උදවු:ලිපියක් මකා දැමීමට හෝ ශුද්ධ පවිත්‍ර කිරීමට යෝජනා කිරීම

Wikibooks වෙතින්
Jump to navigation Jump to search

මකා දැමීම[සංස්කරණය]

ලිපියක් මකා දැමීමට සඳහා පහත දැක්වෙන සැකිල්ලක් එම අදාළ පිටුවේ ඉහලින් එක් කරන්න.

  • {{මකන්න}}
  • {{delete}}

ශුද්ධ පවිත්‍ර කිරීමට[සංස්කරණය]

  • {{ශුද්ධ පවිත්‍ර}}
  • {{cleanup}}