එළු අත්තනගලු වංශ විවරණය-උප ග්ර න්ථය ii

Wikibooks වෙතින්

උ ප ග්ර න් ථ ය. 11 සංඥානාම _____

1. අනවමදර්ශි

කලිකාල සාහිත්යව සර්ව ඥ පණ්ඩිත යන විරුද නාමයෙකින් යුකත වූ දවිතීය පරාක්රයමබාහු රාජයා ගේ දවසැ සඞ්ඝරාජ වැ විසූ ස්ථවිරොත්තමයෝ අනවමදර්ශී නම් වූ හ. දවිතීය පරාක්රැමබාහු රාජයා සිංහාසනසථ වූයේ බුද්ධ වර්ෂද 1791 දී යැ යි මහාවංශයෙහි කියන ලදී. එහෙත් අත්තනගලු වංශයෙහි කියන ලද්දේ “අප ගේ භාග්යයවත් අර්භිත් ගෞතම සර්වහඥයන් වහන්සේ ........ සම්ය ක් සම්බොධි රාජ්ය්යට පැමිණි තන් පටන් එක් දහස් අටසිය සූවිසි හවුරුද්දක් ඉක්මුණු කල්හි” දෙ වන පැරැකුම්බා රජ අභිෂෙකයට පැමිණි බව යි. මේ කාලය බුද්ධ වර්ෂය 1780 පමණ වෙයි. කෙසේ වුව ද බුද්ධ වර්ෂ. 1780 පසු වූ හවුරුදු පනස ඇතුළතැ යම් කිසි කාලයක් අනවමදර්ශි මාහිමියන් සඞ්ඝරාජ වැ සිට බව් නිශ්චිත වේ.

අනවමදර්ශි මාහිමියන් බ්රා.හ්මණ වංශිකයෙකු බව ඔවුන් විසින් මැ කරන ලද දෛවඥකාමධෙනු නම් අතිප්රිශස්ත ජ්යොකතිෂ ග්රින්ථයෙහි ද මේ අත්තනගලු වංශයෙහි ද කියන ලදී. දෛවඥ කාමධෙනුව හැරැ අන් පොතක් මොවුන් විසින් කරන ලද බවෙක් පත පොතෙහි නො පෙනේ. මොවුන් ප්රුතිරාජ පරිවෙණාධිප වැ සිටි හෙයින් නම නො දක්වන ලද නමුදු සිදත් සඟරා නම් ව්යා‍කරණ ග්රාන්ථය ද මොවුන් ගේ මැ කෘතියෙකැ යි සැලැකේ. දෙ වන පැරකුම්බා මහ රජාණන් විසින් අත්තනගලු වෙහෙර බිම්හි තුන් මහල් ප්රාාසාදයක් කරවා දෙන ‍ලද්දේ මේ මාහිමියනට ය.

______

                     2. අභාසලමෙවන් 

මේ සඞ්ඝබොධි කුමාරයන් ගේ පියාණන් ගේ නාමය යි. අත්තනගලු වංශයෙහි ආ ප්රුවෘත්තීය මුත් අන් කිසිවක් මොහු ගැන සඳහන් වී නොමැති යී. මොහු ගේ නම සෙලාභය යි ද දැක්විණ.                         සං ඥා නා ම                 155
      
                       3. අර්ථ නායක 

මේ අලකෙශ්වර මන්ත්රී න්ර් යා ගේ සහොදරයෙකි. එළු අත්තනගලු වංශය කිරීමට ආරාධනය කළ ශත්රැ සිංහ කුඤජර නම් සෙනානායක ප්‍රධානයන් මේ මන්ත්රීආන් දෙදෙනා ගේ සහාය්යහයෙන් ඇති වූ බව එළු අත්තනගලු වංශ මුඛබන්ධආනයෙහි කියන ලදී.

4. අලකෙශ්වර මේ මන්ත්රීධශ්වරයන් හා ඔවුන් ගේ ‍සහෝදර වූ අර්ථතනායක, දෙවස්වාමී, යන මන්ත්රීධ දෙ දෙන ද බුද්ධ වර්ෂ 1890 පමණෙහි දී වඤ්චීපුරයෙන් ලංකාදවීපයට පැමිණියාහු යි. මොවුන් ‘ගිරි’ නම් වංශයකට අයත් ක්ෂ ත්රිීය කුමාරයන් බව නොයෙක් ග්රදන්ථයන්හි පෙනේ. අලකෙශ්වර මන්ත්රී වරයෝ ‘අලගක්කෝනාර’ යන නමින් ද දන්නා ලද්දෝ යැ. මොවුන් ගේ කීර්තිප්රරතාප වර්ණඅනය සමකාලික වූ කවීශ්වරයින් විසින් මයූර ස‍ෙන්දමශයෙහි විශිෂ්ටාකාරයෙන් කරන ලදී. නිකායසංග්රරහයෙහි ද මොවුන් ගේ වර්ණවනය ද මොවුන් විසින් කරවන ලද විහාරාරාමාදි වර්ණානය ද ඉතා විස්තර ලෙස පෙනේ. කොළඹ අසලැ ජයවර්ධදන පුරය කැරැවූවෝ මොහුයැ. තුන් වන වික්ර්මබාහු රාජයා ගේ ඇවෑමෙන් මොහු පස් වන භුවනෛකබාහු නාමයෙන් රාජ්ය් ශ්රී යට ද පැමිණියෝ යැ. _____

5. උපතිස්ස මේ බුද්ධ වෂ 912 දී රාජ්යියට පැමිණි දෙවන උපතිස්ස රජ යැ යි හැ‍ඟේ. මොහු අතිශයින් ධර්මිෂ්ඨ රජකු බව මහාවංශයෙහි කියන ලදී.

                       ______
                      6. චන්ර්යෙහහානු 

මේ ද්විතීය පරාක්ර මබාහු රාජයා ගේ කාලයෙහි දී රට පෙළූ ජාවකයෙකි. පැරකුම්බා රජු ගේ නියමය පරිදි වීරබාහු කුමාර තෙමේ ජාවකයන් හා යුද්ධ කොටැ ඔවුන් භග්න කෙළේයැ.

                           ______
                          7. දෙවප්ර තිරාජ 

මේ ද්විතීය පරාක්ර මබාහු නරෙන්ර් යා‍ ගේ අමාත්යතයෙකි. රජ විසින් අත්තනගලු බිම්හි අෂ්ටාංශ විමානාදිය කරවන ලද්දේ මොහු ලවැ යැ. මොහු ගේ නමින් කරවන ලද පිරිවෙනෙහි අනවමදර්ශි මාහිමියන් විසූ බව පෙනේ. සිදත්සඟරා නම් ව්යාිකරණ ග්රරන්ථය කරන ලද්දේ මොහු ගේ ආරාධනයෙනි.

                     3. පරාක්රාමබාහු 

ඤ මේ තෙමේ බුද්ධ වර්ෂ 1780 දී ‍හෝ 1791 දී රාජ්යය ශ්රිරයට පැමිණියේ යැ. මොහු අසදෘශ පණ්ඩිතයකු වූයෙන් “කලීකාල 156 උ ප ග්රු න් ථ ය - 2

සාහිත්යද සර්ව ඥ පණ්ඩිත” යන විරුද නාමයෙක් ද ඇතැවියැ. ‘කව්සිළුමිණ’ නම් අතිශ්රෙදෂ්ඨ සිංහල මහා කාව්ය්ය ද, විශුද්ධීමාර්ගැ සන්නය ද නිස්ස‍ෙන්ද‍හ නම් වනචිතිස සන්නය ද මොහු විසින කරන ලදී.

                        ________
                     9. භූවනෛකබාහු 

මේ බුද්ධ වර්ෂ 1890 පමණේ දී රාජපදප්රා ප්ත සිවු වන බුවනෙකබා රජ යැ. අලක්ශෙවර තෙමේ ‍මොහු ගේ අභ්රාපමෘත්ය් වියැ.

                         __________
                       10. මුගලන් 

මේ කවරෙක් දැයි නිශ්චය කොටැ නො කියැ හැකි යි. පළමු වන මුගලන් රජ බුද්ධ වර්ෂ 1042 දී ද, දෙවන මුගලන් හෙවත් සුළු මුගලන් රජ බුද්ධ වර්ෂබ 1804 දී ද, රාජ්ය යට පැමිණියේ යැ. අත්තනගලු වංශයෙහි වර්ණිත වූ කෘතීන් මොවුන් කළ බවෙක් මහාවංශාදියෙහි නො කියන ලදී.

                        ________
                       11. විජයබාහු 

මේ දඹදෙණිය කැරැවූ තුන් වන විජයබාහු රජ යි. මොහුට වන්නී විජයබාහු යැ යි ද නමෙක් වියැ. මේ තෙමේ බුද්ධ වර්ෂව 1790 දී රාජ්යඅශ්රීෙයට පැමිණැ සිවු වසක් රජය කෙළේ යැ. දෙ වන පැරකුම්බා රජ මොහු ගේ පුත්රැයා යි.

                          ______
                         12. විජයමල්ල 

වන්නි විජයබාහු රජු ගේ පියා යැයි අත්තනගලු වංශයෙහි දැක්වෙන මොහු ගැන කිසි පුවතෙක් ‍මහාවංශයෙහි නො ආයේ යැ.

                            _________

13. විජයරාජ මොහු රාජ්ය යට පැමිණියේ බුද්ධ වර්ෂ 789 දී යැ. එක් වසක් රජය කළ පසු මෙ තෙමේ ගොඨාභය කුමාරයා විසින් මරන ලදී.

                            _________
                           14. ව්යලවහාරතිස්ස

බුද්ධ වර්ෂ 7 7 දී රාජ්ය ශ්රී4යට පැමිණි මේ තෙමේ දෙ විසි වසක් රාජ්යහය කෙළේ යැ මොහු ගේ නාමය ‘තිස්ස’ යනු යි ධාර්මික වූ නීතික්රීම ව්ය වහාරය කැරැ වූ හෙයින් ව්යමවහාරතිස්ස නම් වී.

                            __________
                         15. ශත්රෑමසිංහ කුඤ්ජර 

එළු අත්තනගලු වංශය කිරීමට ආරාධනය කරන ලද්දේ මොහු විසිනැ යි කියන ලදි. මොහු පිළිබඳ ප්ර ව්යහත්තීයෙක් ඉතිහාසාදියෙහි නො පෙනේ.

                             _____