/wiki/විශේෂ:අවශ්‍ය_සැකිලි" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි