ගැජටය අපනයනය කරන්න

GoogleTrans ගැජටය අපනයනය කෙරුමට, "බාගන්න" බොත්තම මත ක්ලික් කර අදාළ ගොනුව බා සුරැකගන්න. අනතුරුව ගමනාන්ත විකියේදී Special:Import වෙත ගොස් එය පටවන්න. පසුව MediaWiki:Gadgets-definition පිටුවට පහත දැක්වෙන්න ඇතුලත් කරන්න:

* GoogleTrans[ResourceLoader]|GoogleTrans.js

මේ සඳහා ගමනාන්ත විකියේදී ඔබ සතුව අවසරයන් කිහිපයක් (පද්ධති පණිවුඩ වෙනස් කිරීම ඇතුළුව) සහ ගොනුවකින් ආනයනය කිරීම සක්‍රීයව තිබිය යුතුය.

"https://si.wikibooks.org/wiki/විශේෂ:විජෙට්ටු/export/GoogleTrans" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි