සැකිල්ල:Lorem/doc

Wikibooks වෙතින්
Jump to navigation Jump to search

Calls {{Lorem Ipsum}} up to four times, delimited by line breaks.

Purpose[සංස්කරණය]

Provide a quick "boilerplate" filler text used solely as a template debugging aid, to examine wrapping, nesting, and margins or padding in template design and testing.

Usage[සංස්කරණය]

{{Lorem|number}}
Here, number is the number of times to repeat the text (1, 2, 3, or 4)

Examples[සංස්කරණය]

{{Lorem|2}}

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

See also[සංස්කරණය]

"https://si.wikibooks.org/w/index.php?title=සැකිල්ල:Lorem/doc&oldid=14419" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි