සැකිල්ල:License template tag/උපදෙස්

Wikibooks වෙතින්
(සැකිල්ල:License template tag/doc වෙතින් යළි-යොමු කරන ලදි)
Jump to navigation Jump to search

<translate> </translate>

This template should remain empty. It is intended for tracking license templates, and looking for files missing them. Only valid license templates, and files using them, should transclude it. Currently it is directly embedded in the following templates:

<translate> Usage</translate>

{{License template tag/උපදෙස්}}

<translate> The template takes no parameters.</translate>

<translate> Additional information</translate>

<translate> The template is intended to be used in the following namespaces:</translate> <translate> the Template namespace</translate>

<translate> The template is intended to be used by the following user groups:</translate> පරිපාලකවරු