කණිෂ්ඨ විකි:අපේ පැරණි ළමා කතා/මහදැනමුත්ගේ කරත්ත ගමන