ගෝලීයව වාරණය කළ IP ලිපින ලයිස්තුව

Jump to navigation Jump to search

මේ දැන් ක්‍රියාත්මක තත්වයේ පවතින ගෝලීය වාරණ ලයිස්තුවකි. ඇතැම් වාරණ ප්‍රාදේශිය අක්‍රීය ලෙස දක්වා ඇත: එයින් හැඟවෙන්නේ එම වාරණ අනෙක් අඩවි මත ක්‍රියා කරන නමුත් මෙම විකියේදී ඒවා අක්‍රීය කෙරුමට ප්‍රාදේශීය පරිපාලකයෙකු තීරණය කර ඇති බවයි.

ගෝලීය වාරණයක් සඳහා සොයන්න
(අලුත්ම | පැරණිම) (නවීන 50 | ) (20 | 50 | 100 | 250 | 500) නරඹන්න
 • 22:19, 5 ඔක්තෝබර් 2022: BRPever (meta.wikimedia.org) 187.190.168.119 ගෝලීයව වාරිතයි. (19 ඔක්තෝබර් 2022 දිනදී 22:19 වේලාවේදී කල් ඉකුත්වේ) (Open proxy: See the help page if you are affected: request)
 • 22:18, 5 ඔක්තෝබර් 2022: BRPever (meta.wikimedia.org) 38.25.16.8 ගෝලීයව වාරිතයි. (19 ඔක්තෝබර් 2022 දිනදී 22:18 වේලාවේදී කල් ඉකුත්වේ) (Open proxy: See the help page if you are affected: request)
 • 22:18, 5 ඔක්තෝබර් 2022: BRPever (meta.wikimedia.org) 45.232.193.50 ගෝලීයව වාරිතයි. (19 ඔක්තෝබර් 2022 දිනදී 22:18 වේලාවේදී කල් ඉකුත්වේ) (Open proxy: See the help page if you are affected: request)
 • 22:16, 5 ඔක්තෝබර් 2022: BRPever (meta.wikimedia.org) 190.233.177.49 ගෝලීයව වාරිතයි. (19 ඔක්තෝබර් 2022 දිනදී 22:16 වේලාවේදී කල් ඉකුත්වේ) (Open proxy: See the help page if you are affected: request)
 • 22:16, 5 ඔක්තෝබර් 2022: BRPever (meta.wikimedia.org) 176.59.174.170 ගෝලීයව වාරිතයි. (19 ඔක්තෝබර් 2022 දිනදී 22:16 වේලාවේදී කල් ඉකුත්වේ) (Open proxy: See the help page if you are affected: request)
 • 22:16, 5 ඔක්තෝබර් 2022: BRPever (meta.wikimedia.org) 149.255.113.34 ගෝලීයව වාරිතයි. (19 ඔක්තෝබර් 2022 දිනදී 22:16 වේලාවේදී කල් ඉකුත්වේ) (Open proxy: See the help page if you are affected: request)
 • 22:15, 5 ඔක්තෝබර් 2022: BRPever (meta.wikimedia.org) 92.126.116.185 ගෝලීයව වාරිතයි. (19 ඔක්තෝබර් 2022 දිනදී 22:15 වේලාවේදී කල් ඉකුත්වේ) (Open proxy: See the help page if you are affected: request)
 • 22:15, 5 ඔක්තෝබර් 2022: BRPever (meta.wikimedia.org) 84.78.251.8 ගෝලීයව වාරිතයි. (19 ඔක්තෝබර් 2022 දිනදී 22:15 වේලාවේදී කල් ඉකුත්වේ) (Open proxy: See the help page if you are affected: request)
 • 22:15, 5 ඔක්තෝබර් 2022: BRPever (meta.wikimedia.org) 186.122.181.10 ගෝලීයව වාරිතයි. (19 ඔක්තෝබර් 2022 දිනදී 22:15 වේලාවේදී කල් ඉකුත්වේ) (Open proxy: See the help page if you are affected: request)
 • 22:12, 5 ඔක්තෝබර් 2022: BRPever (meta.wikimedia.org) 212.83.160.25 ගෝලීයව වාරිතයි. (19 ඔක්තෝබර් 2022 දිනදී 22:12 වේලාවේදී කල් ඉකුත්වේ) (Open proxy: See the help page if you are affected: request)
 • 22:10, 5 ඔක්තෝබර් 2022: BRPever (meta.wikimedia.org) 176.80.48.190 ගෝලීයව වාරිතයි. (19 ඔක්තෝබර් 2022 දිනදී 22:10 වේලාවේදී කල් ඉකුත්වේ) (Open proxy: See the help page if you are affected: request)
 • 22:09, 5 ඔක්තෝබර් 2022: BRPever (meta.wikimedia.org) 181.46.39.136 ගෝලීයව වාරිතයි. (19 ඔක්තෝබර් 2022 දිනදී 22:09 වේලාවේදී කල් ඉකුත්වේ) (Open proxy: See the help page if you are affected: request)
 • 22:09, 5 ඔක්තෝබර් 2022: BRPever (meta.wikimedia.org) 41.66.230.20 ගෝලීයව වාරිතයි. (19 ඔක්තෝබර් 2022 දිනදී 22:09 වේලාවේදී කල් ඉකුත්වේ) (Open proxy: See the help page if you are affected: request)
 • 20:49, 5 ඔක්තෝබර් 2022: Ruslik0 (meta.wikimedia.org) 2606:1980:A:0:0:0:0:0/64 ගෝලීයව වාරිතයි. (5 ඔක්තෝබර් 2023 දිනදී 20:49 වේලාවේදී කල් ඉකුත්වේ, නිර්නාමිකයන් පමණයි) (Cross-wiki spam: spambot)
 • 18:07, 5 ඔක්තෝබර් 2022: Teles (meta.wikimedia.org) 103.212.98.98 ගෝලීයව වාරිතයි. (8 ඔක්තෝබර් 2022 දිනදී 18:07 වේලාවේදී කල් ඉකුත්වේ) (Cross-wiki vandalism)
 • 16:36, 5 ඔක්තෝබර් 2022: Hasley (meta.wikimedia.org) 37.15.2.7 ගෝලීයව වාරිතයි. (5 නොවැම්බර් 2022 දිනදී 16:36 වේලාවේදී කල් ඉකුත්වේ) (Cross-wiki abuse)
 • 16:27, 5 ඔක්තෝබර් 2022: Hasley (meta.wikimedia.org) 69.135.59.98 ගෝලීයව වාරිතයි. (19 ඔක්තෝබර් 2022 දිනදී 16:27 වේලාවේදී කල් ඉකුත්වේ) (Cross-wiki abuse)
 • 14:19, 5 ඔක්තෝබර් 2022: Hasley (meta.wikimedia.org) 163.171.131.0/24 ගෝලීයව වාරිතයි. (5 ඔක්තෝබර් 2024 දිනදී 14:19 වේලාවේදී කල් ඉකුත්වේ) (Open proxy/Webhost: See the help page if you are affected: <!-- Quantil Networks -->)
 • 12:34, 5 ඔක්තෝබර් 2022: BRPever (meta.wikimedia.org) 188.170.175.144 ගෝලීයව වාරිතයි. (19 ඔක්තෝබර් 2022 දිනදී 12:34 වේලාවේදී කල් ඉකුත්වේ) (Open proxy: See the help page if you are affected)
 • 12:34, 5 ඔක්තෝබර් 2022: BRPever (meta.wikimedia.org) 188.32.248.22 ගෝලීයව වාරිතයි. (19 ඔක්තෝබර් 2022 දිනදී 12:34 වේලාවේදී කල් ඉකුත්වේ) (Open proxy: See the help page if you are affected)
 • 12:34, 5 ඔක්තෝබර් 2022: BRPever (meta.wikimedia.org) 85.174.192.187 ගෝලීයව වාරිතයි. (19 ඔක්තෝබර් 2022 දිනදී 12:34 වේලාවේදී කල් ඉකුත්වේ) (Open proxy: See the help page if you are affected)
 • 12:33, 5 ඔක්තෝබර් 2022: BRPever (meta.wikimedia.org) 89.151.186.98 ගෝලීයව වාරිතයි. (19 ඔක්තෝබර් 2022 දිනදී 12:33 වේලාවේදී කල් ඉකුත්වේ) (Open proxy: See the help page if you are affected)
 • 12:33, 5 ඔක්තෝබර් 2022: BRPever (meta.wikimedia.org) 85.26.165.72 ගෝලීයව වාරිතයි. (19 ඔක්තෝබර් 2022 දිනදී 12:33 වේලාවේදී කල් ඉකුත්වේ) (Open proxy: See the help page if you are affected)
 • 12:33, 5 ඔක්තෝබර් 2022: BRPever (meta.wikimedia.org) 94.29.18.246 ගෝලීයව වාරිතයි. (19 ඔක්තෝබර් 2022 දිනදී 12:33 වේලාවේදී කල් ඉකුත්වේ) (Open proxy: See the help page if you are affected)
 • 12:33, 5 ඔක්තෝබර් 2022: BRPever (meta.wikimedia.org) 109.71.177.3 ගෝලීයව වාරිතයි. (19 ඔක්තෝබර් 2022 දිනදී 12:33 වේලාවේදී කල් ඉකුත්වේ) (Open proxy: See the help page if you are affected)
 • 12:33, 5 ඔක්තෝබර් 2022: BRPever (meta.wikimedia.org) 85.90.96.79 ගෝලීයව වාරිතයි. (19 ඔක්තෝබර් 2022 දිනදී 12:33 වේලාවේදී කල් ඉකුත්වේ) (Open proxy: See the help page if you are affected)
 • 12:33, 5 ඔක්තෝබර් 2022: BRPever (meta.wikimedia.org) 181.224.250.50 ගෝලීයව වාරිතයි. (19 ඔක්තෝබර් 2022 දිනදී 12:33 වේලාවේදී කල් ඉකුත්වේ) (Open proxy: See the help page if you are affected)
 • 12:33, 5 ඔක්තෝබර් 2022: BRPever (meta.wikimedia.org) 154.66.131.164 ගෝලීයව වාරිතයි. (19 ඔක්තෝබර් 2022 දිනදී 12:33 වේලාවේදී කල් ඉකුත්වේ) (Open proxy: See the help page if you are affected)
 • 12:33, 5 ඔක්තෝබර් 2022: BRPever (meta.wikimedia.org) 191.88.0.56 ගෝලීයව වාරිතයි. (19 ඔක්තෝබර් 2022 දිනදී 12:33 වේලාවේදී කල් ඉකුත්වේ) (Open proxy: See the help page if you are affected)
 • 12:33, 5 ඔක්තෝබර් 2022: BRPever (meta.wikimedia.org) 95.153.181.31 ගෝලීයව වාරිතයි. (19 ඔක්තෝබර් 2022 දිනදී 12:33 වේලාවේදී කල් ඉකුත්වේ) (Open proxy: See the help page if you are affected)
 • 12:33, 5 ඔක්තෝබර් 2022: BRPever (meta.wikimedia.org) 193.160.205.52 ගෝලීයව වාරිතයි. (19 ඔක්තෝබර් 2022 දිනදී 12:33 වේලාවේදී කල් ඉකුත්වේ) (Open proxy: See the help page if you are affected)
 • 12:33, 5 ඔක්තෝබර් 2022: BRPever (meta.wikimedia.org) 37.112.150.253 ගෝලීයව වාරිතයි. (19 ඔක්තෝබර් 2022 දිනදී 12:33 වේලාවේදී කල් ඉකුත්වේ) (Open proxy: See the help page if you are affected)
 • 12:33, 5 ඔක්තෝබර් 2022: BRPever (meta.wikimedia.org) 213.87.122.85 ගෝලීයව වාරිතයි. (19 ඔක්තෝබර් 2022 දිනදී 12:33 වේලාවේදී කල් ඉකුත්වේ) (Open proxy: See the help page if you are affected)
 • 12:33, 5 ඔක්තෝබර් 2022: BRPever (meta.wikimedia.org) 81.163.57.225 ගෝලීයව වාරිතයි. (19 ඔක්තෝබර් 2022 දිනදී 12:33 වේලාවේදී කල් ඉකුත්වේ) (Open proxy: See the help page if you are affected)
 • 12:33, 5 ඔක්තෝබර් 2022: BRPever (meta.wikimedia.org) 188.162.13.172 ගෝලීයව වාරිතයි. (19 ඔක්තෝබර් 2022 දිනදී 12:33 වේලාවේදී කල් ඉකුත්වේ) (Open proxy: See the help page if you are affected)
 • 12:33, 5 ඔක්තෝබර් 2022: BRPever (meta.wikimedia.org) 95.72.16.182 ගෝලීයව වාරිතයි. (19 ඔක්තෝබර් 2022 දිනදී 12:33 වේලාවේදී කල් ඉකුත්වේ) (Open proxy: See the help page if you are affected)
 • 12:33, 5 ඔක්තෝබර් 2022: BRPever (meta.wikimedia.org) 46.173.1.110 ගෝලීයව වාරිතයි. (19 ඔක්තෝබර් 2022 දිනදී 12:33 වේලාවේදී කල් ඉකුත්වේ) (Open proxy: See the help page if you are affected)
 • 12:33, 5 ඔක්තෝබර් 2022: BRPever (meta.wikimedia.org) 146.120.76.203 ගෝලීයව වාරිතයි. (19 ඔක්තෝබර් 2022 දිනදී 12:33 වේලාවේදී කල් ඉකුත්වේ) (Open proxy: See the help page if you are affected)
 • 12:28, 5 ඔක්තෝබර් 2022: BRPever (meta.wikimedia.org) 177.237.21.248 ගෝලීයව වාරිතයි. (19 ඔක්තෝබර් 2022 දිනදී 12:28 වේලාවේදී කල් ඉකුත්වේ) (Open proxy: See the help page if you are affected)
 • 12:28, 5 ඔක්තෝබර් 2022: BRPever (meta.wikimedia.org) 112.206.65.80 ගෝලීයව වාරිතයි. (19 ඔක්තෝබර් 2022 දිනදී 12:28 වේලාවේදී කල් ඉකුත්වේ) (Open proxy: See the help page if you are affected)
 • 12:28, 5 ඔක්තෝබර් 2022: BRPever (meta.wikimedia.org) 212.156.87.198 ගෝලීයව වාරිතයි. (19 ඔක්තෝබර් 2022 දිනදී 12:28 වේලාවේදී කල් ඉකුත්වේ) (Open proxy: See the help page if you are affected)
 • 12:28, 5 ඔක්තෝබර් 2022: BRPever (meta.wikimedia.org) 46.129.8.30 ගෝලීයව වාරිතයි. (19 ඔක්තෝබර් 2022 දිනදී 12:28 වේලාවේදී කල් ඉකුත්වේ) (Open proxy: See the help page if you are affected)
 • 12:28, 5 ඔක්තෝබර් 2022: BRPever (meta.wikimedia.org) 88.87.92.73 ගෝලීයව වාරිතයි. (19 ඔක්තෝබර් 2022 දිනදී 12:28 වේලාවේදී කල් ඉකුත්වේ) (Open proxy: See the help page if you are affected)
 • 12:28, 5 ඔක්තෝබර් 2022: BRPever (meta.wikimedia.org) 201.227.123.96 ගෝලීයව වාරිතයි. (19 ඔක්තෝබර් 2022 දිනදී 12:28 වේලාවේදී කල් ඉකුත්වේ) (Open proxy: See the help page if you are affected)
 • 12:28, 5 ඔක්තෝබර් 2022: BRPever (meta.wikimedia.org) 181.192.25.219 ගෝලීයව වාරිතයි. (19 ඔක්තෝබර් 2022 දිනදී 12:28 වේලාවේදී කල් ඉකුත්වේ) (Open proxy: See the help page if you are affected)
 • 12:28, 5 ඔක්තෝබර් 2022: BRPever (meta.wikimedia.org) 160.154.233.172 ගෝලීයව වාරිතයි. (19 ඔක්තෝබර් 2022 දිනදී 12:28 වේලාවේදී කල් ඉකුත්වේ) (Open proxy: See the help page if you are affected)
 • 12:27, 5 ඔක්තෝබර් 2022: BRPever (meta.wikimedia.org) 154.160.7.23 ගෝලීයව වාරිතයි. (19 ඔක්තෝබර් 2022 දිනදී 12:27 වේලාවේදී කල් ඉකුත්වේ) (Open proxy: See the help page if you are affected)
 • 12:27, 5 ඔක්තෝබර් 2022: BRPever (meta.wikimedia.org) 197.60.187.106 ගෝලීයව වාරිතයි. (19 ඔක්තෝබර් 2022 දිනදී 12:27 වේලාවේදී කල් ඉකුත්වේ) (Open proxy: See the help page if you are affected)
 • 12:27, 5 ඔක්තෝබර් 2022: BRPever (meta.wikimedia.org) 179.6.208.179 ගෝලීයව වාරිතයි. (19 ඔක්තෝබර් 2022 දිනදී 12:27 වේලාවේදී කල් ඉකුත්වේ) (Open proxy: See the help page if you are affected)
 • 12:27, 5 ඔක්තෝබර් 2022: BRPever (meta.wikimedia.org) 46.138.160.203 ගෝලීයව වාරිතයි. (19 ඔක්තෝබර් 2022 දිනදී 12:27 වේලාවේදී කල් ඉකුත්වේ) (Open proxy: See the help page if you are affected)
(අලුත්ම | පැරණිම) (නවීන 50 | ) (20 | 50 | 100 | 250 | 500) නරඹන්න
"https://si.wikibooks.org/wiki/විශේෂ:GlobalBlockList" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි