එළු අත්තනගලු වංශ විවරණය- iii

Wikibooks වෙතින්

දස වන පරිචෙඡදය[සංස්කරණය]

ඉක්බිත්තෙන්, එයින් මෑත කාලයෙහි කිසි කලෙක්හි එ වෙහෙරැ වාසය කරන්නා වූ මහා සඞ්ඝයා වහන්සේ අතුරින් එක්තරා මහ තෙර කෙනකුන් වහන්සේ අබෙගාකායිකඞ්ගය සමාදන් වැ, ඒ විහාරය අතුරෙහි එක්තරා ප්ර්දෙශයෙක්හි වැඩැ හිඳැ භාවනායෙහි යෙදෙන්සේක්, විදශනා වඩා මහ පොළොව ගුගුරුවා, භූමි ඝොෂයෙන් අහස් කුස් පුරමින්, සකල ක්ලෙශයන් ප්රොහීණ කොටැ රහත් වූ සේකැ.

2. එ සමයෙහි උපතිස්ස නම් රජෙක් රාජ්ය්ය කරන්නේ, මධ්ය.රාත්රහවේලෙහි භයානක වූ භූමි කම්පාව අසා, ‘ෂෙයින් මට කිමෙක් වේ දොහෝ’යි යන චිත්ත සත්තාපයෙන් නිදි නො ලබන්නේ. ශොකයෙන් තැවෙන්නේ යැ. ඉක්බිත්තෙන්, ඒ රජහුගේ දළපුඬු යේ සතෙහි අධිගාභීත දෙවතාදූ තොමෝ, “මහ ‍රජ්ජුරුවන් වහන්ස, නුඹ වහන්සේ නො බව මැනැවැ, මේ භූමි කම්පායෙන් නුඹ වහන්සේට වන්නා වූ අනභිවෘද්ධියෙක් ඇත්ැතේ නැත. අත්තනගලු මහා විහාරයෙහි එක් තෙර කෙනෙකුන් වහන්සේ කෙලෙසුන්නසා රහත් වූ සේකැ”යි කීවූ “උන් වහන්සේ රහත් වූ වේලෙහි භුමි කම්පා වන්නට හෙතු කවරේ දැ” යි කී කල්හි, දෙවතා දූ කියන්නී, ‘රජ්ජුරුවන් වහන්ස, ඒ මහ තෙරුන් වහන්සේ යටැ ගිය දවසැ එක් කුශල කර්මරයක් කරන සේක්, අහස් පොළෝ ගුගුරුවා රහත් වෙම් ව’ යි කියා ප්රාරර්ථකනාවක් කළ සේකැ. මේ එහි විපාක යැ” යි රජ හට කියා අසවැසූ.


10. ප.) එළු අත්තනගලු වංශය 43


3. රජ තෙමේ ඒ අසා, “සෙසු ඇම දෙනා වහන්සේ ගේ රහත් බවට පැමිණීමටත් වඩා, මුන් වහන්සේ ගේ රහත් වීම අතිශයින් විශෙෂ යැ” යි ප්රිසන්න වූ සිත් ඇත්තේ, “ඒ මහ තෙරුන් වහන්සේ පසග පිහිටුවා වැඳැ, උන් වහන්සේ ගේ කෙලෙසුන් දිනූ ජය මඟුල් දිනයෙහි වැඩ හුන්නා වූ ඒ භූමි ප්ර්දෙශයට ද, ප්රායසාදයක් කැරැවීම් වසයෙන් සත්කාර කෙරෙමී” යි සිතා, මහත් වූ සේනාව ගෙනැ. අනුරාධපුරයෙන් නික්මැ, මේ ජනපදයට අවුත් ඒ භූමි ප්රසදෙශයෙහි පස්මහල් ඇති මහා ප්රාවසාද යක් කරවා, අනෙක ප්ර්හාර විචිත්ර වූ චිත්රව කර්මානන්තයෙන් අලඞ්කෘත කොටැ, රන් කම් කරන ලද තාමුපත්රවමය වූ උළින් සොයවා, දිව්ය විමානයක් මෙන් සරහවා, ක්ෂතය කරණ ලද කාමාශ්රිවාදි චතුරාශ්ර,ම යන් ඇති ඒ මහතෙරුන් වහන්සේ ‍හා තෙසු භික්ෂුර සඞ්ඝයා වහන්සේ ඒ ප්රා්සාදයෙහි වාසය කරවා, සිවු පසයෙන් උපස්ථාන කොටැ, පරිවාර ජන සහිත වූ ග්රාරම‍ෙක්ෂ,ත්ර යන් ඒ ප්රාැසාදය, සන්තක කොටැ ලවා, ගියේ ය.

4. ඉක්බිත්තෙන් බොහෝ කාලයක්හු ගේ ඇවෑමෙන්, මායා රටැ හෙවත් ගල්වල් රටැ වසන්නා වූ සමහර සිරිවන්නී කෙනෙක් එක් වැ ගෙනැ. ගම් පැහැරීම් ආදිය කොටැ, බොහෝ වස්තුව ලැබීමෙන් උද්ධත වූවාහු ඉපැයූ සම්පත් දීමෙන් සෙනඟ රැස් කොටැ ගෙනැ, බොහෝ සේ සියලු ජනපදය තමන්‍ ගේ හසත ප්රා,ප්ත කොටැ ගෙනැ. රජ සෙනග ද මැඩැ බලි වැ සිතුවක් කොටැ ඇවිදුනාහු. මහත් මහත් විහාරවල් ද පැහැරැ නසන්නාහු, පල සෙවෙණිවලැ රන් පත් උපුටා ගන්නාහු, පස්මාල් ප්රාෙසාදය විධවංසනය කළාහු යැ.

5. එ සමයෙහි මුඟලන් නම් රජෙක් රාජ්යවය කරන්නේ, ඒ පවත් අසා, ඒ සොරුන් සමීපයට චර පුරුෂයන් යවා, දාන,සෘෂි, භෙද, යන ත්රිවවිධ උපායෙන් ඔවුනොවුන් බිදවීයැ. ඔහු බිඳුණාහු, උනුන් හා යුද්ධ කොටැ, තුමු මැ දුවර්ලෙ වුවාහු යැ. ඉක්බිත්තෙන් මුගලන් නම් රජ ඔවුන් නො සමගි බව දැහැ, තමන් ගේ සිවුරග සෙනඟ ගෙනැ එ තන් ගොස්, උන් වෙන වෙන අල්ලා නිග්රාහ කොටැ, එ රට නිර්භගය වන පරිද්දෙන් ආඥා බෙර ලාව, ඒ ජනපදය මොනවට පිහිටුවා, ඔවුන් විසින් නසන ලද විහාර නැවතැ ප්ර කෘතිමත් කරවා, “ඒ පස්මාල් මහ පාය රත් පත් වීදා ගන්නා වූ කාලයෙහි හෙළූ හ” යි අසා, පළමු පරිද්දෙන් රන් උළින් සෙවු කල්හි පසු වැත් මෙබඳු වූ,


44 එළු අත්තනගලු වංශය (11. ප.


විපත්තිය වන්නී යැ” යි දැනැ, තුන්මහල් කොටැ පෙර පරිද්දෙන් ප්රා සාදය නිමවා, මැටි උළින් සොයවා, වට දා ගෙය ද නැවැතැ සකස් කරවා සඞ්ඝාරාම ද ප්රතකෘතිමත් ‍කරවා ගියේ යැ.

මෙසේ ප්රා සාදොත්පත්ති සංඛ්යාේත වූ දස වන පරිච්ඡෙදය කියා නිමවන ලදී. _____

එකොළොස්වන පරිච්ඡෙදය[සංස්කරණය]

ඉක්බිත්තෙන්, ශ්රීඛමත් වූ ලඞ්කා නමැති අඞ්ගනාවට අලඞ්කාරාභරණ වූ විශාල විමලතර කුශලසමෘද්ධියෙන් හා ත්රි‍වික්රදමානික්රඅම වික්රාමයෙන් හා යුක්ත වූ. බුද්ධ ධර්මන සඞ්ඝ සඞ්ඛ්යාවත රත්නත්රනය ශරණපරායණ වූ, අනෙක ලඞ්කාධීශ්වර ප්රශවරතර නරෙන්ර්් සමූහයාගේ කීර්තිපුඤ්ජ ස්වරූපාවශෙෂ වූ කල්හි, පහ වූ ධර්මර නීතී ඇති රාජ්යතපරිපාලනොචිත විධාන විරහිත අප්රවවීණ මන්දිභාගධෙය නරාධිපයන් ද, තත්සාදෘශ්යත වු අමන්ත්රීව වූ මන්ත්රීෂ ජනයා ද, බාහුල්යශ වශයෙන් අන්යොදන්යී විරොධිත්වනයට ප්රා‍ප්ත වූ කල්හි, ලඞ්කාවීප වාසීන් ගේ කිසි පුරාකෘත දාරුණ වූ අපුණ්යන ක්රිවයා බලයෙකින්, නානාදෙශ වාසි වූ, අවිදිත ශාස්තෘ සමය ඇති, ප්රාවිෂ්ට වූ මිථ්යාදදෘෂ්ටි නමැති ගහන ඇති ශත්රැ් සෙනා තොමෝ, ජම්බු වීප ප්ර දෙශයෙන් ස්වදෙශවතීර්ණ වැ මේ සියලු ශ්රීම ලඞ්කා වීපය නෛකාතඞ්ක කලඞ්කයෙන් සඞ්කීර්ණ් කළා යැ.

8. එ සමයෙහි පර ශත්රැ සෙනාව විසින් ඉතා දෘඪ කොටැ පීඩා කරනු ලබන්නා වූ රජ යුව රජ මහාමාත්යාකදීහු ද, නොයෙක් සියදහස් ගණන් ජන සමූහයා ද, භයින් ත්රතස්ත වූ සිත් ඇත්තාහු, තමතමනට රක්ෂාජ ස්ථාන සොයන්නාහු, හරනා ලද ගම් නියම් ගම් දනවූ ඇත්තාහු ඒ ඒ ගිරි දුර්ගම වන දුර්ගහ ජල දුර්ගාාදි වූ ස්ථානවලැ, සඤ්ජාත වූ කායික චෛතසික දුඃඛයෙන් උපලක්ෂිරත වැ වාසය කළාහු යැ. ඉක්බිත්තෙන් සර්වසඥ දංෂ්ට්රාස ධාතූන් වහන්සේ ගේ රක්ෂාසයෙහි නියුක්ත වූ උතුරුමුළ වාසයෙහි භික්ෂූඥන් වහන්සේ දළදා කරඬුව හා පාත්රස ධාතූන් වහන්සේ ද ගෙනැ, ගිරි දුර්ග්යෙන් හා නො වැද්දැ හැක්කා වූ කොත්මලය යැ යන අභිධානයක් ඇති ජනපදයට පැමිණැ, එහිදු ඒ දළදා පාත්රලධාතූන් වහන්සේ රක්ෂාට කොටැ තබන්නට අසමර්ථූ වුවාහු සුදුසු වූ භූමි ප්ර්දෙශයෙක්හි නිධාන කොටැ; කැමැති තෙනකට වැඬී සේක.


11. ප) එළු අත්තනගලු වංශය 45


3. යටැ ගිය දවසැ, සියලු දසදහසක් යොදුන් දඹදිවට නායක වූ, සූය්ය් වංශයට තිලක වූ, ධර්මා ශොක නම් රජහු විසින්, තමහට මිත්ර වූ දෙවනපෑතිස් රජ හට ශ්රී මහා බොධීන් වහන්සේ වඩා ගෙනෙන දවස් කැටු වැ එවන ලද, තමන් හා සමාන වූ ගොත්රා ඇති රාජ කුමාරවරුන්ගේ ද දරු මුනුබුරු පරම්පරායෙන් පැවැත ආවා වූ විජයමල්ල නම් රාජොත්තමයා හට ඖරස පුත්රප වූ විජය බාහු නම් මහරජ තෙමේ. විශෙෂයෙන් දන්නා ලද සියලු සමයාන්තර ඇත්තේ, නිරන්තරයෙන් ස්වකීය වූ ඥාන ශක්තියෙන් පුරුදු කරන ලද ලොක නීති ධර්ම නීති, සඞ්ඛ්යාකන නීති මාර්‍ ලයන් ඇත්තේ, සමෘද්ධ වූ චතුරංගිනී සෙනාව ඇත්තේ, දඹදෙනි නම් නුවරක් කරවා එහි වාසය කරන්නේ, මහත් වූ සිවුරඟ සෙනගින් ජය ගන්නා ලද පර සතුරන් ඇත්තේ කොත්මලයෙහි නිධාන කළ දළදා පාත්රනධාතූන් වහන්සේත් ගෙන්වා ගෙනැ, දිව්ය විමානයක් හා සමාන වූ, විශෙෂයෙන් බබළන්නා වූ දළදා ගෙයක් කරවා, එහි දළ දා පාත්රාධාතූන් වහන්සේ වඩා මහත් වූ පූජාසත්කාර කිරීමෙන් ආදර සම්භාවනා කරන්නේ, භාග්යේවත් වූ සර්වතඥයන් වහන්සේ ගේ සුවාසු දහසක් ධර්ම් ස්කන්ධනයට එ පමණ වූ මැ තර්ෂාවපණයෙන් පූජා කොටැ, බුදු සස්නෙහි මහත් වූ කුශල චරිතයන් ‍කරන්නේ, ඒ දැහැමි සිරිසඟබෝ රජහු ගේ ශීර්ෂා දානය කළා වූ සිද්ධ ‍‍ෙක්ෂනත්ර‍ වූ, දහස් ගණන් ක්ෂීදණාශ්රකවයන් වහන්සේ ගේ පාද ධූලින් පවිත්ර් වූ මනොඥ වූ භූමි ප්රතදෙශයෙහි, ගොඨභය රජු විසින් කරවන ලද අත්තනගලු මහා විහාරයට අලඞ්කාරයක් වැනි වූ වට දා ගෙයි, පළමු රාජ්යන විලොපය පිණිස බටුවා වූ සොළී පාඬි ආදි තීථීක පර ශත්රැෙ සෙනාව විසින් දා කුස බිඳුනා ලද පමණක් ඇති කල්හි මැ ජීවිතය වැනි වූ ධාතු කරණ්ඩකය අන්තර්ඬානන වූ කල්හි, හෘදය වස්තුව මෙන් එහි තුබු රන් රුවන් ආදිය පැහැරැ ගෙනැ නසන ලද විහාරය. ජීර්ණොයද්ධාර කිරීමෙන් නැවැතැ කර්මානන්ත කරවන්නේ, තුන් මල් පියවසායෙහි පටන් සකස් කොටැ බඳවා, මහත් වූ රත් කොත් පැලැඳැ වීමෙන් පූජා කරවා, පරිවාර ජන සහිත ගම් කුඹුරු ද පූදා, එහි වාසය කරන්නා වූ භික්ෂූජ සඞ්ඝයා වහන්සේට නිරන්තරයෙන් දන් වැට තබා දී, ඒ අත්තනගලු මහා විහාරය කරවා, සර්වට ප්ර කාරයෙන් සමෘද්ධ කෙළේ යැ.

4. ඉක්බිත්තෙන්, ලඞ්කාධීපති වූ ඒ රජහු ගේ කීර්තිමය ශරීරය අවශෙෂ වැ, ඒ රජ හට උත්තම පුත්රය වූ පරාක්රුමබාහු


46 එළු අත්තනගලු වංශය (11. ප.


නම් මහ රජ තෙමේ, අපගේ භාග්ය වත් අර්හතත් ගෞතම සර්ව ඥයන් වහන්සේ බොධි ද්රැ ම මූලයෙහි වජ්රාභසනාරූඪ වැ වැඩැ හිඳැ, මාර පරාජය කොටැ, සම්ය ක්සමෙබාධී නමැති රාජ්යායට පැමිණි තන් පටන් එක් දහස් අටසිය සූවිසි හවුරුද්දක් ඉක්මුණු කල්හි, පැමිණියා වූ රාජ්ය භිෂෙක ඇත්තේ, සතර සංග්ර හ වස්තුයෙන් සංග්රුහ කරන ලද මහා ජනයා ඇත්තේ, සිවු පසය දීමෙන් නිරන්තරයෙන් ආරාධිත වූ නොයෙක් දහස් ගණන් භික්ෂු් සඞ්ඝයා ඇත්තේ, ස්වකීය බාහුබලයෙන් විධවංසනය කරන ලද ප්ර්තිපක්ෂට රාජෙන්ර්රන යන් ගේ දර්ප‍ ඇත්තේ, අනෙකප්රොකාර මාණික්යර රත්නයෙන් බබළන්නා වූ රුවන් කරඬුවක් ද, රන් පන්දාහසෙකින් රන් කරඬුවක් ද රිදී පස් විසි දහසෙකින් රිදී කරඬුවක් ද, ශ්රීප දන්ත ධාතූන් වහන්සේට කරවා, අතිශයින් මැ ප්රදසන්න වූ සිත් ඇත්තේ, ශුභ මුහුර්‍තයකින් ඒ දන්ත ධාතූන් වහන්සේ එහි වඩන්නේ, තමන් ගේ මුළු නුවර ද දළ දා ගෙය ද සකස් කොටැ විශෙෂයෙන් සරහවා, බුහුමන් පෙරදැරි කොටැ ඇත්තේ, දංෂ්ට්රාෙ ධාතූන් වහන්සේ ගෙනැ, භාග්යගවත් සර්ව ඥයන් වහන්සේ ගේ ( ඒ ඒ ජාතීයෙහි කළා වූ) අනෙකප්ර කාර වු අපදාන සඞ්ඛ්යා ත වීර චරිතයක් විශෙෂයෙන් සිහි කොටැ, “පූර්වන යෙහි ශ්රාද්ධාවත් අනෙක රාජොත්තමයන්, ශ්රීහ දාන්ත ධාතූන් වහන්සේ විසින් ප්රා තිහාර්යව දැක්වීමෙන් ප්රොසන්න කරවන ලද හ’ යී ප්රාවෘත්ත වූ කථා නමැති අමෘත රසධාරායෙන් මා ගේ කර්ණම යුගලය සම්පූර්ණ’ වී යැ. විශෙෂයෙන් පිනා ගියේ යැ.) දැනුදු කිසි මැ ප්රාරතිහාර්යල විශෙෂයකින් මා ගේ වක්ෂුඃ ප්රනතිලාභය ද සඵල කළ යුත්තේ යැ” යි ආදර සහිත වැ ආරාධනය කෙළේ යැ.

5. ඒ ක්ෂයණයෙහි දංෂ්ට්රා් ධාතූන් වහන්සේ ඒ රජහු ගේ හස්ත තල නමැති රක්න පද්මයෙහි රාජ හංස ධෙනුවක ගේ විලාසය විශෙෂයෙන් පතුරුවමින්, පෙළහර දක්වා වදාළ සේකි. හේ කෙසේ ද යත්:- යම් සේ බුදු වන ජාතියෙහි මවු කුසින් බිහි වූ පමණක් මැ ඇති බෝසතුන් වහන්සේ, මනුෂ්ය්යන් ගේ හස්ත යෙන් එලවන ලද දුහුල් සුඹුළුයෙන් බස්නා සේක්, අතිශයින් බාල වැ සිටි සේක් මැ, සොළොස් හැවිරිදි කෙනෙකුන් මෙන් ද, නො සැරැහුණු සේක් මැ, අනෙකප්රහකාර මාලා ගන්ධී් විලෙපන වස්ත්රාැ භරණාදීන් සැරැහුණු කෙනෙකුන් මෙන් ද, බිමින් වඩනා සේක් මැ ආකාශයෙහි යන කෙනෙකුන් මෙන් ද සියලු ජනයාට වැටැහුණු සේක් ද, එ පරිද්දෙන් මැ, එ තන්හි, එ සමයෙහි, ප්රහශස්ත වූ ශ්රීම


11. ප.) එළු අත්තනගලු වංශය 47


දන්තධාතූන් වහන්සේ, සජීව සර්ව ඥ කෙනෙකූන් වහන්සේගේ ආකාර ඇති, වාත්රිංූශත්මහාපුරුෂලක්ෂීණ - අශීත්යනනුව්යඇඤ්ජන - කෙතුමාලාලඞ්කාරයෙන් උපලක්ෂිූත වූ රූපයෙන් බබළන සේක්. අනෙකවිධ ඝන බුද්ධ රශ්මිමාලාවන් දශ දිගන්තයෙහි විසුරු වන සේක්. එ තන්හි රැස් වූවා වු සකල සත්ත්වදයන්ට බහුල වූ ආදර සම්භාවනාව ඉපැදැවූ සේකී. කියන ලද මැ යි - “ලඞ්කාධිනාථකරපඞ්කජරාජහංසි ‍තිම්මාය සා දසනධාතු මුතින්දසරූපං නෙකෙහි රංසිවිසරෙහි සමුජ්ජලන්තී සබ්බා දිසා ච විදසා සමලඞ්කරිත්ථන” ෴ යී.

දිස්වා තමමභුතමතීව පසන්නචිනෙතං සම්පත්තවකක්තොනා විය චක්කවත්තී සෙටෙඨහි නෙකරතනාභරණාදිකෙහි පූජෙයී ධාතුමසමං මනුජාධීනෘථො ෴

යනු හෙයින්. ඒ අද්භූත වු ප්රා තිහාය්ය්වු ය දැකැ. අභිමුඛයට සම්ප්රා ප්ත වූ චක්රහ රත්නය ඇති චක්ර්වර්ති රජක්හුමෙන්, අතිශයින් ප්රයසන්න වූ සිත් ඇති ඒ රාජොත්තම තෙමේ; අනෙකප්රරකාර රත්නාභරණාදීන් අසදාශ වූ ශ්රීය දන්ත ධාතුන් වහන්සේට පහත් වූ පූජා කෙළේ යැ.

7. ඉක්බිත්තෙන් සර්වකඥයන් වහන්සේ ගේ ශ්රීණ දන්ත ධාතූන් වහන්සේ කෙරෙහි ප්ර්සන්න වූ කල්හි, තෙජොබල පරාක්රාම මහිම ඇති පරාක්ර්මබාහු නම් මහ රජ තෙමේ, පොලොන්නරු යැ යන මෙ නමින් ප්රරසිද්ධ වූ කඳවුරු නුවරැ විසූ, කරන ලද ශාසන විලොප ඇති, රජ යුව රජ සහිත නොයෙක් සියදහස් ගණන් සොළී පාඬි ආදි සේනාව ද, අනෙක දෙශ වාසි වූ සියලු රජ නමැති මන්ත හස්ති රාජයනට කෙසර සිංහ රාජ වක්රායඇති, කිසිකෙනෙකුන් විසින් නො ෂැඬැ පැවැත්වියැ හැක්කා වූ, ලොක ශාසන සංග්රවහ කිරීම් වශයෙන් වඤ්චිත කරන ලද සියලු ලොකයා ඇති, සමෘද්ධ වූ හස්ත්ය‍ශ්වාදි සෙනා වාහන ඇති ලඞ්ක රාජ්ය ය පැහැර ගැන්මෙහි ලොභ ඇති වැ තමලිගාමු දෙශයෙන් බටුවා වූ, අතිශයින් සාහසික වූ, සාමන්ත රජුන් සහිත වූ, චන්ර්් මගානු නම් රජහු ද, විනාශයට පමුණුවා, සියලු ලඞ්කාවීපය එකච්ඡත්රත කොටැ, තමන් ගේ පිය මහරජ හටන් වඩා දියුණක් මැ ලොක ශාසන සංග්රලහ ‍කරන්නේ, කිසි කලෙක්හි භික්ෂුන සඞ්ඝයා වහන්සේට කෙළින් සිවුරු දෙනු කැමැත්තේ, කපු හිවීම්, හිරි කිරීම්, හු කැටීම, විවීම, කඩ කැපීම්, ගෙත්තම් කිරීම්,


48 එළු අත්තනගලු වංශය (11. ප.


රැඳීම්, ආදී වූ සියලු චීවර කර්මා්න්තයන් එක දවසැ සැට පැයැ ඇතුළතැ නීමාවා, වෙන වෙනැ මැ අනෙකප්ර කාර වැ මහ ඇඟී වූ වටවිල් තඹ කොතලා භෘඞ්ගාරාදි ගරු භාණ්ඩයෙන් සැරැහුණා වූ, ශ්ර්මණ පරිෂ්කාර සහිත වු, අසූවක් පමණ කෙළින් සිවුරු පිළිගන්වා, ලොක වාසි ජනයා ගේ සාධු වාද නාදයෙන් දශ දිගන්තය පිරීම් කැරැවී.

8. තව ද, මෙසේ අනෙකුත් ලොකවිස්මය කර වූ දානාදි වූ බොහෝ කුශල චරිතයන් සමෘද්ධ කරන්නා වූ ඒ පරාක්රතමබාහු නම් මහා රාජොත්තම තෙමේ, අත්තනගලු විහාරයෙහි, තමන් ගේ පිං මහ රජහු ආදාහන කළා වූ ස්ථානයෙහි, මහත් දා ගබක් බඳවා, ඒ විහාරයෙහි මැ නොයෙක් දහස් ගණන් රහතන් වහන්සේ විසූ උතුම් වූ ප්රාෙසාදය චිර කාලයක් නැසී තුබුවා අසා, දුනුකේවතු වංශයෙහි උපන්නා වූ, ශ්රචද්ධාදි ගුණ සමෘද්ධියෙන් විශෙෂයෙන් ප්රුසිද්ධ වූ, දෙවප්රසතිරාජ නම් වූ අමාත්යසයාණන් යවා, ඔහු ලවා නොයෙක් දහස් ගණන් වස්තු පරිත්යා්ගය කිරීමෙන් තුන් මාලෙකින් සැරැහුණු. අතිශයින් මනොහර වූ ඒ ප්රාරසාදය ද, පළමු පරිද්දෙන් කරවා, එහි වාසය කරන්නා වූ බොහෝ භික්ෂුපන් වහන්සේට නිරන්තරයෙන් චීවරාදි සිවු පස දානය පැවැත්වූයේ ය.

9. තව ද, එ මැ විහාරයෙහි වට දා ගෙයි යට මාලේ වළල්ලේ ගල් වැඹි පිහිටුවා, දැව වත බැඳ, ගෝනැස් උරවා, හාත් පසින් මුත්තැස් පැලැන්පෝරු ගස්වා, උළින් සොයවා, දෙමාල් ගෙය තුන්මාල් කැරැවී යැ. තව ද ඒ විහාරයෙහි මැ, මේ ලඞ්කා වීපයෙහි පෙරැ නො පැවැත්තා වූ ප්රවතිමා ගෘහයක් කරවනු කැමැත්තේ, වට දා ගෙට උතුරු දිග්භාගයෙහි, පළමු කොටැ, ගලතල අවසන් කොටැ ඇති පුරුෂ ප්ර මාණයෙකැ කණවා, පුරා සිටි පාංශු රාශිය හරවා, නැවැතැ, හෝ වැලි ගෙන වුත් පුරවා, ඇත් වළල්ලෙකින් බබළන්නා වූ පිල්කොන්දෙහි පටන්. යම් තාක් කොත් කැරැල්ල ද ඒ තාක් මේ අතුරු, අටැස් ආකාරයෙන් භිත්ති පල සෙවෙණි විභාග කොටැ, වෙන වෙන මැ නොයෙක් පැහැයෙන් විසිතුරු වූ, අෂ්ටාංශප්රලකාර වූ. භිත්ති භාගයන් ගේ මස්තකයෙහි පිහිටි, බැලුවනට කෙළි සිනා උපදවන්නා වූ, නානා ප්ර්කාර වෙශවිලාශයෙන් අලඞ්කෘත වූ, භූත කීඞ්කර රූපයන් ගේ මස්තකයෙහි වූ, කොබෝ ගෙඩි වළල්ලෙන් සැරහුණා වූ ප්රුමුඛ


11. ප.) එළු අත්තනගලු වංශය 49


පර්යලන්තයෙහි අනෙකප්ර කාරයෙන් විචිත වූ, රූපයෙන් සිත් කලු වූ, අතිශයින් උස් වූ, උළින් බඳනා ලද, කරන ලද සුනු පිරියම් ඇති, මකර තොරණ මඬුල්ලක් ද නිර්මිත කරවා. අභ්යයන්තරයෙහි කරන ලද අතීමනොහර මාලා කර්ම් ලතා කර්මානදි අනෙකප්‍රකාර පවිත්රර චිත්රා කර්මාුන්තයෙන් බබළන්නා වූ, මනා කොටැ පිහිටුවා කරණලද හිණි මං දොර කවුළු ආදියෙන් යුක්ත වූ, වැඩැ සිටි ලීලා යෙන් සිත් කලු වූ, ජීවමාන සර්වුඥ කෙනකුන් වහන්සේ හා සදෘශ්යර වූ, පිළිමයෙකින් අලඞ්කෘතවූ, ඒ පිළිමයට දකුණු දිග්භාග යෙහි කරන ලද විචිත්රලවූ ශෛලමය ප්රතතිමා රූපයෙකින් සැරැහුණා වූ, ත්රෛ භූමික වූ මහා විමානයක් ද, හෙවත් තුන්මාල් අටැස් පිළිමගෙයක් ද කරවා, මහත් වූ කුශල සම්බාරයන් රැස් කළේයැ.

මෙසේ අෂ්ටාංශ විමානයා ගේ උත්පත්ති සංඛ්යාඅත වූ එකොළොස් වන පරිච්ඡෙදය කියා නිමවන ලදී. _______

විද්ධස්නසඞ්ඛරණතො නවකමමූනා වා ඛෙත්තාදිදානවිධිනා ච අනාගතෙපි යෙ සාධචො පරිහරන්ති ඉෂං විහාරං නාමඤ්ච ‍කාරමපි තෙසමිගාලිඛන්තු ෴

_________


එළු අත්තනගලු වංශය.


- නිමි. -