පිටු නිර්යාත කරන්න

Jump to navigation Jump to search

යම් XML යක වෙළා ඇති කිසියම් සුවිශේෂී පිටුවක හෝ පිටු සමූහයක හෝ පෙළ හා සංස්කරණ ඉතිහාසය නිර්යාත කිරීමට ඔබට හැක. පිටුව ආයාත කරන්න හා සමගින් මාධ්‍යවිකි භාවිතයෙන් වෙනත් විකියකට මෙය ආයාත කල හැක.

පිටු නිර්යාත කිරීම සඳහා, පහත පෙළ කොටුවේ, එක් පේළියකට එක් ශීර්ෂයක් වන පරිදී ශීර්ෂයන් ඇතුළු කොට, ඔබට ඇවැසි වන්නේ, පිටු ඉතිහාස පේළි හා සමගින් සියළු පැරැණි අනුවාදයන් මෙන්ම වත්මන් අනුවාදයද නැතහොත් අවසන් සංස්කරණය පිළිබඳ තොරතුරු සමග වත්මන් අනුවාදයද යන වග තෝරාගත යුතුය.

අපරෝක්ත අවස්ථාවෙහිදී ඔබහට සබැඳියක්ද භාවිතා කල හැක, නිද. "මුල් පිටුව" පිටුව සඳහා විශේෂ:නිර්යාතකරන්න/මුල් පිටුව.

"https://si.wikibooks.org/wiki/විශේෂ:නිර්යාතකරන්න" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි