කව් යොමුව

Wikibooks වෙතින්
Jump to navigation Jump to search

කව් යොමුව[සංස්කරණය]

අගරජ කිරුළු කුළු 78 තුනු රුසිරින් පසු කළ 186

අගනන් වත යැයි හැගැ 161 තෙද නල වැද පුවතර 44

අඩයටි කග පලිස් දුනු 172 දනා රඳන යැදි හට 151

අදර කර සරණ නවදළ 149 දසට අවිසරම දත් 61

අනුතත්තේ සිලිලෙව 141 දසට අවි සරම දැනැ 57

ඇටඹ පතඹ මීඅඹ දොඹ 137 දසන දිමුතු මුතුහස 193

ඉගෙනැ අදිකරණ සහ 82 දහසක් වතිනි දහසක් 72

ඉගෙනැ සිතු ලෙසට 180 දිගු තර නිල් වරලැ 143

ඉඳ දෙව් ලිය තුඟුතල 43 දිගු තර සුරතැඟිලිදළු 195

ඉඳුනිල් යටගැ ලෙළ 190 දිගු සොඬගින් ඇදැ 132

ඉඳු බඳු යසැති මොහු 55 දිතු සෙන් ජය රැගෙනැ 25

ඉසිවර කී වදන් සතවිද 95 දිලෙන සොඳුරු පැහැසර 199

ඊ සිරිනඳන ලිය මෙන් 184 දියමුදුනා පත් ගුණ 70

උවනින් පුන්සඳ රතදර 167 දිය නෙතු කුලග මෙනිරිඳු 48

උදුළිය සඳකිරණ 112 දිය රම් රවුළු යුද 94

උවිඳු කිරණ අළලන 36 දිලෙනා වුවනතින් 108

එ වෙහෙර සර සරණ 174 දිසි අග රඟ මිණෙක වන් 53

එහි විසිතුරු රතමිණි 18 දිළෙන මහඟු ඉඳුනිල් ඉඳුවරන් 91

කපුරු සඳුන් වන නවපලු 169 දිළෙනා මඟ දෙපසැ තුඟුතුල් 142

කමල සැටිය වත 111 දුළ යුග කෙළ රිවි හරදළ නයන 46

කරදර සරණ නව දළු 20 දුළ පියොවුරු සරිවන 162

කලාපති යසැති මොහු 63 නඳ කඳ කුමර අත 2

ගතවර බහුරි රඟ අඟනක 181 නද කොටැ කිකිණි 183

ගතිනා කනා ලිය 146 නන් විසිතුරු පහ සිරිවමිය ගෙ 76

ගැඹුරු සකු මගද කව් නළු 207 නමකළ සුරඅසුර 202

ගැඹුරු සකු මගද හෙළු 84 නරවර සුනෙර මැතිකුල 24

ගොර සප් දරණ වැඩහිඳ 170 නානා රුපුන් ජය ගෙනැ 85

තඹර කරේ කිරණෙව් 7 නිමල් මිණි මැඳුරුවලැ 16

තඹරවතිඳුවරනෙත් 28 නියමින් මඳක් අඩු වැඩි වුව 66

තමල් නිල්වරල් 133 නිල්කටරොළුමලෙව්පිල්කැල 134

තරසර සුනිල් මිණි අබරණ 200 නිලා මිණින් සුලකළ මැඳුරු 14

තර සිවුපා ගුණදම් බැ‍ඳෙමින් 69 නිසඟනහන් පැහැසර 115

තිනයන දළ නයන රිවි 198 නුබමිණි තෙදැති 206

තිපුර දැවූ හරදළ නෙතගෙව් 205 නුවනුන් ඉඳුවරන් 22

තිරසර නැණ නැවින් 90 නොමඳින් විකුම් පළකළ 62

තුඟු තුල් පහගැ ලෙළ 19 ,, ,, සස් වගින් අස්වැද 129

නො මැ වන සසල නෙක 71 මරකතමිණි සදිසි 135

නොමින් සව් ඉසුරු 26 මලවල කොකුම් ලිය 127

නොහිම් සතුරු ගනඳුරු 37 මලවුල් කැරැබඳිමින් 155

පතඟ කුල කිරුලග 176 මලවුල් කැරැ සරල් දිගුනිල් 178

පවර අදිකාරි සහ 100 මහත් ගැඹරතර සමුදුරට 87

පවර අමර පුර සරවන් 144 මහත සයුර දිය සහ පස් 83

පවර තුඟු තුල් හිම - ගිර රජහට 96 මිණිබන් අනැඟි අබරණ 177

පවර තුඟු අවර ගිර 113 මිණිමුතු මල් පබළු යුතු 138

පසන් කැලුම් යුතු පුන් සඳ 117 මිතුරු කෙසර තෙල් 5

පසිඳු උතුම් ලකුණෙන් 124 මුතු පට වන් පළ හෙළ වැලි 166

පැන පැන දිය තුළ 164 මුඳුනින් හළ මුහුළස 165

පැහැදුළ තුඟු පළ 12 මුනිඳා සිරිමුවෙන් වදහළ 122

පැහැනද අනැගි නවමිණි 197 මෙ පුරවර විසල් සල්පිල් 15

පැහැසර ගහන් කෙමි 17 මෙ ලෙස සව්සිරින් සැදි 91

පැහැසර යසැති 10 යසහර සුසැදු හැම දිගු 56

පැහැසර විදුලි රැඳි 173 රත්තුඩු පදපබළ කුරෙව්. 157

පැහැදුල් විසිතුරු 75 රඟන රුසිරු නළඟන විදු 145

පෑ පත් පුන්ස‍ඳෙව් 107 රවුළු දිනු පවර සිරි රම් 68

පෑයෙන් ඔප නඟා ලූ 105 රසග මී අඹ පානය කැරැ 128

පුල් රතුපුල් මල් 130 රිවිබද තෙද අනල පත් 80

පුලා සිටිය පියොවුරු යුග 109 රිවිරස් මඩැ දිසි 140

පුවතර මෙ මුළු සක්වළ 3 රුදු විරුදුන් ජය ගෙනැ 79

පෙර ඉසිවර වදහළ 98 රුපු බල දළ දප 54

බට නිල් වෙලෙව් දෙරණට 106 රුපු රඹරන් සුන් කළ 47

බන් නව රුවන් තුඟු ගන 73 රුසිරින් පසු කැරැ සුරඹ 168

බඹසුරනර උරගකිරුළග 123 ලකඟන සමන් ගිරි සිරසින් 152

බරත සතෙහි පෙර ඉසිවර කි 179 ලමඟ සබර කිණිහිර 136

බරම්මුව පහළ සිවුවේ 81 ලොව සත් සතන් කොඳ 192

බිඟු කැන් දිගු බැම සියපත් 163 ලොවැ ‍ෙනාමඳින් පිරිගනඳුර 121

මඳහස පනැද මනරා තෙපල 147 ලොවැ සැම තැනැ සැපත් 32

මනකල් සමන් සුරිඳුගෙ 150 වටින් ලඹා දෙන මුතු ලැල් 77

මනනඳ මෙරජසිහ රජු 119 වතළ තරඟ බැම දිය 153

මනනඳ මෙරද හිමි මිහිමඬල 42 වඳිමින් මෙ ලෙස හැම තන් 175

මනනඳ රාජසිහ රජු 58 වන් සඳ දිය කෙළනට 156

මන පිනවන වරඟන 160 වයිර ව සිටි අසුර සෙන් 93

මනරඟ මෙනරනිඳු තද තෙදඟ 49 වරසුරඹා තුනු රුසිරෙන් 158

මනරඟ රඟාදෙන 99 වලග කර සතර පද 103

මනරම් සුරඹ සමඟින් 126 වසත මෙ රජු වෙතැ සරසවිය 35

මනහර දිගත පැතිරෙන 11 වැලැඳ අරුණු රස් කසවත 120

මනහර මෙ පුරවර 13 විදු කිඳු අයුරු පැහැවිදි 74

විපුල් මෙ නිරිඳු ගෙ පිරිසුදු 51 සිරිසර මෙසුරනිඳු 203

විපුල් ‍තාළ සත දැනැ 101 සිරි සරසවි කෙළන 194

විසුරන ලෙසින් විසිතුරු 182 සිරුරු රැසින් හෙළි කැරැ 118

වෙන් විකුමැති මෙ නිරිඳු 38 සිවු වහසල් සිවු මුව 27

වෙනේ සුපිපි මල් රොන් 110 සිසිරකර කිරණ 204

වෙරළ හොයළ මුතු 114 සිසිවත් තුඟු බැම නිල් 159

වෙසෙස බරත සතරෙහි 187 සිසි හිමි තම වෙතැ 116

සකත සවත ලෙස බුජ 31 සිහිල් ‍ෙසාඳුරු ගං හෝ 139

   ,,          ,,    විකුමැති  45	සුගතිඳු සසුනඹ  125

සක හර වෙන් පවා 4 සුගතිඳු සිරිසරණ 189

සතත මෙ හිමි කර 39 සුනිල් වසාරොද ගැවැසුණු 196

සතර දිගත හිමි හිමි 30 පුන් සිසි කැලුම් මෙන් 188

සතර පද වලග කර 23 සුවිපුල් විකුම් සිහ 102

සතොස වඩන මන ‍ෙකාඳ 50 සොඳුරු මෙ පුරවරැ 21

සමත සුර නරන් නෙත 201 සොබන දිවසරන් මෙන් 148

සමන් කෙනකු නුවු 8 සොබන නකුල රජු මෙන් 65

සයුරට වදින ගං හෝ 86 සොබන නළඹ නෙත් කැන් 185

සයුරත් මෙරත් යුග කෙළ 104 සොබන මෙ පුර ගුජ භය 29

සව්සිරි පිරි එ පුර වරඟන 92 සොබමන් මෙ නරනිඳු ගේ 67

සැරද සැවුළිඳු සඳ 1 හරතුරු රාජ විලසින් 34

සිටු මැති සෙනෙවි ඈපා 88 හර සුරගඟ තරඟ රග 41

සිදුහත් ගැබෙහි සිවු 171 හසළ සමර කරනුව 59

සිරිත් ලෙසින් පෙර 89 හැම කල් සුර විදුදරඟන 97

සිරින් සුරිඳු වන් මෙ 52 හිමග කෙලෙස් මෙර ගිරි 64

සිරිමත මෙහිම යුද 40 හිමවතිනා ගෙනැ මල් සුවඳ 154

හිරු හට මඳක් බිම හිය 131

"https://si.wikibooks.org/w/index.php?title=කව්_යොමුව&oldid=4126" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි