කණිෂ්ඨ විකි:අපේ ළමා ගී/පුංචි බංඩෝ

Wikibooks වෙතින්
Jump to navigation Jump to search

ගී පද


පුංචි බංඩෝ...
පුංචි බංඩෝ...
නිදිමත දෝ?
නිදිමත දෝ?

සීනුව ගහනවා...
සීනුව ගහනවා...
නැගිටින් ඩො!