ප්‍රවර්ගීකරණය නොවූ සැකිලි

පහත දත්ත පූර්වාපේක්‍ෂීව සංචිත කෙරී ඇති (කෑෂ් කෙරී ඇති) අතර, අවසන් වරට යාවත්කාලීන කර ඇත්තේ 12:45, 16 අප්‍රේල් 2024 දීය. ප්‍රතිඵල 5,000 ක උපරිමයකට යටත්ව පූර්වාපේක්‍ෂීව සංචිත කෙරී ඇත.

ක් දක්වා පහත පෙන්වා 50 ප්‍රතිඵල පරාසය තුළ #1 සිට #50.

(පෙර 50 | ) (20 | 50 | 100 | 250 | 500) නරඹන්න

 1. සැකිල්ල:!
 2. සැකිල්ල:(*
 3. සැකිල්ල:*)
 4. සැකිල්ල:-
 5. සැකිල්ල:=
 6. සැකිල්ල:ASST/doc
 7. සැකිල්ල:ASST/example/doc
 8. සැකිල්ල:ASST/find
 9. සැකිල්ල:ASST/find/doc
 10. සැකිල්ල:ASST/parse
 11. සැකිල්ල:ASST/parse/doc
 12. සැකිල්ල:ASST/prefix?
 13. සැකිල්ල:ASST/prefix?/doc
 14. සැකිල්ල:ASST/t
 15. සැකිල්ල:ASST/t/doc
 16. සැකිල්ල:ASST/trim
 17. සැකිල්ල:ASST/trim/doc
 18. සැකිල්ල:ASST/weight
 19. සැකිල්ල:ASST/weight/doc
 20. සැකිල්ල:ASSTCATEGORY
 21. සැකිල්ල:ASSTDOC
 22. සැකිල්ල:ASSTROOT
 23. සැකිල්ල:ASSTTEMPLATE
 24. සැකිල්ල:ASSTTEXT
 25. සැකිල්ල:Abbr
 26. සැකිල්ල:Abstain
 27. සැකිල්ල:Adobe screenshot
 28. සැකිල්ල:Adobe screenshot/edithistory
 29. සැකිල්ල:Aligned table
 30. සැකිල්ල:Alphabetical
 31. සැකිල්ල:Archive box
 32. සැකිල්ල:Archive for converted LQT page
 33. සැකිල්ල:Archive for converted wikitext talk page
 34. සැකිල්ල:Archive list
 35. සැකිල්ල:Archive list/check25
 36. සැකිල්ල:Assistant/direct
 37. සැකිල්ල:Assistant/documentation
 38. සැකිල්ල:Assistant/form
 39. සැකිල්ල:Assistant/framing
 40. සැකිල්ල:Assistant/item
 41. සැකිල්ල:Assistant/single
 42. සැකිල්ල:Assistant/template
 43. සැකිල්ල:AssistantCat
 44. සැකිල්ල:Audio
 45. සැකිල්ල:BCP47
 46. සැකිල්ල:BOOKNAME/category
 47. සැකිල්ල:BOOKNAME/core
 48. සැකිල්ල:BOOKNAME/inbook
 49. සැකිල්ල:BOOKNAME/refactor
 50. සැකිල්ල:BOOKNAME/user

(පෙර 50 | ) (20 | 50 | 100 | 250 | 500) නරඹන්න