මාධ්‍ය සංඛ්‍යාලේඛන

Jump to navigation Jump to search

Statistics about uploaded file types. This only includes the most recent version of a file. Old or deleted versions of files are excluded.

පහත දත්ත පූර්වාපේක්‍ෂීව සංචිත කෙරී ඇති (කෑෂ් කෙරී ඇති) අතර, අවසන් වරට යාවත්කාලීන කර ඇත්තේ 19:42, 16 ඔක්තෝබර් 2021 දීය. ප්‍රතිඵල 5,000 ක උපරිමයකට යටත්ව පූර්වාපේක්‍ෂීව සංචිත කෙරී ඇත.

බිට්මැප් රූප

MIME වර්ගයPossible extensionsNumber of filesCombined size
image/png.png, .apng5 (7.14%)බයිට් 1,364,295 (1.3 මෙ.බ.; 6.7%)
image/jpeg.jpeg, .jpg, .jpe61 (87.1%)බයිට් 13,329,504 (12.71 මෙ.බ.; 65.5%)

Total file size for this section of 66 files (94.3%): 14,693,799 bytes (14.01 මෙ.බ.; 72.2%).

කාර්යාලය

MIME වර්ගයPossible extensionsNumber of filesCombined size
application/pdf.pdf4 (5.71%)බයිට් 5,661,841 (5.4 මෙ.බ.; 27.8%)

Total file size for this section of 4 files (5.71%): 5,661,841 bytes (5.4 මෙ.බ.; 27.8%).

All files

Total file size for all 70 files: 20,355,640 bytes (19.41 මෙ.බ.).

"https://si.wikibooks.org/wiki/විශේෂ:MediaStatistics" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි