බාහිර සබැදි සෙවුම

"*.wikipedia.org" වැනි ආදේශක භාවිතා කල හැක. අඩුම තරමින් උසස්-මට්ටමේ වසමක් අවශ්‍යයි, නිදසුනක් ලෙස "*.org".
සහය දක්වන : bitcoin:, ftp://, ftps://, geo:, git://, gopher://, http://, https://, irc://, ircs://, magnet:, mailto:, matrix:, mms://, news:, nntp://, redis://, sftp://, sip:, sips:, sms:, ssh://, svn://, tel:, telnet://, urn:, worldwind://, xmpp: (ඔබේ සෙවුමෙහි මේවා කිසිවක් නොයොදන්න). ප්‍රෝටෝකොලයන්:

බාහිර සබැදි සෙවුම
"https://si.wikibooks.org/wiki/විශේෂ:සබැඳි_ගවේෂණය" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි