සැකිල්ල:පොත් රාක්කය:ප්‍රවර්ගය/display/උපදෙස්

Wikibooks වෙතින්
Jump to navigation Jump to search

This subtemplate generates shelf category page content for template {{පොත් රාක්කය:ප්‍රවර්ගය}}.

භාවිතය[සංස්කරණය]

One parameter is expected.

  • shelf — the name of the shelf whose page content is to be displayed, without its Shelf: prefix.

අභ්‍යන්තර ක්‍රියාකාරීත්වය[සංස්කරණය]

This template verifies the shelf page exists and is properly set up, queries it to extract its display, and delegates parent categorization through {{පොත් රාක්කය:Map}} to {{පොත් රාක්කය:ප්‍රවර්ගය/parent}}.

ආශ්‍රිත[සංස්කරණය]