සැකිලි වලට බෙහෙවින්ම සබැඳි

Jump to navigation Jump to search

පහත දත්ත පූර්වාපේක්‍ෂීව සංචිත කෙරී ඇති (කෑෂ් කෙරී ඇති) අතර, අවසන් වරට යාවත්කාලීන කර ඇත්තේ 17:32, 23 සැප්තැම්බර් 2022 දීය. ප්‍රතිඵල 5,000 ක උපරිමයකට යටත්ව පූර්වාපේක්‍ෂීව සංචිත කෙරී ඇත.

ක් දක්වා පහත පෙන්වා 50 ප්‍රතිඵල පරාසය තුළ #1 සිට #50.

(පෙර 50 | ) (20 | 50 | 100 | 250 | 500) නරඹන්න

 1. Module:Wikilisp‏‎ (පිටු 428 ක භාවිතාකර ඇත)
 2. සැකිල්ල:Evalx‏‎ (පිටු 428 ක භාවිතාකර ඇත)
 3. Module:TScope‏‎ (පිටු 415 ක භාවිතාකර ඇත)
 4. සැකිල්ල:Tl‏‎ (පිටු 380 ක භාවිතාකර ඇත)
 5. සැකිල්ල:Documentation subpage‏‎ (පිටු 374 ක භාවිතාකර ඇත)
 6. සැකිල්ල:Documentation‏‎ (පිටු 353 ක භාවිතාකර ඇත)
 7. සැකිල්ල:Documentation/docname‏‎ (පිටු 327 ක භාවිතාකර ඇත)
 8. සැකිල්ල:BOOKCATEGORY‏‎ (පිටු 263 ක භාවිතාකර ඇත)
 9. සැකිල්ල:Purge‏‎ (පිටු 259 ක භාවිතාකර ඇත)
 10. සැකිල්ල:Ombox/core‏‎ (පිටු 230 ක භාවිතාකර ඇත)
 11. සැකිල්ල:Ombox‏‎ (පිටු 230 ක භාවිතාකර ඇත)
 12. සැකිල්ල:වෙනත් පණිවිඩ කොටුව/core‏‎ (පිටු 230 ක භාවිතාකර ඇත)
 13. සැකිල්ල:වෙනත් පණිවිඩ කොටුව‏‎ (පිටු 230 ක භාවිතාකර ඇත)
 14. සැකිල්ල:BOOKPAGENAME/core‏‎ (පිටු 209 ක භාවිතාකර ඇත)
 15. සැකිල්ල:BOOKPAGENAME‏‎ (පිටු 209 ක භාවිතාකර ඇත)
 16. සැකිල්ල:BOOKNAME/inbook‏‎ (පිටු 204 ක භාවිතාකර ඇත)
 17. සැකිල්ල:BOOKNAME/core‏‎ (පිටු 202 ක භාවිතාකර ඇත)
 18. සැකිල්ල:BOOKNAME‏‎ (පිටු 202 ක භාවිතාකර ඇත)
 19. සැකිල්ල:බහුවචනය‏‎ (පිටු 182 ක භාවිතාකර ඇත)
 20. සැකිල්ල:Parsable‏‎ (පිටු 156 ක භාවිතාකර ඇත)
 21. සැකිල්ල:BOOKNAME/refactor‏‎ (පිටු 152 ක භාවිතාකර ඇත)
 22. සැකිල්ල:BOOKPAGENAME/inbook‏‎ (පිටු 148 ක භාවිතාකර ඇත)
 23. සැකිල්ල:Subject page‏‎ (පිටු 146 ක භාවිතාකර ඇත)
 24. සැකිල්ල:Nowrap‏‎ (පිටු 145 ක භාවිතාකර ඇත)
 25. සැකිල්ල:BookCat‏‎ (පිටු 128 ක භාවිතාකර ඇත)
 26. සැකිල්ල:BookCat/core‏‎ (පිටු 128 ක භාවිතාකර ඇත)
 27. සැකිල්ල:Cmbox‏‎ (පිටු 116 ක භාවිතාකර ඇත)
 28. සැකිල්ල:Pp-meta‏‎ (පිටු 115 ක භාවිතාකර ඇත)
 29. සැකිල්ල:))‏‎ (පිටු 114 ක භාවිතාකර ඇත)
 30. සැකිල්ල:((‏‎ (පිටු 114 ක භාවිතාකර ඇත)
 31. සැකිල්ල:NAIVEBOOKNAME‏‎ (පිටු 114 ක භාවිතාකර ඇත)
 32. සැකිල්ල:Plain link‏‎ (පිටු 113 ක භාවිතාකර ඇත)
 33. සැකිල්ල:OBJECTPAGENAME‏‎ (පිටු 110 ක භාවිතාකර ඇත)
 34. සැකිල්ල:Plainlinks‏‎ (පිටු 110 ක භාවිතාකර ඇත)
 35. සැකිල්ල:Allbooks category‏‎ (පිටු 110 ක භාවිතාකර ඇත)
 36. සැකිල්ල:Hidden use/single‏‎ (පිටු 106 ක භාවිතාකර ඇත)
 37. සැකිල්ල:Hidden use‏‎ (පිටු 106 ක භාවිතාකර ඇත)
 38. සැකිල්ල:BOOKPAGENAME/refactor‏‎ (පිටු 105 ක භාවිතාකර ඇත)
 39. සැකිල්ල:Root subject‏‎ (පිටු 103 ක භාවිතාකර ඇත)
 40. සැකිල්ල:Tlx‏‎ (පිටු 96 ක භාවිතාකර ඇත)
 41. සැකිල්ල:Subjects‏‎ (පිටු 96 ක භාවිතාකර ඇත)
 42. සැකිල්ල:Robox/C3‏‎ (පිටු 93 ක භාවිතාකර ඇත)
 43. සැකිල්ල:Robox/C2‏‎ (පිටු 93 ක භාවිතාකර ඇත)
 44. සැකිල්ල:Robox/C1‏‎ (පිටු 93 ක භාවිතාකර ඇත)
 45. සැකිල්ල:Subjects/leaf‏‎ (පිටු 88 ක භාවිතාකර ඇත)
 46. සැකිල්ල:Chapnav‏‎ (පිටු 84 ක භාවිතාකර ඇත)
 47. සැකිල්ල:DPL/simple‏‎ (පිටු 81 ක භාවිතාකර ඇත)
 48. සැකිල්ල:DPL‏‎ (පිටු 81 ක භාවිතාකර ඇත)
 49. සැකිල්ල:Pp-protected‏‎ (පිටු 80 ක භාවිතාකර ඇත)
 50. සැකිල්ල:Subjects/allbooks‏‎ (පිටු 78 ක භාවිතාකර ඇත)

(පෙර 50 | ) (20 | 50 | 100 | 250 | 500) නරඹන්න

"https://si.wikibooks.org/wiki/විශේෂ:බෙහෙවින්_සබැඳි_සැකිලි" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි