සැකිල්ල:පොත් රාක්කය:Preload allbooks/උපදෙස්

Wikibooks වෙතින්

භාවිතය[සංස්කරණය]

This preload template is used by semi-automation in the Wikibooks Stacks when creating a shelf allbooks category.

ආශ්‍රිත[සංස්කරණය]