කොක්කු දෙදහසක් ඇවිදින්

Wikibooks වෙතින්
Jump to navigation Jump to search

සරමනි තන්න ටිකක් නටාපන් බලන්න …ඔය කන්නෙ මොනවද කියලා කියපන් බලන්න …කෙකි කියාපන් බලන්න …තවත් කොක්කු දෙදහසක් අවිදින් ජම්බු ගහේ දොන් …