භාවිතා නොවූ සැකිලි

Jump to navigation Jump to search

පහත දත්ත පූර්වාපේක්‍ෂීව සංචිත කෙරී ඇති (කෑෂ් කෙරී ඇති) අතර, අවසන් වරට යාවත්කාලීන කර ඇත්තේ 05:05, 6 ඔක්තෝබර් 2022 දීය. ප්‍රතිඵල 5,000 ක උපරිමයකට යටත්ව පූර්වාපේක්‍ෂීව සංචිත කෙරී ඇත.

වෙනත් පිටුවක අඩංගු කොට නොමැති, සැකිලි නාමඅවකාශයෙහි සියළු පිටු මෙම පිටුවෙහි ලැයිස්තුගත කොට ඇත. ඒවා මකාදැමීමට පෙර, සැකිලි සඳහා වෙනත් සබැඳි තිබේදැයි පරික්ෂා කර බැලීමට සුපරික්‍ෂාකාරී වන්න.

ක් දක්වා පහත පෙන්වා 50 ප්‍රතිඵල පරාසය තුළ #1 සිට #50.

(පෙර 50 | ) (20 | 50 | 100 | 250 | 500) නරඹන්න

 1. සැකිල්ල:!‏‎ (අනෙකුත් සබැඳියන්)
 2. සැකිල්ල:Abstain‏‎ (අනෙකුත් සබැඳියන්)
 3. සැකිල්ල:Adminuser‏‎ (අනෙකුත් සබැඳියන්)
 4. සැකිල්ල:Adventist Adventurer Awards/Prerequisite‏‎ (අනෙකුත් සබැඳියන්)
 5. සැකිල්ල:Allbooks category/editintro allbooks‏‎ (අනෙකුත් සබැඳියන්)
 6. සැකිල්ල:Allbooks category/editintro format‏‎ (අනෙකුත් සබැඳියන්)
 7. සැකිල්ල:Allbooks category/editintro parent‏‎ (අනෙකුත් සබැඳියන්)
 8. සැකිල්ල:Allbooks category/editintro regular‏‎ (අනෙකුත් සබැඳියන්)
 9. සැකිල්ල:Allbooks category/editintro root‏‎ (අනෙකුත් සබැඳියන්)
 10. සැකිල්ල:Allbooks category/editintro subject category‏‎ (අනෙකුත් සබැඳියන්)
 11. සැකිල්ල:Allbooks category/preload allbooks‏‎ (අනෙකුත් සබැඳියන්)
 12. සැකිල්ල:Allbooks category/preload regular‏‎ (අනෙකුත් සබැඳියන්)
 13. සැකිල්ල:Allbooks category/preload root‏‎ (අනෙකුත් සබැඳියන්)
 14. සැකිල්ල:Allbooks category/preload subject category‏‎ (අනෙකුත් සබැඳියන්)
 15. සැකිල්ල:Archive box/manual‏‎ (අනෙකුත් සබැඳියන්)
 16. සැකිල්ල:Archive for converted LQT page‏‎ (අනෙකුත් සබැඳියන්)
 17. සැකිල්ල:Archive for converted wikitext talk page‏‎ (අනෙකුත් සබැඳියන්)
 18. සැකිල්ල:Ay prerequisite‏‎ (අනෙකුත් සබැඳියන්)
 19. සැකිල්ල:BookCat/department‏‎ (අනෙකුත් සබැඳියන්)
 20. සැකිල්ල:BookCat/subject‏‎ (අනෙකුත් සබැඳියන්)
 21. සැකිල්ල:BookCat/talk‏‎ (අනෙකුත් සබැඳියන්)
 22. සැකිල්ල:Categories‏‎ (අනෙකුත් සබැඳියන්)
 23. සැකිල්ල:CategoryIntersection‏‎ (අනෙකුත් සබැඳියන්)
 24. සැකිල්ල:CategoryJunction‏‎ (අනෙකුත් සබැඳියන්)
 25. සැකිල්ල:Citation‏‎ (අනෙකුත් සබැඳියන්)
 26. සැකිල්ල:Closed‏‎ (අනෙකුත් සබැඳියන්)
 27. සැකිල්ල:Corequisite‏‎ (අනෙකුත් සබැඳියන්)
 28. සැකිල්ල:DISPLAYTITLE‏‎ (අනෙකුත් සබැඳියන්)
 29. සැකිල්ල:Department:Allbooks category/display‏‎ (අනෙකුත් සබැඳියන්)
 30. සැකිල්ල:Department:Check page‏‎ (අනෙකුත් සබැඳියන්)
 31. සැකිල්ල:Department:Editintro‏‎ (අනෙකුත් සබැඳියන්)
 32. සැකිල්ල:Department:Editintro allbooks‏‎ (අනෙකුත් සබැඳියන්)
 33. සැකිල්ල:Department:Editintro allbooks format‏‎ (අනෙකුත් සබැඳියන්)
 34. සැකිල්ල:Department:Editintro category‏‎ (අනෙකුත් සබැඳියන්)
 35. සැකිල්ල:Department:Editintro format‏‎ (අනෙකුත් සබැඳියන්)
 36. සැකිල්ල:Department:Preload‏‎ (අනෙකුත් සබැඳියන්)
 37. සැකිල්ල:Department:Preload allbooks‏‎ (අනෙකුත් සබැඳියන්)
 38. සැකිල්ල:Department:Preload category‏‎ (අනෙකුත් සබැඳියන්)
 39. සැකිල්ල:Department:Reserved/query/doc‏‎ (අනෙකුත් සබැඳියන්)
 40. සැකිල්ල:Do not change‏‎ (අනෙකුත් සබැඳියන්)
 41. සැකිල්ල:End closed‏‎ (අනෙකුත් සබැඳියන්)
 42. සැකිල්ල:FULLCHAPTERNAME‏‎ (අනෙකුත් සබැඳියන්)
 43. සැකිල්ල:FlowMention‏‎ (අනෙකුත් සබැඳියන්)
 44. සැකිල්ල:LQT Moved thread stub converted to Flow‏‎ (අනෙකුත් සබැඳියන්)
 45. සැකිල්ල:LQT page converted to Flow‏‎ (අනෙකුත් සබැඳියන්)
 46. සැකිල්ල:LQT post imported with different signature user‏‎ (අනෙකුත් සබැඳියන්)
 47. සැකිල්ල:LQT post imported with supressed user‏‎ (අනෙකුත් සබැඳියන්)
 48. සැකිල්ල:Lowercase title‏‎ (අනෙකුත් සබැඳියන්)
 49. සැකිල්ල:Namespaces‏‎ (අනෙකුත් සබැඳියන්)
 50. සැකිල්ල:Oppose‏‎ (අනෙකුත් සබැඳියන්)

(පෙර 50 | ) (20 | 50 | 100 | 250 | 500) නරඹන්න

"https://si.wikibooks.org/wiki/විශේෂ:භාවිත_නොකල_සැකිලි" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි