ප්‍රවර්ගීකරණය නොවූ සැකිලි

පහත දත්ත පූර්වාපේක්‍ෂීව සංචිත කෙරී ඇති (කෑෂ් කෙරී ඇති) අතර, අවසන් වරට යාවත්කාලීන කර ඇත්තේ 15:15, 4 දෙසැම්බර් 2023 දීය. ප්‍රතිඵල 5,000 ක උපරිමයකට යටත්ව පූර්වාපේක්‍ෂීව සංචිත කෙරී ඇත.

ක් දක්වා පහත පෙන්වා 50 ප්‍රතිඵල පරාසය තුළ #1 සිට #50.

(පෙර 50 | ) (20 | 50 | 100 | 250 | 500) නරඹන්න

 1. සැකිල්ල:!
 2. සැකිල්ල:(*
 3. සැකිල්ල:*)
 4. සැකිල්ල:-
 5. සැකිල්ල:=
 6. සැකිල්ල:Abbr
 7. සැකිල්ල:Abstain
 8. සැකිල්ල:Adobe screenshot
 9. සැකිල්ල:Adobe screenshot/edithistory
 10. සැකිල්ල:Aligned table
 11. සැකිල්ල:Alphabetical
 12. සැකිල්ල:Archive box
 13. සැකිල්ල:Archive for converted LQT page
 14. සැකිල්ල:Archive for converted wikitext talk page
 15. සැකිල්ල:Archive list
 16. සැකිල්ල:Archive list/check25
 17. සැකිල්ල:Audio
 18. සැකිල්ල:BCP47
 19. සැකිල්ල:BOOKNAME/category
 20. සැකිල්ල:BOOKNAME/core
 21. සැකිල්ල:BOOKNAME/inbook
 22. සැකිල්ල:BOOKNAME/refactor
 23. සැකිල්ල:BOOKNAME/user
 24. සැකිල්ල:BOOKPAGENAME/category
 25. සැකිල්ල:BOOKPAGENAME/core
 26. සැකිල්ල:BOOKPAGENAME/inbook
 27. සැකිල්ල:BOOKPAGENAME/refactor
 28. සැකිල්ල:BOOKPAGENAME/shelf
 29. සැකිල්ල:BOOKPAGENAME/user
 30. සැකිල්ල:Babel/core/edithistory
 31. සැකිල්ල:Babel/doc/edithistory
 32. සැකිල්ල:Babel/edithistory
 33. සැකිල්ල:Bfu/edithistory
 34. සැකිල්ල:Big
 35. සැකිල්ල:Bigwelcome/edithistory
 36. සැකිල්ල:Blanking/edithistory
 37. සැකිල්ල:Blatantvandal/edithistory
 38. සැකිල්ල:Blocked
 39. සැකිල්ල:Blocked/edithistory
 40. සැකිල්ල:BookCat/module
 41. සැකිල්ල:BookCat/module/core
 42. සැකිල්ල:Bot
 43. සැකිල්ල:Bottom
 44. සැකිල්ල:Box-footer
 45. සැකිල්ල:Box-header
 46. සැකිල්ල:Boxboxbottom
 47. සැකිල්ල:Boxboxtop
 48. සැකිල්ල:BridgeHandInline/edithistory
 49. සැකිල්ල:CC-Layout
 50. සැකිල්ල:Categorize/edithistory

(පෙර 50 | ) (20 | 50 | 100 | 250 | 500) නරඹන්න