ගොනුව, පරිශීලකයා, පිටුව, සංශෝධනය හෝ ලොග් හැඳුනුම්පත මඟින් හරවා යැවීම

Jump to navigation Jump to search

මෙම විශේෂ පිටුව, ගොනුවකට (ගොනු නම දී ඇති නම්), පිටුවකට (සංස්කරණ හැඳුනුමක් හෝ පිටු හැඳුනුම හෝ දී ඇති නම්), පරිශීලක පිටුවකට (සංඛ්‍යාත්මක පරිශීලක හැඳුනුමක් දී ඇති නම්), හෝ ලඝු සටහන් නිවේශිතයකට (ලඝු සටහන් හැඳුනුම සපයා ඇති නම්) යළියොමු වෙයි. භාවිතය: විශේෂ:Redirect/file/Example.jpg, විශේෂ:Redirect/page/64308, විශේෂ:Redirect/revision/328429, විශේෂ:Redirect/user/101, or විශේෂ:Redirect/logid/186.

"https://si.wikibooks.org/wiki/විශේෂ:Redirect" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි