කරත්තය/අංග

Wikibooks වෙතින්

පරිච්ඡේද අංක 3.0 - අංග කරත්තයක ප්‍රධාන අංග...


3.0 - අංග[සංස්කරණය]

 පහත දැක්වෙන ප්‍රධාන කොටස් කරත්තයක දැකිය හැකිය.


3.1 - කරත්ත රෝද[සංස්කරණය]

 කරත්ත රෝද...


3.2 - පල්ලම් පොල්ල[සංස්කරණය]

 පල්ලම් පොල්ල...


3.3 - කට්ටා කෑලි[සංස්කරණය]

 කට්ටා කෑලි...


3.4 - ඒරියා කඳ[සංස්කරණය]

 ඒරියා කඳ...

"https://si.wikibooks.org/w/index.php?title=කරත්තය/අංග&oldid=18071" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි