විෂයය:මානව ශාස්ත්‍රය

Wikibooks වෙතින්

< විෂයය අනුව පොත්

මානව ශාස්ත්‍රය
Books in this subject area deal with the මානව ශාස්ත්‍රය: academic disciplines which study the human condition, using methods that are primarily analytic, critical, or speculative, as distinguished from the mainly empirical approaches of the natural and social sciences.
උප කොටස්
තෝරාගත් පොත්
Category:විෂයය:මානව ශාස්ත්‍රය
"https://si.wikibooks.org/w/index.php?title=විෂයය:මානව_ශාස්ත්‍රය&oldid=13140" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි