කණිෂ්ඨ විකි:අපේ ළමා ගී/නිවි නිවි දිලෙනා

Wikibooks වෙතින්
Jump to navigation Jump to search

ගී පද


නිවි නිවි දිලෙනා තනි තරුවේ
අරුමෙකි පුදුමෙකි ඔබ අහසේ
...
...
...

...
...
...
...
...