කණිෂ්ඨ විකි:අපේ ළමා ගී/හා හා හරි හාවා

Wikibooks වෙතින්
Jump to navigation Jump to search

ගී පද


හා හා හරි හාවා
කැළේ මැදින් ආවා
හිටගෙන ගඟ ගාවා
වටපිට ඇහැ ලෑවා

කොළ දෙකටක් කෑවා
පැන් උගුරක් බීවා
තොල කට ලෙව කෑවා
ඉතින් ඇතැයි කීවා