මාධ්‍ය සංඛ්‍යාලේඛන

Jump to navigation Jump to search

Statistics about uploaded file types. This only includes the most recent version of a file. Old or deleted versions of files are excluded.

පහත දත්ත පූර්වාපේක්‍ෂීව සංචිත කෙරී ඇති (කෑෂ් කෙරී ඇති) අතර, අවසන් වරට යාවත්කාලීන කර ඇත්තේ 05:05, 6 ඔක්තෝබර් 2022 දීය. ප්‍රතිඵල 5,000 ක උපරිමයකට යටත්ව පූර්වාපේක්‍ෂීව සංචිත කෙරී ඇත.

බිට්මැප් රූප

MIME වර්ගයPossible extensionsNumber of filesCombined size
image/png.png, .apng5 (7.46%)බයිට් 1,364,295 (1.3 මෙ.බ.; 7.11%)
image/jpeg.jpeg, .jpg, .jpe, .jps58 (86.6%)බයිට් 12,161,796 (11.6 මෙ.බ.; 63.4%)

Total file size for this section of 63 files (94%): 13,526,091 bytes (12.9 මෙ.බ.; 70.5%).

කාර්යාලය

MIME වර්ගයPossible extensionsNumber of filesCombined size
application/pdf.pdf4 (5.97%)බයිට් 5,661,841 (5.4 මෙ.බ.; 29.5%)

Total file size for this section of 4 files (5.97%): 5,661,841 bytes (5.4 මෙ.බ.; 29.5%).

All files

Total file size for all 67 files: 19,187,932 bytes (18.3 මෙ.බ.).

"https://si.wikibooks.org/wiki/විශේෂ:MediaStatistics" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි