ටැගයන්

Jump to navigation Jump to search

මෘදුකාංගය විසින් සංස්කරණයක් සිදුකල හැකි ටැගයන් මෙම පිටුවෙහි ලැයිස්තුගත කොට ඒවායේ තේරුම් දක්වා ඇත.

ටැග් නම
වෙනස්කම් ලැයිස්තුන්හී පෙනුමතේරුමෙහි පූර්ණ විස්තරයමූලාශ්‍රයසක්‍රීය?ටැගගත කෙරුණු වෙනස්කම්
wikieditor(hidden)Edit made using WikiEditor (2010 wikitext editor)Defined by the softwareඔව්වෙනස්කම් 2,339
OAuth CID: 3711PAWS [2.1]PAWS (PAWS: A Web Shell) allows users to run Pywikibot (and other Python / R / bash code) online without needing an ssh login. The OAuth integration allows them to do so without having to expose their passwords.Defined by the softwareඔව්වෙනස්කම් 1,918
mw-new-redirectNew redirectEdits that create a new redirect or change a page to a redirectDefined by the softwareඔව්වෙනස්කම් 794
mobile editජංගම සංස්කරණයජංගම අඩවියෙන් සංස්කරණය සිදු කරන ලදීDefined by the softwareඔව්වෙනස්කම් 274
mobile web editජංගම වෙබ් සංස්කරණයEdit made from mobile web siteDefined by the softwareඔව්වෙනස්කම් 274
OAuth CID: 1841PAWS [2.1]PAWS (PAWS: A Web Shell) allows users to run Pywikibot (and other Python / R / bash code) online without needing an ssh login. The OAuth integration allows them to do so without having to expose their passwords.Defined by the softwareඔව්වෙනස්කම් 180
discussiontools-added-comment(hidden)A talk page comment was added in this editDefined by the softwareඔව්වෙනස්කම් 87
mw-revertedRevertedEdits that were later reverted by a different editDefined by the softwareඔව්වෙනස්කම් 73
massmessage-deliveryMassMessage deliveryMessage delivery using Extension:MassMessageDefined by the softwareඔව්වෙනස්කම් 73
mw-removed-redirectRemoved redirectEdits that change an existing redirect to a non-redirectDefined by the softwareඔව්වෙනස්කම් 44
visualeditorවිෂුවල් එඩිටර්විෂුවල්එඩිටර් භාවිතයෙන් කල සංස්කරණයකි.Defined by the softwareඔව්වෙනස්කම් 38
mw-rollbackRollbackEdits that roll back previous edits using the rollback linkDefined by the softwareඔව්වෙනස්කම් 35
discussiontools-source-enhanced(hidden)DiscussionTools was in enhanced source mode with the toolbarDefined by the softwareඔව්වෙනස්කම් 29
discussiontools-source(hidden)DiscussionTools was in source modeDefined by the softwareඔව්වෙනස්කම් 29
discussiontools(hidden)Edit made using DiscussionToolsDefined by the softwareඔව්වෙනස්කම් 29
mw-undoUndoEdits that undo previous edits using the undo linkDefined by the softwareඔව්වෙනස්කම් 29
mw-changed-redirect-targetRedirect target changedEdits that change the target of a redirectDefined by the softwareඔව්වෙනස්කම් 20
discussiontools-replyReplyUser replied to a comment with DiscussionToolsDefined by the softwareඔව්වෙනස්කම් 19
mw-manual-revertManual revertEdits that manually restore the page to an exact previous stateDefined by the softwareඔව්වෙනස්කම් 13
discussiontools-newtopicNew topicUser added a new topic to the page with DiscussionToolsDefined by the softwareඔව්වෙනස්කම් 10
mw-replaceReplacedEdits that remove more than 90% of the content of a pageDefined by the softwareඔව්වෙනස්කම් 9
mw-blankBlankingEdits that blank a pageDefined by the softwareඔව්වෙනස්කම් 9
visualeditor-switchedVisual edit: SwitchedUser started to edit using the visual editor, then changed to the wikitext editor.Defined by the softwareඔව්වෙනස්කම් 3
OAuth CID: 1805SWViewer [1.4]App to monitor the recent changes of a wiki's in real-time. For more details, see https://meta.wikimedia.org/wiki/SWViewerDefined by the softwareඔව්වෙනස්කම් 2
emojiEmojiUsed by global abuse filter 110.Defined by the softwareඔව්වෙනස්කම
visualeditor-wikitext2017 source editEdit made using the 2017 wikitext editorDefined by the softwareඔව්වෙනස්කම
mw-contentmodelchangecontent model changeEdits that change the content model of a pageDefined by the softwareඔව්වෙනස්කම
mw-server-side-uploadServer-side uploadMedia files that were uploaded via a maintenance scriptDefined by the softwareඔව්වෙනස්කම
centralnoticeCentral NoticeEdit created via the CentralNotice Admin UIDefined by the softwareඔව්වෙනස්කම
centralnotice translationCentral Notice TranslationEdit of CentralNotice content created via the Translate extensionDefined by the softwareඔව්වෙනස්කම
editcheck-references(hidden)EditCheck thinks a reference might have been needed in this editDefined by the softwareඔව්වෙනස්කම
visualeditor-needcheckVisual edit: CheckEdit made using the VisualEditor where the system detected the wikitext possibly having unintended changes.Defined by the softwareඔව්වෙනස්කම
mobile app editජංගම යෙදුම් සංස්කරණයEdits made from mobile appsDefined by the softwareඔව්වෙනස්කම
android app editAndroid app editEdits made from mobile app for AndroidDefined by the softwareඔව්වෙනස්කම
ios app editiOS app editEdits made from mobile app for iOSDefined by the softwareඔව්වෙනස්කම
advanced mobile editAdvanced mobile editEdit made by user with Advanced modeDefined by the softwareඔව්වෙනස්කම
fileimporter-remoteModified by FileImporterEdits made by the FileImporter extension after successfully importing a file from this wiki.Defined by the softwareඔව්වෙනස්කම
disneynewdisneynewDefined by the softwareඔව්වෙනස්කම
T144167T144167Defined by the softwareඔව්වෙනස්කම
meta spam idmeta spam idDefined by the softwareඔව්වෙනස්කම
blankingblankingDefined by the softwareඔව්වෙනස්කම
OTRS permission added by non-OTRS memberOTRS permission added by non-OTRS memberDefined by the softwareඔව්වෙනස්කම
repeated xwiki CoI abuserepeated xwiki CoI abuseDefined by the softwareඔව්වෙනස්කම
abusefilter-condition-limitcondition limit reachedEdits or other events that couldn't be checked by all active abuse filters (help).Defined by the softwareඔව්වෙනස්කම
disambiguator-link-addedDisambiguation linksEdits that add links to disambiguation pagesDefined by the softwareඔව්වෙනස්කම
discussiontools-editEdited commentUser edited an existing comment with DiscussionToolsDefined by the softwareඔව්වෙනස්කම
discussiontools-visual(hidden)DiscussionTools was in visual modeDefined by the softwareඔව්වෙනස්කම
"https://si.wikibooks.org/wiki/විශේෂ:ටැග" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි