කොරියානු භාෂාව/අක්ෂර

Wikibooks වෙතින්

කොරියානු හෝඩිය.한글 හන්ගල් 


කොරියානු හෝඩියෙහි අකුරු 40 තිබෙනවා.මෙම අකුරු 40 හ ලේසියෙන්ම ඔබට ඉගෙන ගත හැකියි.මෙහිදී 


• ස්වර අකුරු 21                                                    

• ව්‍යංජන අකුරු 14

• මිශ්‍ර අකුරු 5

ලෙස දැක්විය හැකිය.


මිශ්‍ර අකුරු 21


아 ආ          유 යු         와 වා


야 යා         으 අ         왜  වෙ


어 ඔ          이 ඉ         외  වි


여යො        애 එ         워  වො


오 ඕ           얘  යෙ     웨 වේ


요 යෝ       애 ඒ        위  වී


우 උ           예 යේ      의 අඉ


මෙම ස්වර 21 නිවැරදිව කියවන්නට උත්සාහ ගන්න.


ව්‍යංජන අකුරු 14


ㄱ ක්,ග්        ㅇ න්ග්          

ㄴ න්          ㅈ ච්

ㄷ ත්,ද්,ට්,ඩ්     ㅊ ජ්

ㄹ  ර්,ල්        ㅋ  ඛ්

ㅁ  ම්         ㅌ  ථ්

ㅂ  ප්,බ්       ㅍ  ඵ්

ㅅ  ස්,ෂ්        ㅎ  හ්


මිශ්‍ර අකුරු 5


ㄲ  ක්ක්     ㅃ  ප්ප්

ㅆ  ස්ස්      ㅉ  ච්ච්

ㄸ  ත්ත්

more visit

"https://si.wikibooks.org/w/index.php?title=කොරියානු_භාෂාව/අක්ෂර&oldid=15229" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි