උදවු:Formulas/edithistory

Wikibooks වෙතින්
oldid date/time username edit summary
4082732 2022-07-05T19:03:27Z Soul windsurfer /* Examples of implemented TeX formulas */ long
4082729 2022-07-05T18:54:37Z Soul windsurfer /* Quadratic polynomial */ commutative diagram
3694493 2020-05-29T21:20:31Z Mrjulesd {{Wikibooks editor navigation}}
3449102 2018-08-08T20:24:33Z WOSlinker fix code tag
3434783 2018-06-09T19:36:00Z Debenben \pagecolor is not needed and doesn't have any effect
2565859 2013-10-13T13:21:15Z Soul windsurfer /* Repeating fraction */ spell
2565857 2013-10-13T13:19:43Z Soul windsurfer /* Fraction and small fraction */reperting fractions - overline
2203702 2011-10-30T17:01:30Z Thenub314 /* Standard functions */ removing uneeded extra space.
2202982 2011-10-29T19:16:01Z Thenub314 /* Forced PNG rendering */ trying to word differently.
2202404 2011-10-28T14:37:10Z Adrignola could you explain the rationale for the change made here?
2202402 2011-10-28T14:35:26Z Adrignola Undid revision 2202227 by [[Special:Contributions/Thenub314|Thenub314]] - see forcing rendering for example; see http://en.wikibooks.org/w/index.php?title=Help:Formulas&diff=2202227&oldid=2202213#Forced_PNG_rendering
2202237 2011-10-28T03:34:22Z Thenub314 removing the who "canceling out" business.
2202227 2011-10-28T03:13:31Z Thenub314 /* TeX vs HTML */ never understood why people do this
2202213 2011-10-28T02:34:18Z Thenub314 /* Unsorted (new stuff) */ some new stuff.
2017763 2011-01-14T22:09:42Z Adrignola /* Forced PNG rendering */ consistentcy within document
2016872 2011-01-13T19:47:53Z Adrignola /* Color */ non-italic names
2016822 2011-01-13T16:52:12Z Adrignola Protected "[[Help:Formulas]]": High-impact page ([edit=autoconfirmed] (indefinite) [move=autoconfirmed] (indefinite))
2016819 2011-01-13T16:47:41Z Adrignola /* Color */ list colors in table
2016815 2011-01-13T16:39:28Z Adrignola Based on http://en.wikipedia.org/w/index.php?oldid=404314475
"https://si.wikibooks.org/w/index.php?title=උදවු:Formulas/edithistory&oldid=16180" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි