කව් සඟරාව - ix

Wikibooks වෙතින්

විසිවෙනි කාණ්ඩය. ———

දික්වැල්ලෙ ‍ජෝන් කවිතිලක වෙදමහත්මයා විසින් කෙනෙකුට ලියා යැව් කවි දෙකක්.

2317 රූ ප වත සහද විලසින් මල් දු න් නා සේ ප ලපසෙ පෙර වැස දැන් වියොගි න් නා තා ප වම් මෙමගෙ ළය නිතරම ද න් නා පා පා යකි විරතවු බව අපි දෙ න් නා

2318 ස ක් මෙ න් නා රැකි සුමිතරු දම දැන ට උ ක් ක න් නා වැනි විය මුලසිට අග ට උ ක් දු න් නා ලන්කර මා මෙතුවක ට දු ක් දු න් නා හරිද නෑවිත් ‍අප වෙ ට

කුකුල්කෝරලේදි සින්නොච්චියා නමැති හේනෙයා රෙදි නොදි ගත්තාට මොහු විසින් කී කවියක්

2819 සු න් යු ත් ද යා ‍රදවා මෙහෙකමෙහි රැ ඳි සි න් නො ච් චි යා නොම දි ගති ‍මගෙ රෙ දි ක න් ද ප් පි යා ඔහු ඔද සුන්කර නොම දි දැ න් ඇ ස් පි යා සිටිනා එක තද වැර දි

කව්යනකාරයෙකු විසින් සිල්සමාදන්ව සිටියදි තරුණියක් දැක ආලයෙන් කියන ලද පුරාණ කවියක්

2320 ස ර ක ට‍ න ද න අටකට සොහොයුරු මද න තු න ක ට‍ පැ ර ද අටකට මැද ඉද බියෙ න අ ද ම ට ක ර න වදය ට මොට කොට දින න ස ර න ට ති ස ර ණ ට නමදිමි දිගුනය න

තු‍ඩාවේ විලියම් ගුණවර්ධන මහතා විසින් දොඩම්පහල තරුණ ස්ත්රී්යක් සදහා මිත්රරයෙකුට ලියායැව් කවියක්

2321 දොඩම් සෙ දුල පිරිතන මුහුණ සඳව ගේ පැ දු ම් වරල අවුලරිමින් පාරල ගේ දොඩම් ‍පහල සිටි කත දිනු පිය අන ගේ උ ව ම් මෙකල කොඳ වැණුමට මිතුර ම ගේ

සමාවෙන්ටය යන උදාහරණ පදය ගැණ ජෝන් අබයකෝන් සමාදාන නඩුකාර මුදලිතුමා සාදාදීපු කවියක්.

2322

ස මා වෙ න් යෙයි ‍කීවෝත වරදක් කෙරුණ බවමයි පෙනෙ න් නේ ත මා ඉ න් බේරෙන්ට කී බව අතඹුලසෙ ඉන් හැගෙ න් නේ ප මා වෙ න් නේ නැතුව කීවොත් පිළියන්ටමයි වටි න් නේ ත මා කැ න් මෙත් සිතින් එමවිට සමාදානය දෙව න් නේවිසිවෙනි කාණ්ඩය 327

විලියම් ගුණවර්ධීන මහතා ශාස්ත්රොටද්ග්රවහණ කරණ සමයෙහි තවත් ශාස්ත්රොගද්ග්රනහණය කරන මිත්රායෙකු වෙත ලියා යැව් කවියක්

2323 කෑ ම ට ගියත් රසනැත සැදු බොදුන් ර ස යා න ට ගියත් නිදනට බැරි වසා ඇ ස බෝ කො ට සත උගන නොරදයි සිතේ තො ස මේ වි ට මිතුර ඔසු කිවමැන එමවිල ස

ඊට මිත්රවයා විසින් එවලේම ලියා එව් පිළිතුරු කවිය.

2324 කෑ ම ට රිසි නැතිව රෑ දින නොවම නි දි බෝ කො ට සත ඉගෙණගත්තත් සිත නොරැ දි වා සෙ ට වූයෙහි නම් සකිසද ගුණැති සු දි යා න ට ලියෙකු ගෙණ බුදියනු සුරත යෙ දි

‍කොළම්පුරවරයෙහි සහ වාසල මුදලි ඨානාන්තරයද දැරුවාවු ‍ජෝන් ආබ්රවහම් තිලකරත්න අභයසේකර මුදලිතුමාගේ මරණය ගැන ‍ජෝන් අබයකෝන් විජයවික්රඅම සේනානායක සමාදාන නඩුකාර මුදලිතුමා විසින් කරණ ලද ප්රයබන්ධමයක්.

2325

කි තු ව සි න් එක්දහස් නමසිය එකලොසට පත් මෙම ව සේ ඉ තු ම සි න් සැප්තැඹර මස ලැබ සය වෙනිවු බුද එ දව සේ පි තු ලෙ සි න් ගුන රටට පාමින් රජ කිරිය කළ නෙකලෙ සේ ගැ තු වි සි න් නිති හසල කරුතර මුදිල පරලොව වැඩිතො සේ

2326

රු වි න් අනගසෙ තෙදින් දිනිඳුසෙ නැනින් සුරගුරු විකුම්කේස ර නො මින් ගරු නම වාසලද ලැබ කොලොම්පුරවර මුදලි තනතු ර යෙහෙන් දරමින් සත සෙත්කර විසවු මුදලිදු අබයෙසේක ර නි මි න් පරසිඳු මුදලි පරලොව ගිය ‍අ‍හේ අද ලෙසට බටහි ර

මෙතුමා විසින් දේවගණය, රාක්ෂපගණය, මනුෂ්ය ගණය යන තුන් ගණය දැනගැණිම පිණිස සාදාපු කවියක්

2327

අස්විද මුවහිස් අනුර රේවත සුවනහතද සා පසද පුනාව ස දේවගණය ව පොරනැදුරන් කළ පොත්පත්වල පෙන්නා දෙති මෙදව ස කැති අස්ලිය මා නැකත් විසා දෙට සිත සහමුලයද දෙනට සායාව ස රකුස ගණයබව දැනැදින වසනුය මිනිස්ගඝනය මතු ද්කවමි විතො ස රෙහෙනද පුවපල් පුවපුටු පවසල බෙරණද තුන තුරු යන මෙ නැකත්ය ස සැමවිට ඉතිරින් විවාහයෙදි මෙදි පුමගණ සරිනොම හොත්වෙයි මහ දො ස
328 කව් සඟරාව

මෙතුමා ශ්රී සුමඞ්ගල මහිමද්වීපය නමැති පොතක් පඬුර වසයෙන් එව් කල්යාානතිස්ස යතීන්ර්වීපයානන්ට ලියා යැව් කවිය.

2328 ක ල න තිස් නමැති යතිසද කොටහේ නේ නො මින දම් මගද සකුබස් දැන ඇඳි නේ න මි න සිරිසුමන්ගල දිප පොත වරු නේ පෙ මි න කළ නිසා තුති පුදනෙමි එ ගැ නේ

වට්ටෝරු කි දෙකක්.

2329 අගලේ පස් කොටා වතුරෙන් තම්බා ලා තුඹසේ පස් කොටා පිඹ එක්කල් ගල් ලා ඇස් නොපෙණෙන බේත් කුඩුකර දීපල් ලා අගල කකපන අප්පුට ගුටි ඇනපල් ලා

2330 සිකුරාදා කැලේ මුත්තා යනවා ට රදවා පාරේ ගිනිමොලවාද හනික ට සෙදවා නිවන්නට ගිනිවතුරක් ඊ ට දාගිය වැලේ යුස ගිතෙලින් සිත දෙන් ට

‍රහස් බේත්.

2331 ර හ ස් කර කියමි බෙහෙතක් බඩ මලදරු කුණ වැටෙන්ඩ අ හ ස් උසට දුනත් තෑගි නොකියන් ලොව පැතිර යන්ඩ ර හ ස් ලෙසින් ගෙන තිඹපොතු සහ පොල් මිරිකාගන්ඩ ර හ ස් කමින් උණුකර තෙල් දිපන් දරු කුණ වැටෙන්ඩ

කොහොඹපොතු මිටක්ද, පැහිච්ච පොල්බෑයක කුඩුඩුත් සමග කොට මිරිකා පෙරා තෙල් සිඳ දරුමල ගැබනියට බොන් දෙනු

2632 ඇත බෙහෙතක් රහස්කමට වැටෙන් කුනු සි ල් ලා කැත කුනමුත් මරුණු කුනත් වැටේ දුක් කල ලො ල් ලා මිටක් රැගෙන පුලිගුනමින් පොල් සහ කොටා මිරික ල් ලා රටක් වටින බෙහෙතකි රති ‍වැටේ දුන්කල ලො ල් ලා

සියඹලා කොල මිටක් පැහිච්ච පොල් සමග කොටා පෙරාගෙණ අමුවේන් බොන්ට දෙනු බඩේ දරු හෝ ජිවත්ව හෝ වහාම ප්රොසූත වේ.

පීනස් තෙලක්.

2333 බදද්ජපොතු රසාල්පොතු දෙවගෙන් යුස නැලියක්ගෙ න මදුකත් ත්රී්ජාති රැගෙන දෙදුරුත් කොට්ටන් ගණිමි න මදගිතෙලුත් තිලතෛලෙන අඩුනොව පතපත ගනිමි න මෙකි ඔසුත් සමබාගව බැද අඹරා තබා සොදි න

2334 යො දා බෙහෙත් මදගින්නේ පදමට බා පෙරා රැගෙ න ස දා නස්න කරණ වත්කර හිසමැඩ දිය වත් කරමි න ද දා නිබද කිඹුස්ම ගද ලේ සාරේ ඉසරද ග න ස දා සියළු පිනස සෙයි රිවිදුටු පිනි බිදක් ලෙසි නවිසිවෙනි කාණ්ඩය 329

එරබදු, අඹ, වැල්මි, එන්සාල්, කුරුදු, කොල්ලන්කොල, කළුදුරු, සුදුදුරු. මිතෙල්, ගිතෙල්. තලතෙල් යනාදියයි.

කවටයෙකුගේ වස්කවියක්

233 රූ බ රා ම යු රා සනේ දැරු කද කුමරුනම් සුරිඳු නේ මේ ව රා උ ඳු රා අපේ ගේ ගන්ඩ නඩුසදනා අ නේ ඒ හො රා ය දො රා සුපාසින කට්ටයා බෝ නැතිගු නේ දි ම රා නො හැ රා තෙදින් එබ සුන්කර නරඹා සැ නේ

රාගම සිමිච්චිකන්කානමගේ කම්මලේ උන් මෙහෙකරුසියල්ලටම මොකක්ද ලෙඩක් අල්ලා කිරිබත්ගොඩ පබිලිස් වෙද මහත්මයා ලගට බේත් ඉල්ලා ආවිට සරදම් වසයේන පුයිඅප්පු කී කවියක්

2136 ක ම් ම ලේ සිමිච්චයගේ අඹුව හ ට ක ම් ම ලේ ඔරුව මැවිලා කලියුගය ට ක ම් ම ලේ කොල්ලො ඔරුපැදලා හොඳ ට ක ම් ම ලේ‍ ලෙඩක් ළු උන් සැමදෙනාහ ට

ස්ත්රිවයාවක් තම පුරුෂයා අත්හැර හොරපුරුෂයෙකු සමග ගියකල ස්ත්රි්යාව සහ රැගෙනගිය බඩුමුට්ටුත් ආපසු ගෙනන පිණිස කාර්ලින් ද ඇල්විස් හාමු මහතා විසින් කී කවියක්

2337

නෙ ල් ලි නිම්මා නැතුව පියුයුරු දෙදෙන සලෙළුඹට අතවනනමෙ න ලො ල් ලි කම්මා සැපත මා සහ සුතන්හැර ගිය බඩුත් අරගෙ න ක ල් ලි දැම්මා වෙතට ගෙන්නා නුදුන්නොත් කඳසුරිඳු මහිමෙ න ව ල් ලි අම්මා ‍ගනිමි උඳරා හොඳයි ‍එහෙනම් බලමු ඒ ගැ න

මෙතුමා විසින් දිඹුල් පලගෙන නිතරම වැටෙන ගහකට කී වස්කවියක්.

2338

ය වු ල් වැනි රුදු දතින් ඇන ඇන ගොසින් ගෙඩි ඇතුලට වැ දි දි වු ල් එක්කොම එකාකුතුකුර දමති පරපුනු කැල හැ දි ර වු ල් ඇ විගසකින් නොවැන සුවොත් මෙ පනුවන් නොවර දි දි වු ල් ආසාවකට කෑමක් අපට නැත මේ කපේ දී

දික්වැල්ලේ සිල්වා දොස්තර මහතා සහ සියපවුල වෙනුවෙන් එතුමාගේ දුහිතෘවු සිතානෝනා ‍විසින් වැලිගම සමරවිර මුහන්දිරම් මැතිතුමා‍ෙග් පුත් ‍ජෝර්ජ් මාටින් සමරවීරගේ සරණ මංගල්ය දිනයේ ඔප්පුකරණ ලද ස්තුති පත්රවයෙහි සඳහන් කව් සතරක්.

2339

පො ර ණ සිට පරසිදුව දෙකුලෙනි මහරු කුලදම් රැක සො දි දෙ ර ණ යස ගොස පතළකර කොද කපුරු තුරුහර එකබ ඳි ස ර ණ මගුලෙහි බැඳුනු මෙ කොමළ යුවල තම සිය සිතුලෙ දි ව ර ණ සෙත් දිදි සුරකිනු ලෝපල් සුරකැල නෙවර දි330 කව් සඟරාව

2340 ප ව ර අප මුනි බොමුල විදුර සුනරා වැඩහි සිතුලෙ සා ඉ ව ර කර සවු කෙලෙස් බුදුබැව් පැමින බලයෙන් නොවල සා මෙ ව ර මෙ සරණ සබද පත්වු කොමල යුවලය එකලෙ සා නොහැර සියනිහි දිගාසිරි ලැබු දිනේවා නිති සහතො සා

2341 දි ය ත අගපත් උතුම් ලොව්තුරු මුනිඳු ඉසිපතනරම වැඩහි ද නි ය ත දම්සක් පවත්වා අටළොස් කෙලක් බඹගණට නොවහි ද සැ ප ත මොක්සිරි සලස්වා දුන් බෙලෙන් බවදුක් මුදාසුපැහැ ද අ න ත සිරිසැප ලැබේවා දුක් මිදී මේ කොමළ යුවලහට සො ද

2342 සා ර ගුණදැරු දෙමව්පිය වැඩිසිටිය සැමටම අදර ගරුකො ට නෑ ර සගමොක් ලැබෙන පින් සහ සියඹු සැමිවත් සැරැකමොකව ට වී ර විකුමෙනි ‍ජෝර්ජ් මාර්ටින් පවර මහතාණනේ අදසි ට බා ර මය සිය පියඹු සහ කුලසිරිත් රටතොට රැකුම් ඔබහ ට

පණ්ඩිත විලියම් ගුණවර්ර්ධ න මහතා විසින් මුතුකුමාරණ මහතා වෙත ලියා යැව් කවියක්.

2343 න ද ස ද වත ගනබ කෙස සතන් හ ද න ද කො ඳ ලෙ ද දසන් රනහස තන බො ළ ඳ සො ද ළ ඳ ල ද දුටෙන් ගියරග රූ නො ම ද අ ද ත ද ව ද දෙයි මෙමට කිම විතුර ම ද ර ද

මිට ‍එතුමා විසින් කී පිළිතුරු කවිය.

2344 ද ද ර ද ලෙස දිලෙන වදනැති අර ද සො ඳ කො ද ද ද දද වරණ යුතු වන ළඳ ද ලෙ ද ළ ද ල ද එ ගිය දැක වදකෙරෙද ම ද ර ද සෙ ද එ ද වදය හරු ඇය මනගෙනැ ද අ ද

අබයවික්රදම මහතා පඹුරන උපොණා නමැති තරුණ ස්ත්රි ය ගැන කී කවියක්

2345 රැ න් ද ගණැති සිරිසිය වත න න් ද න න් ද ලැමද රන පෝරුව වැනි බැ න් ද බ න් ද න උන මගෙ සිත තදිනේ ල න් ද ල න්ද උපෝනා සිහිවත නැත නි න් ද

තුඩාවේ පොලිස් ඔපිසර ඨානන්තරයේ සිටි දොන් දියෝනිස්මහතා අසනීපයෙන් සිටිද්දි ඔහු‍ වෙනුවෙන් කියන ලද සෙත් කව් දෙකක්.

2346 ති ල ක මුව මද නළළ රැදි යස පතළ තෙවිකුම් බලයු තී ග ල ක පදවැකි ලියක ළසිරි පතිදු බුදුකරු දහමැ ති ක ල ක සිට ගත තිබෙන ‍රෝදුක දුරැර ගහදෙව් දොස් නි ස ල ක මිනි සෙත දියෝනිස් හට සලන්වා දුන යහප ති

2347 ස ර ද සඳ කොද නිහරයුරු යස යසැති සිරිපති දුනම නා ත ර ද දුක්වැද පෙලෙන සත දැක පොරණ සෙත සැලසු මෙ ව ර ද ය මැතින් දුරැර ඔබ ගැති දියෝනිස්ගෙන් නොමදි නා අ ර ද සුබ සෙත දෙමින් සුරකින මැනවි ඔහු දකු මුදමි නා


විසිවෙනි කාණ්ඩය 331

2348

මාතර කෙනෙක් තම පුත් නඩුවකින් මුදවාහැරියාට ගොඩමුණේ විනිශ්චයකරු වෙත කී කවියක්

හැ ඩ පෙ ණේ අම්බරේ තරුමැද සුපුන්සඳ බබලනා විලස ට ක ඩ උ ණේ නැති මුනිදු සමයෙන් දැනටවන් ලක සිරිත් හැටිය ට දි ඩ ගු ණේ යුත් නැණින් වැඩහිඳ අනුඩු නඩු විසදනා කදිම ට ගො ඩ මු ණේ නඩුකාර මැතිඳුට නිවන් අත්වෙයි මපුතු මිදුව ට

දොන් කොර්නේලිස් අබයවර්ධින ගුණසේකර මැතිඳුගේ මරණය සම්බන්ධසව කෙනෙක් විසින් කී කවියක්.

2349

වි ත ර නොම ගුණ නැණ සපිරි දසදිග කිතු පතළවිය හැමදව සා නි ත ර නෙක සතවෙත අනෙක බුදුවසයෙන දුසිරි දුරුකර නොල සා ප ත ර යස සිරිදෙන අබයවර්දන ගුණසේකර එ මැති විග සා අ ත ර අප හැර තනි ව සුරපුර ගිය මේ දුක් ඉවසමු කෙලෙ සා

බැදිගම රත්නපාල ස්වාමීන් වහන්සේට යවන ලද ලියමනක කවියක්.

3350 වි දි ක ම පො සො න විල් පිය පය ව තු රේ නි ද සෙ ම ද ර ණ දුල් ගුණ රුවන හද තු රේ බැ දි ග ම ර ත න පල් යතිවෙත ලඹ මි තු රේ ලැ දි ග ම ස ර ණ පුල් සර දෙන්න මෙ පත තු‍ ‍රේ

මෙතුමා විසින් තමන්හටම කියා ගන්නා ලද කවියක්

2351 ස ස ර බි ඹු රු වණ හළ විසු වි නා ව න් ස ස ර ය තු රු සත සිතු සිතුමි නා ව න් ස ස ර ගැ ඹු රු සරසවි දෙවි ම නා ව ත් ස ස ර වසනතුරු මට වාස නා ව න්

සිරිදියස් ද සිල්වා කවිරත්න මහතා වැව්රුකන්නල සුජනකන්ත පටිපාලය නම් විහාරස්ථානයේ පින්කමකට සාදනලද කවි දෙකක්.

2352 සු ජ න ව න් ත දන එකතුව කළ සෑ ම සු ජ න ක න් ත පටිමාලය යන නා ම සු ජ න ක න් ත මෙම වෙහෙරට මනරා ම සු ජ න ව න් ත සිනි තුටුවව් සැමදා ම

2353 උ පා ය න් ද න් න ජනයිනි මැඩට ත ම උ පා නො ල බ න් න සසරෙහි දි කිසි ම සැ පා ලැ බ ග න් න පුළුවන් සිතසේ ම එ පා මැ ලි වෙ න් න පින්කම ගැන මෙහෙ ම
332 කව් සඟරාව

මොහු විසින් විහාරයක නිධාන පින්කම තොරණක ගැසීමට සාදන ලද කවියක්.

2356 උ ද න් වෙමින් මෙම ගම්වැසි දන ක න් ද ස ද න් තුනු රුව්න මත කිරුළක් බ න් ද නි ද න් පින්කමට කරණා මනන න් ද බැ ද න් තිබෙන ගෙඩි ගෙය බැලුවට ම න් ද

මොහු විසින් ජෝන් කව්තිලක දෙ මහත්මයා වෙත යවන ලද හසුනක පිට කවියක්.

2355 බා න් පස සදිසි රුසිරැති වන නිම ලා මා න් කුමු බිඳින කව්ගජ කෙසර තු ලා ජෝ න් කවිතිලක ඇදුරිදු පදකම ලා නේ ත් මෙපත දී මිස වැද පැහැ දැක ලා

මුනිදාස කුමාරතුංග මහතා විසින් මුතුකුමාරණ වෙල්විදානේ මහතාට යවනලද හසුනක පිට කවියක්

2366 කි තු මුතුහර කළ ගෙල දිගු ල දා නේ පැ තු පැතු විට දෙන දන මග නි දා නේ මු තු කුමරණ මැතිඳුට වෙල් වි දා නේ සි තු සතොසින් මෙම පත කර ප ද‍ා නේ

මොහු විසින් සුදස්සනානන්දම විහාරස්ථානයෙහි බුද්ධපුජා මංගල්යසයක් සඳහා බදිනලද තොරණක ගැසිමට ‍සාදා දීපු කවියක්.

2357 බු දු දන නිවන ලබනට තරු මෙ සස ර ණ බු දු කුසුම‍නෙක ඇගෙන කර නෙක හ ර ණ බු දු පුද මගුල සදහා අප බැදි ව ර ණ බු දු පුල නුවන යා නරමව් මම තො ර ණ

මොහු විසින් කරණ ලද සන්යා යා වර්ණදනාවක්

2358 ව සා අඳුර පිරි පියවුර තුරු ව තු ර නි සා අගන පහසට ලොබිනත මි තු ර දොසා එ පරදර හැර සියගුණ උ තු ර රැ සා පළකළෙව් දිසි අව‍රඹර තු ර

මාතර වේරගොඩ චාර්ලිස් මහත්මයා මග එන ස්ත්රිඹයෙකුට කී කවියක්

2859 අ රු ණ උදාවෙනකල අර එන අග නී පි රු ණ තුනුරුවින් හා යව්වන කමි නී හැ රු ණ අත සිටිය සලෙලුන් මුසකර නි ත රු ණ අපට කළ කොඩිවිනයක් ලෙසි නි

මොහු විසින් බතල කොල සිටුවමින් උන් ස්ත්රිසයෙකුට කී කවියක්

2360 තො ල ප ල බිඹු දෙනත රනහස මිනා නෙ තේ ද ල පෙ ල මුතු වරල සිකිපිල සේ ව තේ ප ල ක ල ලොව සතට ගුණයුතු ලමා ක තේ ද ල කො ල නොසිටවනු නියමල් ගෙවි ය තේ


විසිවෙනි කාණ්ඩය 332

මොහු විසින් නායිමනනම් ගමේදි මග යන ස්ත්රිායෙකුට කී කවියක්.

2361 මා ලෙ ස උවන ගහනත කුස සේයි ර න මී ලෙ ස අදර පානය කර දේයි ම න මේ ලෙ ස කතෙක් යනවා දැක නායි ම න මා ඇ ස නිදි නොලැබ එ දුකින් යායි ප න

දික්වැල්ලේ සිඤ්ඤො බාස් විසින් කුකුලෙක් සොරා ගත්තාට කී කවි දෙකක්.

2362 එ දි රි සතෙකුගෙන් උවදුරු නෙවදි න් න ඇ ඳි රි වැටෙනතුරු ඇර අව්ලන් ක න් න ඉ දි රි පිටම ගෙ මුදුල පෙනි පෙනි ඉ න් න මැ දි රි ය තුල ලූ කුකුළා අඬල න් න

2363 නි කු ලා සමග රොඩ්ඩා මහ රෑ මැද දී රැ ක ලා බලා ඉද අප නින්දට යා දී අ කු ලා දෙපතු ගෙණ‍ ගොස් මැරුවට වද දී ම ක ලා දමන්පුල්වන් සුරිඳනි උරු දී

මොහු විසින් වැව්රුකන්නල විහාරස්ථානයෙ තිබුන පින් පෙට්ටි දෙකක් සොරු ගත්තා ටකී කවි දෙකක්.

2364 යු ද ප ලි යේ ගැනුමට වන් මරුසෙ රැ ක ඉ ද නි ලි යේ නොපෙනෙන මෙන් මුළු හැරෙ ක ස ද එ ලි යේ නැති අටවක් රෑ දිනෙ ක ග ද කි ලි යේ තුළ ති‍බු පින් පෙට්ටි දෙ ක

2365 ර ට වා සින් කළ අරමුදල වැද පු ද ගැ ට වා එකෙක් ගෙන යන තෙක්ම සිද බි ද ඔ ට වා සසුන රකිනට සිටින හැම ස ද න ට වා තවම සිරිසද දියබද බුදි ද

පුරාන කව් පන්තියක්.

2366 ද ස බ ල තු මා ගේ පරසිඳු වූ ස ස් න ඇ ස ලෙ ස මෙ මා හැමසද රකිමින් ව ස් න ද ස දෙ ස අ මා සුනිමල යසරැස් දි ස් න ය ස සි රි ර මා සුරිඳට දෙව් මේ හ ස් න

2367 හ ර ගි ර කුමුදු මුතුහර හරණ යස රැ ස නි ර තු ර දියත පළකර නොහැර දස දෙ ස පෙ ර සු ර දිරද කුඹු බිදි සිරස ලෙස තො ස සු ර ව ර සැරද සිරිසද සමග යස ලෙ ස

2368 ක ර ස ර පිරි සඳසෙ යස පලකර ලොව ට නැ බ ස ර තුටිති දිලි සුරතුර වන් රග ට හැ ම ව ර දහම් ද්රෝලයති නමැති මා ට පු ව ත ර සැපත දෙනු මැන සිතසේ ‍යස ට

2369 ම න හ ර නිමල පිවිතුරු යස රැස් වතු ර හැ ම ව ර මෙ මුළු දියතුරු එකලෙස් පත ර පු ව ත ර තිළින දෙන සුරතුර වන් පව ර සු ර ව ර සැරද නාරණ කඳ රන් වෙහෙ ර

334 කව් සගරාව

2370 පි රි ස ද කුමුදු මුතුහර හර ගිර සේ ම ය ස ක ඳ නිමල පළකළ දස දෙස බෝ ම සු ර ර ද තුමනි පරසිඳු බරතෙතු නා ම හි ර ස ද හිමි පවතු සිට විඳ විඳ බෝ ම

2371 හ ර ගි ර ස ර ද සුරගන සිලිල කඳ සො ඳ උ ර තු ර ස ර ද සද විසි සරද සඳ ලෙ ද ත ර තු ර ස ර ද තොසදුන් සරද කොද න ද සු ර ව ර සැ ර ද දිවසිරි සැපත විද වි ද

දඩුගමුවේ කෙනෙක් කලක් කනවැන්දුම්ව සිට දෙවනු හිරයක් ගේන්ට ලෑස්තිව නැසීගිය ස්ත්රීරයට කී කවිය.

2372 එ ක් අව්රුදු මාස සතරක් නුඹෙ නම ට දු ක් සිත පුරා උන්නෙමි තනි යහනපි ට ම ක් කළ නමුත් ලොව සිරිතය නිසාව ට දු ක් හැර ලියෙක් සපයා ගනිමි විසුම ට

කොළඹ කනත්තේ සොහොන් ගලක තිබු කවියක්.

2373 දී මෙ මට දුක් ක ද මෙහි පැමිනි මා හිමි ස ද සිහිවනසෙ හැමස ද මෙ ගල තැබුවෙමි සලකුනක් ලෙ ද

කුඹුරුගමුවේ දොන් කරෝලිස් සෙනෙවිර වෙදමහත්මයාට මුතුකුමාරණ මහතා විසින් යවන ලද ලියුමක්

2374 ව න් එ දි ගැ ‍ස් සිරිඋර රන්ගැබ පැහැ ද න න් කි තු රැ ස් දෙස දෙස පළකළ අර ද දො න් ක රො ලි ස් සෙනෙවිර වෙද මැතිදු ස ද ර න් ගි ර තෙ ක් පවතු නෙක සිරිසරිනි න ද

2375 දි ස් වන අවන බබලන ලෙස තරි න් දේ ල ස් නොව දිළිදු දන නදකර පව න් දේ අ ස් විනි සුත පැරයු අප වෙක මැති න් දේ තො ස් වම පවතු දින දින හිමි ගිරි න් දේ

2376 සෝ ම ගුණ රැසින් සපිරුණ එ සු ද් දේ බෝ ම යසැති වෙද මැතිඳුනි පසි ද් දේ බී ම කරන එකමයි ඔබෙ වැරැ ද් දේ එ ම නැතිවිනම් පඬි මිණ සබමැ ද් දේ

2377 එ නි සා දරුණු එ සිරිත ඔබතුළ පව ති නොල සා දුර දමා සුදනන් නොකළ රු තී ස හ සා සැම සතන් කරවා ගෙන සිතැ තී ස තොසා ලෙසින් වෙසෙවා දිගුකලක් අ තී

කෙනෙක් විසින් ගැටඹේ තිබෙන නම නැති ගහ ගැන කී කවියක්.

2378 කො ළ ඇ ති දිග තුඩැති කුණු කරඳ කෙළයු රේ අ තු ඇ ති නැමීගත් වලුකිණරුක යු රේ උ ස නැ ති සෙවන දෙන මගි දනට සිතුයු රේ න ම නැ ති ගස දුටිමි ගම්සල ගොඩ කුඹු ‍ෙර්

විසිවෙනි කාණ්ඩය 335

බෙලිඅත්තේ ක‍ඩේ සතරමන්සන්දිය ගැන මෙතුමාගේ ප්ර‍බන්ධයක්.

2379 වි ස සි ත් තේ විතැත්තොද මිල පැනි සොය න සි ත යු ත් තේ වෙහෙස වෙන්නොද එය නස න ද න රො ත් තේ බිඟුන්කැල එක්වී වස න බෙ ලි අ ත් තේ කඩේ මහමියකි කල න

කහවත්තේ ඇලේ ස්නානය කරණ ස්ත්රීඩ සමූහයක් අතුරෙන් එක් තැනැත්තියෙකුගේ හැසිරීම ගැන දිසානායක ආරච්චිමහතා‍ගේ ඉල්ලීම පිට කී කවියක්.

2380 සු ර ඹ යි සැක සිතෙන අඟනෙක් කහව ත් තේ අ ල ඹ යි නාන්නට බැස්සේ මේ වැ ත් තේ න ර ඹ යි මදහසින් මගයන දන පැ ත් තේ ක ල ඹ යි ජලය හා දනමන එකයු ත් තේ

මුල්ගිරිගලට යන පාර පිළිබඳව මෙතුමා විසින් ප්රේබන්ධකරන ලද කවි තුනක්.

2381 ග ල් වැඩි නිසා ගිරිපා නම් වි මෙර ට ක ල් යන ස‍ඳේ මෙහි සියළුම ගල්වල ට මු ල් ගල මෙයම් බැව් සැලකූ දන එවි ට මු ල් ගිරි කියන නම තැබුවාදෝ මී ට

2382 නොසැලෙන තිර ගැණැති මතදාගප් කිරු ළ ප ල ඳ න තිරත හදයුත් මුනිමැදුර පෙ ළ මැ ති ග න බෝරුකින් යුතු වරු නළු කැ ළ පෙ ර දි න සිහල නිරි‍ඳෙක් වැන්න මෙම ග ල

2383 න ර ව ර සදැහැතිස් දුටුගැමුණු සොහොයු ර අ ම පු ර පතා කරවු මුල්ගිරි වෙහෙ ර දු ටු ව ර සුදන තුටු කඳුලෙන් තෙමෙයි වෙ ර ම හ මෙ ර මිස ගලක් අන්කොද මෙම අයු ර

මාදම්පේ ධම්මතිලක ස්ථවිරයන්ගේ ප්රමබන්ධයක්.

2383 පි රි මහ කුළුණු අප මුණිරද පෙර දව ස පි රි නිවි පුතුගෙ සෑයෙහි සුසිම නම ය ස පි රී සිඳු වතක් බැඳියෙන් කර සිතවතො ස පි රි නුඹ දද විසල් පුරයප වැඩි දව ස

2384 ක ළ ම න මෙ න් න මුණි මැදුරත දන පැහැ දේ ද කු නැ ල යෙ න් න දිසි පිළිමය සිරින් බ ‍ඳේ ගෙ න හැ ර දු න් න සගමොක් සුව සතට න දේ සැ ත පෙ න වැ න් න ලොවැදුර පිරිනිවන් ඇ ‍ඳේ

රාජකරුණා මහත්මයාගේ ප්ර බන්ධයක්

2385 ඉසි සිත ගෙණ දස්සෙක් මෙන් මුළා බස් කිය න් න යි පඩි මන ගැණ රිස්සෙක් බැව් එයින් මත් පෙනෙ න් න යි බත බු දි න ට නිස්සෙක් නූ බවත් ඉන් හැගෙ න් න යි මෙහෙ ම පුදුම පිස්සෙක් මේ ලොවේ මේ උප න් න යි

2386 ප ණේ ය න සැ නේ බොන කැඳ වෙලා දු ක උ ණේ බැ රි අ නේ කියතොත් මුලාවෙ ක ගු ණේ ම කු මෙ නේ උගෙ බස මෙලාහෙ ක දැ ණේ හ මු උ නේ නම් මට වෙලාවෙ ක 336 කව් සඟරාව

කර්තෘේ නොදත් කවි දෙකක්.

2387 ය හ ප ත් අම බසිනි සැමදින මහදතු රු තු ටු ප ත් කරණ ම මිතුර හිතැති නිරතු රු ම ට ප ත් මේ දුක් නොනිවෙත් මෙතුන් මස තු රු කොහෙ මත් මට එපා ‍මගෙ දිවි තිබෙන තු රු

2288 තු ටු දේ පා කරවන මට නොවන උ පා දු ට කෝ පා වඩවන තොප අපට එ පා තො ප ට එ පා නම් එක් වාරයක් අ පා අ ප ට එ පා පන්සිය වාරයක් තො පා

පත්මපෙරුම උන්නාන්සේ කී කවි දෙකක්.

2389 සි රි ගත වදන සුරකින සිය පන ලෙසි න සි රි පිරි නොමද දිගු වැලිගම් වර රද න සි රි ගුන සෙවුන සුළු පියම්බිදන් දර න සි රි විද යෙහෙන පවතුව සඟරදවර න

2390 පි රි යස පතර පැතිරෙන ගුණ සුවඳ රැ ස පි රි වර නිතර සුදිදන බමරුන් සතො ස සි රි සුළු පියුම සගරද තඹර යස ලෙ ස සි රි ගන සසනු විල පිපි පතිවා ය ස

දික්වැල්ලේ මඟුල්ගෙදර තොරණක ගැසීමට කෙනෙක් සදා දුන් කවියක්.

2391 සරණ ප ව ර සරණ සුගත සගන බෙලෙනි බෝවන් සරණ මෙ ව ර යෙදෙන දෙදන ‍සැපෙන සිරින බෝවන් සරණ නි ත ර යනෙන සිටින සැමට ආයු බෝවන් සරණ මෙ ව ර කරණ ලෙසින කියමි මෙතිනි බෝවන්

ජයසේකර මහත්මයාට අබේසේකර මහත්මයා ලියා යැව් කවියක්

2392 සෑ සි දම් සග තිසරණ මත් ප ත් ඩී. සී. ඩබ්ලිව්. ජයසේකර ස ත් පෑ සි සිත් වසනා තින් සඳෙමි ත් මේසි පත් පද යහපත බැළුවො ත්

අබයසේකර මහතා විසින් ඇඩ්මන්ඩ් ගුණරත්න මුදලිතුමාට කව් කළඹ ඉල්වා ලියා යැව් කවි තුනක්

2393 සැරද මුදලිඳු සද - ඇඩ්මන්ඩ් ගුණරත්නනම් නිදුකින් මෙ ලකතුළ - දිනිඳු නිසයුර හිමකර

2394 සි රි ස දා ස ර ණ පුලුලුර නිති බැති න ද න න දා ක ර ණ හැමසඳ ගුණරුව න මු ද ලි දා ස ර ණ තුන පස සිල් රකි න දි න ර දා දෙ ර ණ හිම් පවතුව ගෙහෙ න

2395 සු ග ති ඳු දහම් සග තිසරණ මුදන සැ දු පි රි සි ඳු මෙත් ගණෙන් පිය එක මවෙක බ ඳු ම ද ලි ඳු ගුනරත්න නම් යුත් ලො පරසි දු ප ර සි ද කව් කළම එව්මැන ඔබෙ සුමු දු


විසිවෙනි කාණ්ඩය 337

වැලිගම තරුණ ගුරුවරයෙකුට දෙනපිටියේ ගුරුවරයෙක් ලියා යැව් කවියක්. (මෙය කවි හතරකට ලියවන්ට පුළුවන)

2396 කු න් දා සැ ර පෙ තී සෙ දි ලි දළ දස නී ය ර න් දා හ ස පෙ ති සෙ දි ලි ලැ ම දෙත නි ය න න් දා සු ර ලි සෙ දි ලි යස අග නි ය කැ න් දා ග න ය න සෙ ය ලි මට සිතු නි ය

ඊට ඈ විසින් ලියා යැව් කවිය.

2397 ග ත රු සි රෙ න් නිති දිනනා මකර ද ද ස ත දැ නු මෙ න් ලෝ දනගෙන් ලබන පු ද ව ත දැ කු මෙ න් ඔබ තුටුවිය මෙමා හ ද හි ත ඇ ති ත න් කැන්දාගෙන යනු බැරි ද

දෙනපිටියෙ කෙනෙක් ගුරුවරියෙකුට ලියා යැව් කවි දෙකක්.

2298 සා ද ර ගුණ දරණ දනමන සුපිත ‍ව න රූ බ ර පිය උවන දකිමින් මසිතු මෙ න ආ ද ර බස් අසනතුරු ඇවිදින් ඔබෙ න රෑ තු ර නිදි රැගෙණ වැසුමට බැරි යහ න

2399 රූ බ ර ව ත පු න් න සිඹ මම නිතියෙ න් න ආ ද ර සු ප ස න් න බස් දොඩමින් දෙ න් න රෑ තු ර එ ක තැ න් න සිතලෙස නිදියෙ න් න මෙ ව ර කි ය මි න් න මා සිතු සනස න් න

ඊට ගුරුවරී විසින් ලියා යැව් සතුටු පිළිතුර කවිය.

2400 ආ ද ර හි මි ස ද ය මා විඳ දුක් ක ඳ ය මෙ ව ර සි ත ලෙ ද ය බල මෙත්කර හ ද ය මා ඇ ර වෙ න ල ද ය නොසොයා ඔබ හ ද ය මේ සැ ර එ න හ ඳ ය කල හෙනයනු හො ද ය

ගරු ජේමිස් ද අල්විස් මැතිතුමා විසින් කොළඹ පටන් මාතරට ගමන් විස්තරයක් ආරම්භ කරණ කල්හි කල උදය වර්ණ නා කවි තුනක්

2401 දසතුර පිනි බැ මි ය මිහිඳු මි ය මද සුවදැල් සො මි ය නල හැ මි ය සුපිපුන් මල් කෙ මි ය රොන් තෙ මි ය එමවිට තොස් ලැ මි ය ගත ලැ මි ය

2402 තඹරත බි ඟු බි මි ය බිමි බි මී ය පැලදිය දි ග ව මි ය මල්ද මී ය රති සර තු ස දැ මි ය අඹු සැ වි ය මල් සැර ප ස දැ මි ය රති හි මි ය

2403 ගනඳුරු උන වනෙහි ලවගෙව් දි ස් වි ය තුරු බිජු වපුල නුඹ කෙ‍තනවඹු ස් වි ය රිවිරද පෙර මගෙහි බැදි දද ලෙ ස් වි ය අරුනළු දැක මෙ මගෙ හද බෝ තො ස් වි ය

22

338 කව් සඟරාව

මරදාන ගැන.

2404 දු ට‍ු මා නේ සැමතැන කජු දම් පේ ර දෙ ප සා නේ වතුකෙන් සැදි සිරිසා ර ස ද පා නේ පැහැයුත් මුතු රැසෙක යු ර ම ර දා නේ වැලිතෙල දැක ගියෙමි සර ර

2405 කි රි සි දු පැ හැ තු ලා ය වැලිත ලා ය සු ව ද හ ම න ම ලා ය පුල් ව ලා ය හැ සි රෙ න බි ඟැ කැ ලෑ ය මී ලො ලා ය දු ටු වෙ මි ව න කැ ලෑ ය සිතු පි ලා ය

2406 ව ර ල ස මේ ර ගා ය මන ර ගා ය සු නි එ ල සො මි ර ගා ය වත ර ගා ය ම ද දු නු මි ට ර ගා ය සිහි නි ගා ය මි යු ර ණ ක ර ර ගා ය යුග ද ගා ය

2107 පැට්වන් යුග හ සා ය යතනදි සා ය කරමල් දම් ලෙ සා ය වන තො සා ය සුර අඹුවන් ලෙ සා ය රූ රැ සා ය දක දැක මග අ සා ය මියුලැ සා ය

උපදෙශ කවි.

2408 සො ඳි න් දැන උගත් පඬි උතුමන් නෙක සේ ත ම න් නැණ ඇසින් දැක වැඩකරරන ලෙ සේ ක ර න් නට ගොසින් දන වැනසෙති අති සේ නො ද න් නා දෙමළයට ගොස් වරිගෙ නැ සේ

2109 නැ ත ව ත් ක ම් අසරණ කම නෑ සුහ ද වෙ ත ප ත් න ම් පිහිටක් නොව දුදන ත ද සි ත ස ත් ද ම් හවෙනි බොරුවෙන් නොම ද හි ත ඇ ත් න ම් පත කෙලෙසින් කුඩා වෙ ද

2410 ප ට න් ගෙන වැඩක් එය අත්හැර සැහැ සී වෙ නි න් වැඩක යෙදුනද ඔය නොවී රු සි හැ ර න් වැඩ සොයා යති ලුහුදන මෙලෙ සි ග හෙ න් ගහට ගිය කුකුලා තෙමීන සි

2411 කු ලු ණු දු ළේ නැණ ගුණ නෙසතර සොඳ ට පු හු ණු කෙළේ නම් යම් කිසිවෙක් ඔහු ට ද රු ණු ද ලේ මන් නැතිවෙයි ලොව පල ට පි රු ණ ක ළේ දිය නොසැලේ කිසිම වි ට

2112 නො ම න් දුහුලි ගෙන අහසට දැමුව ත දේ ත ම න් හිසම ගෙයි ඒ නොවරද සබ දේ එ යි න් කිම අරුම කළ වරදට වර දේ අ නු න් හට කරන දේ තමහට පල දේ

2113 දු ල ද රු ක ල දැ ති ගෙ න ය න් න තෙසත රේ බ ල ඇ ති ක ල ද න ස ප ස න් න සිතයු රේ ලො ල ම න ක ල පි න් ක ර ග න් න පෙර ම රේ ක ල දු ටු ක ල ව ළ ඉ හ ග න් න සුමිතු රේ

විසිවෙනි කාණ්ඩය 339

2414 ක ව ද ත් පව් කරන දන දුක් නොලබ න් නේ කෙ රු ව ත් සමහරෙක් පින් නැත සැප ව න් නේ ප ව ස ත් ලුහු දනෝ මෙලොවම බලමි න් නේ උ ණ ග ත් දැ තමයි අම්මා සිහිවෙ න්‍ නේ

2415 වැ ර සැර බව නොමද පළකර කිය න් නේ ක ර නට ගිය කලයි එහි තතු පෙනෙ න් නේ ති ර කර දුදන කිවත් වැඩ නොව න් නේ ගො ර වන තරමට නැත වැසි වසි න් නේ

2416 ප හා කළ වරන් දුදනෙක් වරද ක ට ම හා ගුණවතෙකු මෙන් පැවත් ලොව ට ස හා ඔහු නැවත එක්වනු නොව සොඳ ට ලි හා බැලු මල්ල තව ඔබනේ කුම ට

2417 කි ය න කලට කීවත් කෙලෙසි නේ යා ක ර න කල නොසරු සරු බව දැ නේ යා ඉ ගෙ න ගැනුම ඈ වැඩ මෙලෙසි නේ යා හැ දෙ න ගහ දෙ‍පැත්තේදි දැ නේ යා

2418 ත ම න් කුසල් බලයෙන් පෙර කල පැව තී නොමි න් සැපත මෙලොවදි අත්වනු නිය ති සු ර ත් තව එගැන පසසන දන කුම තී ග ගෙ න් වතුර බී මූදට ආවඩ තී

2419 ත ම හ ට පරලොවෙහිදි පිහිට වන යු ර ප ර න ට පිහිට නොමවන කුලුණෙන් ළත ර ද න හ ට‍ මසුරු අත්වූ සිරිසැප සත ර කැ ල ය ට හද පෑව්වා වැනිමය මිතු ර

පීටර් ද සරම් මැතිතතුමාගේ දෝනියන්ගේ විවාහමංගල්යව සඳහා වෛද්යසශෙඛර වෙදආරච්චි මහතා විසින් කරණලද ස්තුති පත්රගයකින් උපුටාගත් කවි දෙකක්.

2420 සි ර දු විලස් පෑ රුපු මැති මතගුන් මන බි න් දු ‍ෙම ර ද සිරින් යදි සියොතුන් දල ලොබ නිනි සි න් දු මැ ති ඳු එවිස් අතර් දසනායක මුදලි න් දු දෙ වි ඳු බෙලෙන් දිනෙවා ‍බියෙට්රිස් එමබිලින් ල න් දු

2421 බ ත් තුල සරසවි උර සිරකත නිති කල් රැ න් දු ස ත් මැතිසද ආර්තර් දසනායක මුදලි න් දු ක ත් සිරි වැනි රුසිරැති බියෙට්රිස් එලිබිලින් ල න් දු අ ත් බැඳ දින ලෙස සස එන්සහ පෙරපස ඉ න් දු

මෙතුමා විසින් ඇල්ප්රලඩ් තිලකරත්න රජවාසල මුදලිතුමාට ස්තුති වශයෙන් ලියා යවනලද කවියක්

2422 තෙ දැ ති ර ත් න දින විලසින් රිපු ගණඳුරු බි න් දු ගු නෙ ති ර ත් න මැති රුසිරෙන් මලෙවි දෙවිය බ න් දු ති ල ක ර ත් න රජවාසල ඇල්ප්ර ඩ් මුදලි න් දු ලො ව ග ර ත් න බොලෙන් සැරද සිරි විද සහ බ න් දු340 කව් සගරාව

විකයෝරියා මහරජානින්ගේ මරණය පිළිබද මොහු විසින් කළ ප්ර බන්ධ යකින් උපුටාගත් කවි දෙකක්.

2423 ව ස ර සුසැටක් මෙලක රජසිරි සමග අගරජ ක රි යා ඇ සි ර නිරතුරු නොහැර දසරජ දහම් පිළිපැද වි රි යා ස ත ර සගරා වතින් දන මන රැගෙන වැඩ විසු දි රි යා ක ව ර ලෙස සැනසෙමුද සිහකර බිසෝසද වික්ටෝ රි යා

2124 සිය පත් වන තුර පත් ව න එ වි ප ත් මෙනසව සි මරු පත් වන එ න වත් ව න පො හොස ත් දන නොදි සි මෙවිතේ වන යහ පත් ගු නැ නැ න ව ත් අග මෙහෙ සි සි හි පත් වන ගුන වත් ද න වැ ල පෙ ත් මය එක සී

2425 කෙනෙක් විසින් වික්රපමසිංහ ආරච්චි මර්තේලිස් වික්රදමසිංහ විදාන ආරච්චි මහත්මයාට ඔප්පුකළ ස්තුති පත්රආයකින් ගන්නා ලද දසපද සැහැලි කාව්යායක්

ග ර ‍ත ර එ හැ ව් ලෙ න් - රිජ්වේ බ්ලෙක් මැකලම්

ලකි සුරු තු ම න් සි ත් නිතියෙන් සතොස් ක ල පිවි තුරු ය සි න් යු ත් සිරිසර වෙසස් දු ල

කුලුණු තුරු තිළිනෙත් - සුරතුරු විසල් පානා

කොළොඹ වැසින් සු සි රි ත් වැඩ සඳ හා යා පොළොඹ ව මි න් දැ හැ ‍මෙ න් කළ සග හා යා

2427 ත රි ඳු සසිසි වෙස් කුලඹර සුපස න් න මි නි ඳු ගුණෙණ් සුමිතුරු කොඳ නද දු න් න වි රි දු තඹර හැකුළුම් කළනිතැනති න් න මැ ති ඳු විකුම් සිහ සියවස් වැජඹෙ න් න

තවත් කව් තුනක් 2428 ස ත් සෙ ත් ත ද න තු ණු රු ව න් ලෙශිනින් පැලැ න් දූ මෙ ත් සි ත් ස ත න් හි ත ගී ත ත් දෙපසේම බැ න් දූ ස ත් කී ත් දෙ දෙ න් දි සි සි ය ල් දිගතේහි රැ න් දූ ති ත් සෙ ත් සි රි න් දි න වි කු ම් සිග නම් මැති න් දූ

2429 ල ක් හැ ම මඬලිසුර උතුමන් සහ මැති න එ ක් ව ම පැසුසු ගුණ කැලුමෙන් නිති දිලෙ න අ ක්ර් ම දොසට කිසි ලෙසටත් ලංනොව න වි ක්රස ම සිංහ මැතිසද සැ‍රදේ යෙහෙ න

2480 පැ තු ම ලෙස පුරේ වස්නා දනන්ගේ නිබ න් දා යු තු ම ගුණ‍ ගෙණෙන් දිස්නා වි තුම්සි මැති න් දා සි තු ම සෙත බලා දු පුත් පියන් හා නොම න් දා ම තු ම තුද දිනේවා ආසිරි යුත්ව න න් දා

පිරිසක් විසින් මෙතුමාට ඔප්පුකරණ ලද ස්තුති පත්ර යකින් උපටුටාගත් කවි සතරක්.

2431 උ ගෙ න සතර ලොව දන මන ගෙ නා දි නා ල බ න විකුම්සිහ මැති නිල ම නා ම නා සො බ න දූ පුතු සියලඳ සමගි නා ග නා නො මි න ඉසුරු ලැබු දිනේවා දි නා දි නා විසිවෙනි කාණ්ඩය 341

2432 වෙ න් ක ර සියළු රෝ දුක් පව් නිමා හැ මා තු න් දො ර පැහැද තුනුරුවනට සමා න මා සු න් ද ර මැතිනි දූ පුතුන් සමගමා ත මා ර න් ගි ර ලෙසට දිනෙවා ඔබතුමා පෙ මා

2438 ර න් මු තු මිණි බරණ පැලඳම දි ලි දි ලි ද න නෙ තු නද දෙවන මිතුසෙබ ඇ ලි ගැ ලී ගු ණ යු තු මැතිනි දූපුතුන් සහ ති ලි දො ලි වෙ න ස තු නොව දිනේ මැති සැමක ලි ලො ලි

2434 සි රි ස ර සව් දෙදන උරමුව වැඩ ඉ න් න සි රි බ ර ඇම් විකුම්සිහ මැති සුපස න් න සි රි පු ර සඳ වැන්න දින දින වැඩෙමි න් න සි රි ස ර මුනි බෙපෙව් මිටයම් සැ‍රදෙ න් න

තවත් පිරිසක් විසින් ඔප්පුකරන ලද ස්තුති පත්රසයකින් උපුටා ගත් කවි තුනක්.

2435 කො කු ම් ය දිලැත් පිරිසිදු කුඹුතෙ ලෙ හි වැ කු ම් කර ලොවැඩ කරමින් හැක ක ලෙ හි වි කු ම් සිහ මැතිඳු සඳ සත් ගුණැති ලෙ හි රැ කු ම් කළ මැනවි සුරවර හැම වෙ ‍ෙල හි

2426 ර ස බ ස දෙමින් තුටුකරවන දනා නෙ ක දෙ ස‍ දෙ ස පතල මැතිඳුනි රැඳි ගුනා දි ක අ ස දි ස තොසින් නිතියෙනි නොවමිනා සැ ක ය ස රැ ස වැනුම් ඔබ අප වාසනාව ක

2437 දි ගු ය ට ගෙ හි බැ න් දු කිත් දෙදෙන් වි උන න් දු ලො ව නි සි සෙ වො රැ න් දු කිත් ලතෙන් ඇප් මැති න් දු ස ම ගි නි සි ය බ න් දු දූ පුතුන් හා බිරි න් දූ මි හි නු ඹ රි වි ඉ න් දු හිමි දිනෙත්වා පසි න් දු

තවත් පිරිසක් විසින් ඔප්පු කරන ලද ස්තුති පත්ර යකින් උපුටාගත් තවියක්

2438 පෙ මි න සු හ ද ගුණ ගුණ සිරිපිරි මෙ සි හ නො මි න මෙ ස ද රුපු බලහල සිදිසි සි හ ක ළ න ස බ ද නතදර පිරි තුටිනි සි හ මැ ති න සැ ර ද මර්තේලිස් විකුම් සි හ

පුරාණ්ය ශ්රීපවර්ධතන සමාගමේ මහතුන් විසින් ඔප්පු කරණලද ස්තුති පත්ර්යෙන් උපුටා ගත් කවියක්

2439 සැ ර ද සඳ නුඹ ගොසින් සැගවුණු ලෙසින් පැරදි යසසි නේ මෙ ර ද තිලිනෙන් පැරද හඩනෙව් කඳුලු දියපොද ඉසිමි නේ අ ර ද මර්තේලිස් විකුම්සිහ නමැති මැතිසඳ නිදුකි නේ සැ ර ද සිරිවිඳ සියලු නෑසිය මිතුරු පිරිවර සමගි නේ
342 කව් සඟරාව

මෙතුමාගේ විවාහ බන්ධිනයෙදි කෙනෙක් විසින් කී ස්තුති පත්රවයකින් උපුටා ගත් කවි දෙකක්.

2410 ගු ණ ස ර විකනුම්සිහ මර්තේලිස් මැති ඳ සි රි ස ර කර්ලැයින් මිසිලියානා මෙල ද සි රි ස ර ගොවිඳු සුරු පිරු සොඳුරු සැපවි ද නි ර තු ර යෙහෙන් දින දින දනෙ ඉසුරු ර ද

2441 මැ ති මි තු ව න් මර්තේලිස් මැති සොබ න සි ය බි රි ඳු න් මිසිලියානා දෙදෙ න බ ල තෙ රු ව න් ලැබ සතතින් දින යෙහෙ න ස වි සු ර යෙ න් තන ලදුවන් පිණ - නොමි න

බස්නාඉර පලාතේ රෙජිස්ත්රානර්වරු විසින් ජේමිස් සැමුවෙල් අභයසේකර මැතිතුමා වෙත ඔප්පු කරණලද ස්තුති පත්රවයකින් උපුටාගත් කවි තුනක්

2442 උ බ ය කුල සුපිරිසිදු සදිසි සකකි රි ලො බ ය බැඳ රදන උරමැදුර තුරසි රි අ බ ය සේකර බිදන් මැති සද සුසි රි නු ය බ දිලි සදසෙ දින යසරැති පැති රි

2443 රා ස ත් නො ක ර මි න් යම් අවැඩක් අරි ටු කා ට ත් එ ක ලෙ සි න් යුතුකම් කරණ ඉ ටු යා ප ත් මෙ මැ ති ඳු න් කුළුනෙන් යුතු දමි ටු දි සෙ ත් රැ ක දෙ ව න් සුරණිදු වඩා තු ටු

2444 ඇ ද නැ ති ස ත් ගුනෙන් යුතු‍ිවීමෙනි සිත ගේ හ ද තො ස ප ත් වන සෙ කටයුතු කල ඇම ගේ සො ද නැ න ව ත් මෙ මැතිසද යසසැති අප ගේ වි ද ඉ ම හ ත් ඉසුරු දින නෑසිය සම ගේ

හේවාගම් කෝරලේ ගම්සභාපති විජයවික්රසම සේනානායක් අබය කෝන් මුදලිතුමාගේ විසිපස්වෙනි රිදි මංගල්යරයේදි පිරිසක් විසින් ඔප්පුකල ස්තුති පත්රියක කවි දෙකක්.

2445 අ ර ද නැත නදන් පලකරමින් ගැඹ ර සි ර ද යුරු සතුරු ගජකැල ඔදබිඳැ ර ස ර ද සද විලස යසකැන් ලෙව් පැති ර සැ ර ද විජය විකුමප මුදලිඳු පව ර

244‍6 ප ව ර රු සි න් කම් දෙව් ලෙසින් ලෝ නුවන්ගත් සුරගුරුසෙ නැනින් නෙක් දෙස් සතන් දප් සිදාලා මිහිරි සොමිගුනෙන් නිත් දක්වමින් පුන්සඳසේ වැ ජ ඹෙන මුදලින් දූ නිත් රකිත්වා සුරේ සව්

මෙසේම තවත් කවියක්.

2447 මෙ සිරිලක රැ ගු ම් හල්හි යසස් කත් රගාවා නෙදෙස පඬි දන න් ගෙන් බෝ තුතින් නිත් ලබාලා සිහිනෙනුදු කි සි ත් දුක් ලන්නොවෙන්ටත් සුරන්ගේ පිහිට ලබ ලබා වස් එක්සියක් වාසවේවාවිසිවෙනි කාණ්ඩය 343

ගෞරවාර්ග කලහේ ගුණරත්න ස්වාමීන්ර්වේවයන් වහනසේගේ නායක පදප්රාගප්තිය සිහිපත්කිරීම් වසයෙන් තු‍ඩාවේ පණ්ඩිත ගුණවර්ධ න මහතා විසින් කරනලද රචනාවක්.

2448 සැරදේ ගුණ නැනැත් - යට අදිපති, කලෙහෙ ගුණරත්න - නායක හිමිදු අපගේ -

2449 දා ය ක කැලට දෙලොවින් යහපත ප ත න නා ය ක හිමිදු අප කලෙහේ ගුණ ර ත න නා ය ක ලොවෙක මුනි බලයෙන් අග ර ත න දා ය ක ගණන් මැද දින පිණමින් ස ත න

2450 එළු බසෙහි වහන්සේ නම් පෙදෙන් යුත් සයල් තැන් බහු බසම බෙජෙත්යි නැ ඉගැන්වු තැනෙක් නම් එක බසද පැණේ මැයි මා පඬින්ගේ යෙදුම්හිත් වදහලෙය දි න්වා යි යෙදුවෙමි එයින් මම්.

2494

මහනුවර ප්රදසිද්ධ නීතිඥ විජේගුණවර්ධ න මහත්මා පළමුවන වර නාගරික සභාවේ ගරු සමාජික ධූරයට ඇතුළත්වීමේ ප්රීේතිය සඳහා දැනට නුවරඑළියේ ධූමරථස්ථානාධිපති තුඩාවේ පණ්ඩිත ගුණවර්ධ්න මහතා විසින් කරන ලද ශූභාංශනයක්.

සැරද ගරු ඊ ඇල් -

   විජේගුණ වඩන මැතිසද
    කැරැ කැරැ එකෙළි දසදෙ

යස යස රැසින් එකබද

2452 සො ග ත් ගුණග සපිරුණු එඩිමන් නො මැ ති රැ ග ත් සියලු දනමන සත් පැවතු මැ ති උ ග ත් විජය ගුණවඩන බිදන් මෙ මැ ති සු ග ත් බොලෙනි දින දින දියහිය කැ මැ ති

2453 සි ර ද විකුම් තෙද රිවිසොමි ගුණෙනි ඉ ඳු න ර ද දිරිය මුදලිඳු ගැඹරද ලනි ඳු අ ර ද තිලිණ සුරතුරු නැණ කිවිදු බ ඳු සැ ර ද විජය ගුණවඩන බිදත් මැති ඳු

2454 බෝ ක ල් නි ජ ය කුලදම රැක පැව ති නි ති තේ තු ල් ර ජ ය නිය දැනුමෙහි විම නි තැ ති ඊ ඇ ල් වි ජ ය ගුණවඩන මෙ නමැ ති මැ ති ලෝ ප ල් වි ජ ය සිරි ලබමින් රකි ති නි ති

344 කව් සඟරාව

2455 මෙතුති පත පිළිගැනීමෙන් මතුත් මේ තුමාණන් සතුටු කරවමින් ලොසත් පසත්වු පැවැත්මෙන් නිලතල සහ පෝසත්කම් ඇයින් බෝ උසස්වි පවතිහු දකිනා රිස්සම්හ ‍මේ ඇප් ‍සියල්ලෝ

ජෝන් විලියම් මඩුවන්වෙල රටේ මැතිතුමාණන් වෙත ආලවක දමනය නම් යුත් කව්පොත තෑගිකරමින් යවන ලද්දක්

2456 ප ඬු ව න් ගෙ ල සරණ කිතු මුතුහර අ ර ද පි ඬු ව න් ප ල කුසල සිරිසැපතිනි වො ර ද ර ඩු ව න් මො ල හරණ සුරු එකසර සි ර ද ම ධු ව න් වෙ ල රටේමැති හිමිසඳ සැ ර ද

2457 හිමිසදිනි මෙ පා ත් දැ න් පින් වතානන් වහන්සේ වෙත පඬුරු විලස් තෙ න් මම් එවම් පෙම් වඩාලා එපිළිගෙන ‍සතොස් නෙ ත් මා කෙරේ මෙන් පවත්වා කියවනසෙ යදිම් මිත් දම් වැඩුම් වස් දිගාකල්

පිටුම්පෙ පත්මපෙරුම උන්නැහේ විසින්

2458 සි රි උෆරහි සරසවි මුවතුලෙ විස නා දි රි වඩමින් ලොසතට සුබ වැඩ කර නා සි රි ඩබ්ලිව්. මර්තේලිස් මැති සොබ නා පි රි සතුටින් සැරදේ නිදුකින් යෙහෙ නා

2459 සු රැ ඳු එකිනෙකා කළ කව් බසින් ර ස මැ ති ඳු විසින් කළ කව සඟරාව ය ස සු රැ ඳු නමරඹමින් එහි මලු සිව් කොට ස සු මු දු ම සිත වඩු ඒ බව්න ‍සතො ස

2460 ඉ න් නි සා මැතිඳු වෙත පසසා බෝ ම ස න තො සා ම සිතු කර රඑලෙසම පේ ම න න් දෙ සා පතල කව් සගරා පේ ම ක න් ර සා කරුණු ලො දනන්ගේ බෝ ම

2461

සි හ ල කච්චුව පරපුරෙනි පැවතෙන නෙක වෙහෙසගෙණ ‍මගෙ මිතු රා ස ක ල සිය දනහට බලනු හැකිවනු ලෙස එකතුකර කව්සගක රා මෙ ක ල අප හෙලදිවැ පසිදුකර සොඳලෙස පඬුර කර එව් නොහැ රා වි ක ල නොව බැළුවෙමි එ පොත සියබස් ලිය නලල සැදු තිලක යු රා


345 විසිවෙනි කාණ්ඩය

2462

සි හ ල බස් නළගන ඔමරිකර නට පොරණ රජදරු පහ සා සි සි ල ගුණයෙනි විදලිදිය කව් කණකර පඬුරු වසයෙනි නොල සා මෙ ක ල අපි මිතුරද ලකල ඇගෙ ඔමරිය හොදට දැක වි සොතො සා න ල ල ඇගෙ අතගා තිලක මෙ තැබුවේය රගණ රගබලදිගැ සා

John de Silva. Proctor.

2463 සැරද විඳ සව් සිරි සිරි සරසවිය වෙත කර කර මර්තේලිස් මැතිසඳ - සඳ ලෙස යෙහෙන් ලෝහෙල

2464 මො න ව ට පතළ කළ නොබොදා සොඳු රා ව මේ අ ප ට තිළිණ කර එව් කව් සෙග රා ව මු ල සි ට නැරඹුමෙන් කව් ඇති මිහි රා ව මෙ ඔ බ ට කරුණු රිසිවිය යස තුති රා ව

2465 සෙ වි සිරි උරත වත එ සරසවි දෙ වි දෙ වි යස දෙලෙන් ලොව ගෙතු අනෙක ක වි ක වි එකතුකොට කළ මෙතුමුල පෙම වි ම වි තය කරණ දන පොත නම් මෙය වි

බී. සිරිසේන, සොරණ.

————

අ ද හ ස් කළ පරිදි සහ නෑසිය මිතු රු නි ද හ ස් ඇති විටදි කියවිමට සොඳු රු සො ද හ ස් වන් කවින් ඔදදෙන මී පොකු රු දෙ ද හ ස් හාරසිය හැටපහකින් නිසි කවි මියු රු

ස ග හා කර විකුම්සිහ මැතිඳු පව ර ය ස ග හා විකි ලොවට කළ මෙ කව්සග ර ය වි ගා හා ටම එ පල නොලබන දන ති ර ය නි ගා හා ලැබිය යුත්තෝවෙති ලොවතු ර ය

කා ව්ය සං ග්ර හ ව නි මි.

"https://si.wikibooks.org/w/index.php?title=කව්_සඟරාව_-_ix&oldid=5809" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි