උදවු:Account management/edithistory

Wikibooks වෙතින්
oldid date/time username edit summary
4047471 2022-04-14T00:50:54Z Mrjulesd note
3996762 2021-10-18T22:24:04Z EthanGaming7640 /* Editing */
3996759 2021-10-18T22:21:00Z EthanGaming7640 /* Appearance */
3996758 2021-10-18T22:19:56Z EthanGaming7640 /* User profile */
3996745 2021-10-18T21:38:35Z EthanGaming7640 /* How to log in */ Did you mean the verb “log in” instead of the noun ‘’?
3996744 2021-10-18T21:37:42Z EthanGaming7640 /* Why log in? */
3964807 2021-08-14T03:52:06Z Minorax obs tag
3694483 2020-05-29T21:16:29Z Mrjulesd {{Wikibooks editor navigation}}
3453411 2018-08-23T19:09:46Z Leaderboard global preferences now available, minor updates
2753101 2015-01-09T03:40:33Z CommonsDelinker Replacing Enable_"jump-to"_links_pref_demo.gif with [[File:Enable_"jump-to"_links_pref_demo.png]] (by [[commons:User:GifTagger|GifTagger]] because: Replacing GIF by exact PNG duplicate.).
2725680 2014-11-16T13:15:22Z He7d3r /* Editing */ {{int:tog-uselivepreview}}
2553755 2013-09-03T16:07:10Z DavidCary fill in a few missing steps in the process.
2553750 2013-09-03T16:03:44Z DavidCary separate "creating an account" from "logging in"
2051203 2011-02-19T23:49:02Z Adrignola /* Creating an account */ use local URL
2000835 2010-12-15T17:48:23Z Adrignola fixed link
2000535 2010-12-15T03:41:15Z Adrignola /* Why log in? */ internal linking
2000514 2010-12-15T03:26:24Z Adrignola /* Changing username */ Based on http://en.wikipedia.org/w/index.php?oldid=401448572
2000449 2010-12-14T23:57:19Z Adrignola rm user styles; direct to CSS book
2000432 2010-12-14T23:04:52Z Adrignola /* Skin */ wording, fixed link
2000431 2010-12-14T23:03:57Z Adrignola /* User profile */ casing
2000413 2010-12-14T22:10:04Z Adrignola /* Edit review */ adding images
2000374 2010-12-14T20:38:09Z Adrignola /* Edit review */ added descriptions; pictures forthcoming
2000271 2010-12-14T19:04:44Z Adrignola /* Edit review */ missed option; will be filling in
2000257 2010-12-14T18:22:01Z Adrignola /* Preferences */ Based on http://meta.wikimedia.org/w/index.php?oldid=2244410
2000119 2010-12-14T14:58:16Z Adrignola Based on http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Help:Preferences&oldid=401216033
1999932 2010-12-14T01:57:51Z Adrignola Changed protection level for "[[Help:Account management]]": High-impact page ([edit=autoconfirmed] (indefinite) [move=sysop] (indefinite))
1999931 2010-12-14T01:57:33Z Adrignola Protected "[[Help:Account management]]": High-impact page ([edit=autoconfirmed] (indefinite) [move=autoconfirmed] (indefinite))
1999927 2010-12-14T01:57:09Z Adrignola Based on http://en.wikipedia.org/w/index.php?oldid=401037978
"https://si.wikibooks.org/w/index.php?title=උදවු:Account_management/edithistory&oldid=16201" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි