සැකිල්ල:Allbooks category/button/උපදෙස්

Wikibooks වෙතින්
(සැකිල්ල:Allbooks category/button/doc වෙතින් යළි-යොමු කරන ලදි)
Jump to navigation Jump to search

This template generates a button for performing an action on a page.

භාවිතය[සංස්කරණය]

The three required parameters are all unnamed.

  • {{{1}}} — The name of the page to be acted upon.
  • {{{2}}} — The query string for what is do be done to the page. Avoid spaces in this (use underscore instead).
  • {{{3}}} — The text for the button.

For example, a button labeled "create foobar" to create a page foobar, using editintro page Template:Foobar/editintro and initial content Template:Foobar/preload, could be created by call

{{Allbooks category/button|1=foobar|2=action=edit&editintro=Template:Foobar/editintro&preload=Template:Foobar/preload|3=create foobar}}

and would appear as

create foobar

There are also two optional, named parameters.

  • {{{background}}} — The color for the background of the button. The default is white.
  • {{{border}}} — The color for the border of the button. The default is black.

For example,

{{Allbooks category/button|1=foobar|2=action=edit|3=edit foobar|background=yellow|border=red}}

would appear as

edit foobar

ආශ්‍රිත[සංස්කරණය]