සැකිලි වලට බෙහෙවින්ම සබැඳි

Jump to navigation Jump to search

පහත දත්ත පූර්වාපේක්‍ෂීව සංචිත කෙරී ඇති (කෑෂ් කෙරී ඇති) අතර, අවසන් වරට යාවත්කාලීන කර ඇත්තේ 12:14, 31 මැයි 2023 දීය. ප්‍රතිඵල 5,000 ක උපරිමයකට යටත්ව පූර්වාපේක්‍ෂීව සංචිත කෙරී ඇත.

ක් දක්වා පහත පෙන්වා 50 ප්‍රතිඵල පරාසය තුළ #1 සිට #50.

(පෙර 50 | ) (20 | 50 | 100 | 250 | 500) නරඹන්න

 1. Module:Arguments‏‎ (පිටු 813 ක භාවිතාකර ඇත)
 2. Module:TScope‏‎ (පිටු 743 ක භාවිතාකර ඇත)
 3. සැකිල්ල:Evalx‏‎ (පිටු 699 ක භාවිතාකර ඇත)
 4. Module:Wikilisp‏‎ (පිටු 699 ක භාවිතාකර ඇත)
 5. සැකිල්ල:Tl‏‎ (පිටු 660 ක භාවිතාකර ඇත)
 6. Module:උපදෙස්/styles.css‏‎ (පිටු 630 ක භාවිතාකර ඇත)
 7. Module:උපදෙස්/config‏‎ (පිටු 630 ක භාවිතාකර ඇත)
 8. Module:උපදෙස්‏‎ (පිටු 630 ක භාවිතාකර ඇත)
 9. සැකිල්ල:උපදෙස්‏‎ (පිටු 629 ක භාවිතාකර ඇත)
 10. සැකිල්ල:උපදෙස් උප පිටුව‏‎ (පිටු 593 ක භාවිතාකර ඇත)
 11. සැකිල්ල:BOOKCATEGORY‏‎ (පිටු 536 ක භාවිතාකර ඇත)
 12. සැකිල්ල:වෙනත් නිවේදනය/core‏‎ (පිටු 438 ක භාවිතාකර ඇත)
 13. සැකිල්ල:වෙනත් නිවේදනය‏‎ (පිටු 438 ක භාවිතාකර ඇත)
 14. සැකිල්ල:Ombox‏‎ (පිටු 430 ක භාවිතාකර ඇත)
 15. සැකිල්ල:BOOKNAME/inbook‏‎ (පිටු 412 ක භාවිතාකර ඇත)
 16. සැකිල්ල:BOOKNAME/core‏‎ (පිටු 410 ක භාවිතාකර ඇත)
 17. සැකිල්ල:BOOKNAME‏‎ (පිටු 410 ක භාවිතාකර ඇත)
 18. සැකිල්ල:BOOKPAGENAME/core‏‎ (පිටු 379 ක භාවිතාකර ඇත)
 19. සැකිල්ල:BOOKPAGENAME‏‎ (පිටු 379 ක භාවිතාකර ඇත)
 20. සැකිල්ල:BookCat/core‏‎ (පිටු 375 ක භාවිතාකර ඇත)
 21. සැකිල්ල:BookCat‏‎ (පිටු 375 ක භාවිතාකර ඇත)
 22. සැකිල්ල:ප්‍රවර්ග නිවේදනය‏‎ (පිටු 309 ක භාවිතාකර ඇත)
 23. සැකිල්ල:BOOKNAME/refactor‏‎ (පිටු 284 ක භාවිතාකර ඇත)
 24. සැකිල්ල:BOOKPAGENAME/inbook‏‎ (පිටු 277 ක භාවිතාකර ඇත)
 25. සැකිල්ල:Cmbox‏‎ (පිටු 276 ක භාවිතාකර ඇත)
 26. Module:Template link general‏‎ (පිටු 272 ක භාවිතාකර ඇත)
 27. සැකිල්ල:බහුවචනය‏‎ (පිටු 268 ක භාවිතාකර ඇත)
 28. සැකිල්ල:Template link expanded‏‎ (පිටු 250 ක භාවිතාකර ඇත)
 29. සැකිල්ල:Tlx‏‎ (පිටු 249 ක භාවිතාකර ඇත)
 30. සැකිල්ල:BOOKPAGENAME/refactor‏‎ (පිටු 235 ක භාවිතාකර ඇත)
 31. සැකිල්ල:NAIVEBOOKNAME‏‎ (පිටු 230 ක භාවිතාකර ඇත)
 32. සැකිල්ල:Parsable‏‎ (පිටු 220 ක භාවිතාකර ඇත)
 33. සැකිල්ල:Nowrap‏‎ (පිටු 210 ක භාවිතාකර ඇත)
 34. සැකිල්ල:Pp-meta‏‎ (පිටු 203 ක භාවිතාකර ඇත)
 35. සැකිල්ල:Subject page‏‎ (පිටු 192 ක භාවිතාකර ඇත)
 36. සැකිල්ල:Namespace detect‏‎ (පිටු 180 ක භාවිතාකර ඇත)
 37. සැකිල්ල:Subjects‏‎ (පිටු 173 ක භාවිතාකර ඇත)
 38. සැකිල්ල:Allbooks category‏‎ (පිටු 165 ක භාවිතාකර ඇත)
 39. සැකිල්ල:Pp-protected‏‎ (පිටු 163 ක භාවිතාකර ඇත)
 40. සැකිල්ල:BOOKNAME/category‏‎ (පිටු 162 ක භාවිතාකර ඇත)
 41. සැකිල්ල:BOOKPAGENAME/category‏‎ (පිටු 161 ක භාවිතාකර ඇත)
 42. සැකිල්ල:BookCat/default‏‎ (පිටු 156 ක භාවිතාකර ඇත)
 43. සැකිල්ල:Subjects/leaf‏‎ (පිටු 151 ක භාවිතාකර ඇත)
 44. සැකිල්ල:Hidden use/single‏‎ (පිටු 150 ක භාවිතාකර ඇත)
 45. සැකිල්ල:Hidden use‏‎ (පිටු 150 ක භාවිතාකර ඇත)
 46. සැකිල්ල:Robox/C3‏‎ (පිටු 134 ක භාවිතාකර ඇත)
 47. සැකිල්ල:Robox/C2‏‎ (පිටු 134 ක භාවිතාකර ඇත)
 48. සැකිල්ල:Robox/C1‏‎ (පිටු 134 ක භාවිතාකර ඇත)
 49. සැකිල්ල:BookCat/category‏‎ (පිටු 132 ක භාවිතාකර ඇත)
 50. සැකිල්ල:Plain link‏‎ (පිටු 127 ක භාවිතාකර ඇත)

(පෙර 50 | ) (20 | 50 | 100 | 250 | 500) නරඹන්න

"https://si.wikibooks.org/wiki/විශේෂ:බෙහෙවින්_සබැඳි_සැකිලි" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි