ප්‍රවර්ගීකරණය නොවූ සැකිලි

Jump to navigation Jump to search

පහත දත්ත පූර්වාපේක්‍ෂීව සංචිත කෙරී ඇති (කෑෂ් කෙරී ඇති) අතර, අවසන් වරට යාවත්කාලීන කර ඇත්තේ 17:33, 23 සැප්තැම්බර් 2022 දීය. ප්‍රතිඵල 5,000 ක උපරිමයකට යටත්ව පූර්වාපේක්‍ෂීව සංචිත කෙරී ඇත.

ක් දක්වා පහත පෙන්වා 50 ප්‍රතිඵල පරාසය තුළ #1 සිට #50.

(පෙර 50 | ) (20 | 50 | 100 | 250 | 500) නරඹන්න

 1. සැකිල්ල:!
 2. සැකිල්ල:(*
 3. සැකිල්ල:*)
 4. සැකිල්ල:-
 5. සැකිල්ල:=
 6. සැකිල්ල:Abstain
 7. සැකිල්ල:Alphabetical
 8. සැකිල්ල:Archive box
 9. සැකිල්ල:Archive for converted LQT page
 10. සැකිල්ල:Archive for converted wikitext talk page
 11. සැකිල්ල:Archive list
 12. සැකිල්ල:Archive list/check25
 13. සැකිල්ල:Audio
 14. සැකිල්ල:BOOKNAME/category
 15. සැකිල්ල:BOOKNAME/core
 16. සැකිල්ල:BOOKNAME/inbook
 17. සැකිල්ල:BOOKNAME/refactor
 18. සැකිල්ල:BOOKNAME/user
 19. සැකිල්ල:BOOKPAGENAME/category
 20. සැකිල්ල:BOOKPAGENAME/core
 21. සැකිල්ල:BOOKPAGENAME/inbook
 22. සැකිල්ල:BOOKPAGENAME/refactor
 23. සැකිල්ල:BOOKPAGENAME/shelf
 24. සැකිල්ල:BOOKPAGENAME/user
 25. සැකිල්ල:BOOKTEMPLATE
 26. සැකිල්ල:Bot
 27. සැකිල්ල:Bottom
 28. සැකිල්ල:Box-footer
 29. සැකිල්ල:Box-header
 30. සැකිල්ල:Boxboxbottom
 31. සැකිල්ල:Boxboxtop
 32. සැකිල්ල:Category handler
 33. සැකිල්ල:Category handler/blacklist
 34. සැකිල්ල:Category handler/numbered
 35. සැකිල්ල:Cc-by-sa-layout
 36. සැකිල්ල:Citation
 37. සැකිල්ල:Click
 38. සැකිල්ල:Closed
 39. සැකිල්ල:Collapse bottom
 40. සැකිල්ල:Collapse top
 41. සැකිල්ල:DISPLAYTITLE
 42. සැකිල්ල:DMC
 43. සැකිල්ල:DPL/0
 44. සැකිල්ල:DPL/1
 45. සැකිල්ල:DPL/name next
 46. සැකිල්ල:DPL/simple
 47. සැකිල්ල:Description missing
 48. සැකිල්ල:Do not change
 49. සැකිල්ල:Documentation
 50. සැකිල්ල:Documentation/docname

(පෙර 50 | ) (20 | 50 | 100 | 250 | 500) නරඹන්න