පිටු වලට බෙහෙවින්ම සබැඳි

Jump to navigation Jump to search

පහත දත්ත පූර්වාපේක්‍ෂීව සංචිත කෙරී ඇති (කෑෂ් කෙරී ඇති) අතර, අවසන් වරට යාවත්කාලීන කර ඇත්තේ 05:21, 24 සැප්තැම්බර් 2022 දීය. ප්‍රතිඵල 5,000 ක උපරිමයකට යටත්ව පූර්වාපේක්‍ෂීව සංචිත කෙරී ඇත.

ක් දක්වා පහත පෙන්වා 50 ප්‍රතිඵල පරාසය තුළ #1 සිට #50.

(පෙර 50 | ) (20 | 50 | 100 | 250 | 500) නරඹන්න

 1. පරිශීලක:Lee‏‎ (සබැඳියන් 154 කි)
 2. පරිශීලක සාකච්ඡාව:Lee‏‎ (සබැඳියන් 140 කි)
 3. පරිශීලක:බිඟුවා‏‎ (සබැඳියන් 105 කි)
 4. පරිශීලක සාකච්ඡාව:බිඟුවා‏‎ (සබැඳියන් 90 කි)
 5. ප්‍රවර්ගය:Featured books‏‎ (සබැඳියන් 76 කි)
 6. Wikibooks Stacks‏‎ (සබැඳියන් 69 කි)
 7. ප්‍රවර්ගය:Books by completion status/all books‏‎ (සබැඳියන් 68 කි)
 8. ප්‍රවර්ගය:අඩක් සමාප්ත වූ පොත්‏‎ (සබැඳියන් 64 කි)
 9. ප්‍රවර්ගය:සමාප්ත වූ පොත්‏‎ (සබැඳියන් 64 කි)
 10. ප්‍රවර්ගය:සමාප්ත වීමට ආසන්න පොත්‏‎ (සබැඳියන් 64 කි)
 11. ප්‍රවර්ගය:කොටසක් දියුණු කළ පොත්‏‎ (සබැඳියන් 64 කි)
 12. ප්‍රවර්ගය:අලුතෙන්ම පටන් ගත් පොත්‏‎ (සබැඳියන් 64 කි)
 13. උදවු:Development stages‏‎ (සබැඳියන් 63 කි)
 14. සැකිල්ල:Template sandbox‏‎ (සබැඳියන් 54 කි)
 15. ප්‍රංශ‏‎ (සබැඳියන් 51 කි)
 16. ප්‍රංශ/ව්‍යාකරණ‏‎ (සබැඳියන් 45 කි)
 17. ප්‍රංශ/පෙළ‏‎ (සබැඳියන් 45 කි)
 18. ප්‍රංශ/පාඩම්‏‎ (සබැඳියන් 45 කි)
 19. ප්‍රංශ/උපග්‍රන්ථ‏‎ (සබැඳියන් 45 කි)
 20. විෂයය:විෂයය අනුව පොත්‏‎ (සබැඳියන් 45 කි)
 21. ප්‍රංශ/වාග්මාලාව‏‎ (සබැඳියන් 45 කි)
 22. ප්‍රවර්ගය:User en‏‎ (සබැඳියන් 40 කි)
 23. කණිෂ්ඨ විකි:සිංහල හෝඩිය‏‎ (සබැඳියන් 39 කි)
 24. ප්‍රවර්ගය:බාබෙල් - භාෂාව අනුව පරිශීලකයින්‏‎ (සබැඳියන් 38 කි)
 25. විකිපොත්:බාබෙල්‏‎ (සබැඳියන් 38 කි)
 26. උදවු:Dialog‏‎ (සබැඳියන් 38 කි)
 27. සැකිල්ල:BookCat‏‎ (සබැඳියන් 34 කි)
 28. සැකිල්ල:Allbooks category‏‎ (සබැඳියන් 33 කි)
 29. විකිපොත්:Reading room‏‎ (සබැඳියන් 32 කි)
 30. විකිපොත්:කෝපි කඩේ‏‎ (සබැඳියන් 29 කි)
 31. විකිපොත්:Shortcuts‏‎ (සබැඳියන් 29 කි)
 32. විකිපොත්:Welcome‏‎ (සබැඳියන් 28 කි)
 33. විකිපොත්:Policies and guidelines‏‎ (සබැඳියන් 27 කි)
 34. Wikibooks Stacks/Departments‏‎ (සබැඳියන් 26 කි)
 35. Module:TScope‏‎ (සබැඳියන් 26 කි)
 36. සැකිල්ල:BOOKNAME‏‎ (සබැඳියන් 24 කි)
 37. විකිපොත්:Reading room/Assistance‏‎ (සබැඳියන් 24 කි)
 38. ප්‍රවර්ගය:Editintro templates‏‎ (සබැඳියන් 24 කි)
 39. සැකිල්ල:Query button‏‎ (සබැඳියන් 23 කි)
 40. කණිෂ්ඨ විකි‏‎ (සබැඳියන් 22 කි)
 41. සැකිල්ල:BookCat/core‏‎ (සබැඳියන් 22 කි)
 42. සැකිල්ල:Subjects‏‎ (සබැඳියන් 22 කි)
 43. සැකිල්ල:Shelf:Page‏‎ (සබැඳියන් 22 කි)
 44. ප්‍රවර්ගය:පොත:Wikibooks Stacks/Shelves‏‎ (සබැඳියන් 22 කි)
 45. සැකිල්ල:TScope/ex/doc‏‎ (සබැඳියන් 22 කි)
 46. Cascading Style Sheets‏‎ (සබැඳියන් 21 කි)
 47. ප්‍රවර්ගය:Attention needed (allbooks)‏‎ (සබැඳියන් 20 කි)
 48. සැකිල්ල:BOOKCATEGORY‏‎ (සබැඳියන් 20 කි)
 49. සැකිල්ල:BOOKPAGENAME‏‎ (සබැඳියන් 20 කි)
 50. ප්‍රංශ/පාඩම්/මූලික‏‎ (සබැඳියන් 20 කි)

(පෙර 50 | ) (20 | 50 | 100 | 250 | 500) නරඹන්න

"https://si.wikibooks.org/wiki/විශේෂ:බෙහෙවින්_සබැඳි_පිටු" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි