පද්ධති පණිවුඩ

Jump to navigation Jump to search
මේ මාධ්‍යවිකි නාමඅවකාශයෙහිදී හමුවන පද්ධති පණිවුඩයන් ලැයිස්තුවකි. වර්ගීය මාධ්‍යවිකි ප්‍රාදේශීයකරණයට දායක වීමට ඔබ රිසි නම් කරුණාකර මාධ්‍යවිකි ප්‍රාදේශීයකරණය සහ බීටාවිකි වෙත පිවිසෙන්න.
පද්ධති පණිවුඩ
පළමු පිටුවපෙර පිටුවඊළඟ පිටුවඅවසාන පිටුව
නම සාමාන්‍ය පණිවුඩ පෙළ
වත්මන් පෙළ
1movedto2 (කතාබහ) (පරිවර්තනය කරන්න) moved [[$1]] to [[$2]]
1movedto2_redir (කතාබහ) (පරිවර්තනය කරන්න) moved [[$1]] to [[$2]] over redirect
3d (කතාබහ) (පරිවර්තනය කරන්න) 3d
3d-badge-text (කතාබහ) (පරිවර්තනය කරන්න) 3D
3d-desc (කතාබහ) (පරිවර්තනය කරන්න) Provides support for 3d file formats
3d-nopatent (කතාබහ) (පරිවර්තනය කරන්න) None selected
3d-patent (කතාබහ) (පරිවර්තනය කරන්න) Patent permissions:
3d-patents (කතාබහ) (පරිවර්තනය කරන්න) -
3d-thumb-placeholder (කතාබහ) (පරිවර්තනය කරන්න) Loading thumbnail...
about (කතාබහ) (පරිවර්තනය කරන්න) පිළිබඳ
aboutpage (කතාබහ) (පරිවර්තනය කරන්න) Project:පිළිබඳ
aboutsite (කතාබහ) (පරිවර්තනය කරන්න) {{SITENAME}} පිළිබඳ
abusefilter (කතාබහ) (පරිවර්තනය කරන්න) අපයෙදුම් පෙරහන් කළමනාකරණය
abusefilter-accountreserved (කතාබහ) (පරිවර්තනය කරන්න) අපයෙදුම් පෙරහන මඟින් භාවිතා කිරීම සඳහා මෙම ගිණුම් නාමය වෙන් කර ඇත.
abusefilter-action-block (කතාබහ) (පරිවර්තනය කරන්න) වාරණය
abusefilter-action-blockautopromote (කතාබහ) (පරිවර්තනය කරන්න) ස්වයංපෙළඹවීම වාරණය කරන්න
abusefilter-action-degroup (කතාබහ) (පරිවර්තනය කරන්න) සමූහයන්ගෙන් ඉවත් කරන්න
abusefilter-action-disallow (කතාබහ) (පරිවර්තනය කරන්න) ඉඩනොදෙන්න
abusefilter-action-rangeblock (කතාබහ) (පරිවර්තනය කරන්න) පරාස-වාරණය
abusefilter-action-tag (කතාබහ) (පරිවර්තනය කරන්න) ටැගය
abusefilter-action-throttle (කතාබහ) (පරිවර්තනය කරන්න) අවකරය
abusefilter-action-warn (කතාබහ) (පරිවර්තනය කරන්න) අවවාද කරන්න
abusefilter-autopromote-blocked (කතාබහ) (පරිවර්තනය කරන්න) This action has been automatically identified as harmful, and it has been disallowed. In addition, as a security measure, some privileges routinely granted to established accounts have been temporarily revoked from your account. A brief description of the abuse rule which your action matched is: $1
abusefilter-block-anon (කතාබහ) (පරිවර්තනය කරන්න) Block anonymous users
abusefilter-block-talk (කතාබහ) (පරිවර්තනය කරන්න) talk page blocked
abusefilter-block-user (කතාබහ) (පරිවර්තනය කරන්න) block registered users
abusefilter-blockautopromotereason (කතාබහ) (පරිවර්තනය කරන්න) Autopromotion automatically delayed by abuse filter. Rule description: $1
abusefilter-blocked-display (කතාබහ) (පරිවර්තනය කරන්න) This action has been automatically identified as harmful, and you have been prevented from executing it. In addition, to protect {{SITENAME}}, your user account and all associated IP addresses have been blocked from editing. If this has occurred in error, please contact an administrator. A brief description of the abuse rule which your action matched is: $1
abusefilter-blocker (කතාබහ) (පරිවර්තනය කරන්න) අපයෙදුම් පෙරහන
abusefilter-blockreason (කතාබහ) (පරිවර්තනය කරන්න) අපයෙදුම් පෙරහන මඟින් ස්වයන්ක්‍රියව වාරණය කර ඇත. ගැලපුණු නීතියේ විස්තරය: $1
abusefilter-changeslist-examine (කතාබහ) (පරිවර්තනය කරන්න) විභාග කරන්න
abusefilter-degrouped (කතාබහ) (පරිවර්තනය කරන්න) This action has been automatically identified as harmful. Consequently, it has been disallowed, and, since your account is suspected of being compromised, all rights have been revoked. If you believe this to have been in error, please contact a bureaucrat with an explanation of this action, and your rights may be restored. A brief description of the abuse rule which your action matched is: $1
abusefilter-degroupreason (කතාබහ) (පරිවර්තනය කරන්න) අපයෙදුම් පෙරහන මඟින් ස්වයංක්‍රීයව පැහැර ගන්නා හිමිකම්. නීතියේ විස්තරය: $1
abusefilter-deleted (කතාබහ) (පරිවර්තනය කරන්න) මකා දමන ලදී
abusefilter-desc (කතාබහ) (පරිවර්තනය කරන්න) සංස්කරණ සඳහා ස්වයංක්‍රීය විවරණෝපයෝගී යෙදේ
abusefilter-diff-backhistory (කතාබහ) (පරිවර්තනය කරන්න) පෙරහන් ඉතිහාසය වෙත නැවතත්
abusefilter-diff-info (කතාබහ) (පරිවර්තනය කරන්න) මූලික තොරතුරු
abusefilter-diff-invalid (කතාබහ) (පරිවර්තනය කරන්න) අයැදූ අනුවාදයන් පමුණුවීමට නොහැක
abusefilter-diff-item (කතාබහ) (පරිවර්තනය කරන්න) අයිතමය
abusefilter-diff-next (කතාබහ) (පරිවර්තනය කරන්න) Newer change
abusefilter-diff-pattern (කතාබහ) (පරිවර්තනය කරන්න) පෙරහනේ කොන්දේසි
abusefilter-diff-prev (කතාබහ) (පරිවර්තනය කරන්න) Older change
abusefilter-diff-title (කතාබහ) (පරිවර්තනය කරන්න) අනුවාද අතර වෙනස්කම්
abusefilter-diff-version (කතාබහ) (පරිවර්තනය කරන්න) $1 ගෙන් අනුවාදය $2 විසින්
abusefilter-disabled (කතාබහ) (පරිවර්තනය කරන්න) අක්‍රිය කෙරිණි
abusefilter-disallowed (කතාබහ) (පරිවර්තනය කරන්න) This action has been automatically identified as harmful, and therefore disallowed. If you believe your action was constructive, please inform an administrator of what you were trying to do. A brief description of the abuse rule which your action matched is: $1
abusefilter-edit (කතාබහ) (පරිවර්තනය කරන්න) Editing abuse filter
abusefilter-edit-action-block (කතාබහ) (පරිවර්තනය කරන්න) පරිශීලකගේ සහ/හෝ අයිපී ලිපිනය සංස්කරණයෙන් වාරණය කරන්න
abusefilter-edit-action-blockautopromote (කතාබහ) (පරිවර්තනය කරන්න) පරිශීලකගේ ස්වයංතහවුරුකිරීම් තත්වය අහෝසි කරන්න
abusefilter-edit-action-blocktalk (කතාබහ) (පරිවර්තනය කරන්න) Block the user and/or IP address from editing their own talk page
පළමු පිටුවපෙර පිටුවඊළඟ පිටුවඅවසාන පිටුව
"https://si.wikibooks.org/wiki/විශේෂ:සියළු_පණිවුඩ" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි