කරත්තය/හැඳින්වීම

Wikibooks වෙතින්
පෙරවදන කරත්තයහැඳින්වීම
Lee විසිනි.
ඉතිහාසය


පරිච්ඡේද අංක 1.0 - හැඳින්වීම

 කරත්තය යනු....

"https://si.wikibooks.org/w/index.php?title=කරත්තය/හැඳින්වීම&oldid=25375" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි