සැකිල්ල:Associated Wikimedia

Wikibooks වෙතින්
Jump to navigation Jump to search
Template-info.svg Template documentation

For use on bookshelves and Wikibooks; all project links are optional. For best results (as regards the appearance of the link box), provide values to parameters for at least two sister projects. Link box templates for single sister projects are likely to be found in the See also section below.

Usage

The template generates the title of the Navbox from the value of the first unnamed parameter or from the |Topic= parameter. If neither are found it will use the name of the transcluding page.

Blank template

Here the |Topic= parameter is provided explicitly.

{{Associated Wikimedia|Topic=
 | Commons       = 
 | Commons category   = 
 | Wikinews portal   = 
 | Wikinews category  = 
 | Wikipedia      = 
 | Wikipedia portal   = 
 | Wikipedia category  = 
 | Wikiquote      = 
 | Wikiquote category  = 
 | Wikisource      = 
 | Wikisource portal  = 
 | Wikisource category = 
 | Wikispecies     = 
 | Wikiversity school  = 
 | Wikiversity portal  = 
 | Wikiversity category = 
 | Wiktionary      = 
 | Wiktionary category = 
 | Wiktionary appendix = 
 | Wiktionary thesaurus = 
}}

Example

In this example the topic is set as an unnamed parameter immediately following the template name. This works equally well as using the named |Topic= parameter shown above; let personal preference dictate your usage.

{{Associated Wikimedia|[[Shelf:Education|Education]]
 | Commons       = School
 | Commons category   = Education
 | Wikinews portal   = Education
 | Wikinews category  = Education
 | Wikipedia      = Education
 | Wikipedia portal   = Education
 | Wikipedia category  = Education
 | Wikiquote      = Education
 | Wikiquote category  = Education
 | Wikisource      = We choose to go to the moon
 | Wikisource portal  = Education
 | Wikisource category = Education
 | Wikispecies     = Strigiformes
 | Wikiversity school  = Education
 | Wikiversity portal  = Education
 | Wikiversity category = Education
 | Wiktionary      = education
 | Wiktionary category = Education
 | Wiktionary appendix = Interlingua/ed#education
 | Wiktionary thesaurus = learned
}}
Associated Wikimedia for Education
Commons Wikinews Wikipedia Wikiquote Wikisource Wikispecies Wikiversity Wiktionary
Commons-logo.svg Gallery
Category
Wikinews-logo.svg Portal
Category
Wikipedia-logo-v2.svg Article
Portal
Category
Wikiquote-logo.svg Page
Category
Wikisource-logo.svg Text
Portal
Category
Wikispecies-logo.svg Organism Wikiversity-logo.svg School
Portal
Category
Wiktionary small.svg Definition
Category
Appendix
Thesaurus
Media News Encyclopedia Quotes Texts Species Courses Dictionary

TemplateData

See also

"https://si.wikibooks.org/w/index.php?title=සැකිල්ල:Associated_Wikimedia&oldid=12658" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි