උවම් සමස් පද

Wikibooks වෙතින්
Jump to navigation Jump to search

උවම් සමස් පද[සංස්කරණය]

අදර කර සරණ නව දළ 149 (කුලුණු අබින්)

අපිස් තවුස් හස් කැන් 202 කුලුණු ගඟ 191

අඹර ලිය ලැහැබ 113 කොඳ දසන් 28

අරුණු රස් කසවත 120 කොඳ මල් හසිනා 163

අවර ගිරි කිර රද 113 කොවුල් කුල් තෙපුල් 133

අවර දිගු උවිඳු 114 ගඟ ඟන 157,163

අවිඳු අඳුර 125 ගඟුල් හැලි සෙමෙර 139

අවි සිප් සයුර 176 ගනඳර කසල රැසි 120

අස් ගම් මහ සයුර 108 ගල් තලා සහසන 139

ඉඳුනිල් විමන් ගන 145 ජය සිරිසඳ 44

ඉඳුවර නෙත් 28 තන තිසරු 47

උදය ගිර තින් 117 තඹර වත් 28

උර තළැ (තළ= විල) 47 තඹර වදන 149

උර මැඳුරතට 44 තමල් නිල් වරල් 133

කර කමල 80 තරඟ කර 114

කර තඹර 86 තරඟ බැම 153

කර තඹුරු 78 තිසර තන 28

කරදර සරණ නව දළු 20 තිසර තන බර 133

කර මහමෙයිනි 39 තුනු කලිඳු ගඟ 197

කරසර 38 තුනු විමන 198

කලහය .....ගමන 149 තුරුඟුම් ගැඹුරු ගුම් 145

කිරුළු කුළු පෙරගිරි හිසින් 78 තෙදග 58

කිරුළු කෙමි 96, 202 (තෙද අග)

කිවි ගජ 207 තෙදග රඟ 85

කුලුණඹින් 196 තෙදණ 119

(තෙද අණ) නිසා කත 117

තෙද යුගත සැඩ නල 41 නිරිඳු තරිඳු 71

තෙද සොඬගින් 47 නිරිඳු සිඳුරු 47

තෙවළා දම් සයුර 125 නිල් උපුල් නෙත් 133

දන් වතුර 67 නිල් සෙවෙල වරලැති 153

දසන් කොඳ 149 නුබ විමනත 116

දසන දිමුතු මුතු 193 නුවණ මෙර 174

දසනවසන පැහැදුළ පබළ නුවර කිරණ 11

පෙළ 193 පඬුරු මුවරද 38

දහම් මහ සයුර 174 පතඟ කුල කිරුළ 176

දිගු වරඟනන් 8 පද කමල 91

දිගු මතඟ 85 පද තඹර 123

දිනිඳු බිඹු පල 113 පදනිය කිරණ ගඟ 8.85.

දිය රොනලුවෙන් 153 පදනිය කිරන සුරගඟ 42

(දියරොන් අලුවෙන්) පදරුත් මිණි 174

දෙව් රජ විමන් තන යුග 92 පරරාජ මත ගජ 33

නරවර නරණ 11 පහ සිරි වමිය 76

නරවර සුනෙර 84 පා තඹර 125

නළඟන විදු කිඳු 145 පා තඹරින් 123

නැණ නැවින් 90 පියොවුරු ගලැ 147

නෙත් කැන් මියුරු පිලඹළ පුඩු තුඩගින් 47

185	පුන් සඳ වටාපත 117

නෙතු නිලුපුල් 50 පුරවර කිරණ 24

නෙතු සර 147 පුර වරඟන 92

නිය කුසුම් 195 පෙම් සිඳු 37

නිසහන 115,116 පෙරගිරග 120

බමර බැම 28

බිඟු කැන් දිගු බැම 163 රතැඟිලි පෙත්තෙන් 202

බිඹු වැළ රත අදර 133 රතුපුල් ලවන් 28,163

බැම සැව් 147 රඹ වටොර 133

මද්දල නද ගොස 185 රිවිකුල කිරුළ 53,57

මඳහස පන 147 රුපු කැලය 50

මන කෙත 48 ,, නරවර සුනෙර 41

මන කොඳ 50 ,, නිරිඳු ගිරිකුළ 39

මන රන් පතිනි 5 ,, රජ ගජන් 176

මනරා තෙපල සන් 147 .. රජ මහ මුහුදු 44

මැතිකුල කුලගිරි 24 ,, රඹරන් 47

මැතිකුල ........සත් කුල ගිරි 41 ,, සිඳු 48

මිතුරු කෙසරතෙල් 5 ලකඟන 159

  ,,  ‍ෙකාඳ 6	(ලක් අඟන)
  ,,  තඹර 5	ලක සර 38
  ,,  අහස 9	ලොව ගනෙහි 120

මින් නොතිනා 163 වත් තඹර

මුතුලැල තුරුපෙළිනි 18 ගහන් කෙමි

මුතුහර පොකුරුකුරු 47 ලවනත් පත් 17

නිරිඳු.........හසරු 38 ........නෙත් බමර

මොක් වෙරළින් 174 වදනම 193

යස ගිඟුමට 39 (වදන් අම)

  ,,   හර 56	වසා පස 147
  ,.   හරින 152	වසාරොද නිල්සෙවෙල 166
  ,.   හිරවරණ 206	වැනුම්මිණි ‍ෙකාඩොල් 9

යුගසරණ සියපත 204 වැනුම් සයුරතැ 67

යුවළත කොක වැළ 185 වැලිතල උකුළැති 162

රතැඟිලි දලින 96 විල්ලිහිණි මෙවුල් 28

වුවන පුන්සඳ 50 සියපත් වතින 163

වෙරළපුලිනතල හර 153 සිරිලකඹර 37

වෙහෙර සර 174 (සිරිලක් අඹර)

සක්වළගබ මැඳුර 3 සිවුසහරවත් කිරණින් 37

සත්කුලපව් පවුරු 40 සිසි හිමි 116

සත් (ශාස්ත්රර) මුහුද 90 සුනිල් මිණි අබරණ බමර

සත්සතන් කොද 192 195

සතුරු ගනඳුර 37 ., ,, ,, බිඟුන් 200

සඳවලා තුඩින් 113 සුපුන්තන පතරවිල 20

සබ කිරණ 83,176 සුරගග යට 53

සමන්ගිරි සිරසින් 152 සුරතැගිලි දළු 195

සරණ සර 189 ,, දිළිදළු 200

  ,,   සියපත 202	සුරනරවර තිසර 200
                               සුරනිඳු සුරතුර  203
  ,,   සියපතිනි 96	සුරඹ නෙත් කැන් මින්කැල

සලෙළු මුව 147 196

සසුනඹර 125 සෙවෙල් වරලස 28

(සසුන් අඹර) ශ්රීලපාද පත්ම 34

සළා නැබ 153 හර බලා වැළ 39

සළා සක් අවි 114 හස (සිනා) කුසුම් 20

සැඳැවෙල ගින්නෙන් 115 ,, ,, තරඟින් 193

සිදුසත අගළ 40 ,, (තිසර) පියොවුරු 163

සිපත හෙණ 39 හිමි සඳු 7

සියකුල කමලවිල 179 හොයළ මුතුබරණින් 114

"https://si.wikibooks.org/w/index.php?title=උවම්_සමස්_පද&oldid=4128" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි