තෙ රුවන් මාලා

Wikibooks වෙතින්
(Theruwanmala වෙතින් යළි-යොමු කරන ලදි)