කෝකිල සන්දේශය-සඳෙස-i

Wikibooks වෙතින්

1 සැරදෙ කොවුලිඳු1 සඳ

සර සිර අමා රස සේ

තුනු සිරිනි නිලුපුල තුල්2

ලැබැ පුල් අමා රස සේ


2 සර දෙන3 ලකුණු රැඳි-රතු නෙතිනි යුතු මමිතුර

හිවි සල් සයුරු මල් සේ සත් සෙබෙර

සුවි සල් නව වසතිඳු4 දිය මිහිඟු ‍බෙර

පරපුර වදන තුම - රනකුරු කළ කිරුළ මෙර5


නළා ගෙනැ වෙතින්6 පිඹි වෙනුට සර මදිනේ

නළා කරන කැල්මෙන්7 සහද පිය නදින්

පුන් සඳ සුරිඳු සඳ සලකුණ අදඳින වර

බන සොඳ තෙලි තුඩෙව් තෙල තුඬිනි මන හර

මින් දද ජය විරිදු නද කරන පියකර

අන් කො ද මෙ දිය තුර තොප සරි වන පවර


3 මෙ ලෙස පසිදු වන ගුණ මුහුදු තුල්ලා

ඇ සැ ස රසදුනෙව් සිය තුනු සුනිල්ලා

පි වි ස සරන වන අඹ දළුව ලොල්ලා

වෙසෙ ස අප‍ට සැප ත දැකුමැ කොවුල්ලා


4 මිතුරු තු‍මෝ පෙරැ බැඳි මිතුරු දම් තර

මතුරු ලෙසින් නො හරිති දෙන ඉසුරු බර

සිතුරු වනෙව් සිතුවා සිදු කරන වර

මිතුරු එයින් ම තෙපල ත සවනත පුර


5 නො ලැගේ1 කනට සිනිඳු වැ2 ගිරවුන් වදන

නැ ස ගේ දුරැ ඇසෙයි නද සැල ලිහිණියන

හැ ම ගේ ළ ගෙනැ පවසන මියුරු තෙපුලෙන

නො හැ‍ඟේ මෙ තතු කීමට තොප මිසක් වෙන


6 සැ බැ වි න්3 ගන කලට හස සප ද සුර පතේ

ත බ මි න් ගමන් සරැ තුරු සිදුරැ සැඟැ වෙතේ

ලොබයෙන් රැඟුමැ ලස් වෙති මියුරු දිය නෙතේ

එ බැ වි න් තොප මැ නිසි බව මෙ යතුරට සිතේ


7 මිතුරු තුරු පති වොරඳන සරද කල් තුල් සබද ත අදහස කැමැ යත්?


8 අස් නක් සදිසි සිරිසඳ ඉඳින4 හැම වර

දිස් නක් ලෙසින් මුළු සිරි ලකට පුවතර

සස් නක් ලොවක්5 රක්නා රජකුට පවර

අස් නක් රැගෙනැ යන ගමනෙහි දුරු කතර


9 උ ක් ආරිය සක් විති රජු දැහැ දුර ට

දැ න් වජඹින යාපා පටුන තිර කොට

න න් සිරි යුත් සපුමල් රජ කුමරිඳු ට

දෙ න් මෙ හසුන් ගෙනැ ගොස් ම මිතුර සතුට


10 තවද ජලධරේන්ද්රන නීවර්ණානුකාරී ශරීර ලාවණ්යයයෙන් නේත්රා්භිරාම වූ මිත්රෝ ත්මය,

මධුර ශබ්දාර්ථ පූර්ණ සන්දේශය පැසුළු පවසමි.

දැන් තා යාත්රාත වන‍ පුරප්ර වර වර්ණනා නැමැති ස්වර්ණාලඬ්කාරයෙන් කර්ණාලඬ්කාර කර


11 ගිරි රද අයුරු පා නන් පෑය වීදිය

පිරි මිණි පබළ තුල් සල් දෙ පසැ වීදිය

සිරි කර සතත ගේ උයන් කුසුම වීදිය

සිරි දෙව් නුවර බල තුරු තිනද වීදිය


12 පිරි දිය පිරි නුපුර උර දිසි මිණි මෙවුල

තුගු සුලකළ කළ පුර දොර කර විපුල

සොමි සිය කිරණ යුග මිනි තෝඩු රසුදුල

සුර රද කිරුළ දැරු නිති මේ පුර මනකල


13 නොපහළ1 ස‍ඳෙහි රිවි ගනඳර ලන ලෙසැ ම2

නොවහළ කිරණ තුබුවා මෙන් නොවසර ම3

සි රි දු ළ මෙ පුර වේ සුසැදු දොරැ දොරැ ම

සුල ක ළ මිණි තොරණ බබලයි හැම දිනැ ම


14 ඉ ඳු නි ල් මිණි තුළ පා සී මැඳුර තර

මන කල් කල් වත සඳ සදිසි නොවිතර

සු වි පු ල් ගෙ දිගු විල් වැදැ සරනා නිතර

වියො වුල්4 දුක් වැ සක්වා යුග ගියෝ හැර


15 ව න් සුරඟන වරඟන වුවන දුටු මතින්

ර න් පියුමැයි දැකැ නො හැකි‍ළෙන සැක සිතින්

නන් මිණි තොරණ කැලුමෙහි පිවිසැ සුර පතින්

පු න් සිසි වෙස් වළා යන වැන්නැ බිය පතින්


16 මෙ පු ර සොබන පිළිමිණි රුදු පහගැ බඳ

අ ඹ ර ලෙළෙන දද සෙද1 සෙද‍ පවන් වැද

ප ව ර ඉසුරු සිරැ2 සුර ගඟිනි මන නඳ

නි‍තොර වැහෙන හැලි සිය සිරිසිලි සබඳ


17 දි ලි වි දු ලී සැරැහූ ගන රන් පොරොදු

තියුණු උලී දළ දළ කොක වැළ විහිදූ

කනතහැලි ගිලි මද වැසි පොද සිනිඳු

ස ර න බලී ගජ මුළු මේ කුළෙව් රුදු


18 ම ලි ගි ය මලින් රැඳි දිගු නිල් වරල සරා

ග ල මු තු පටින් දිලහෙන වුවන සඳ සරා

සැ දි හෙ ළ සඳුන් තන අඟ‍නෝ මෙ පුර සරා

ය ස ලි ය ලෙසින් පැලැඹෙති සතන පන්සරා


19 ල ක ළ උයන්වලැ සටි කපුරු තුරු පෙත

හ ස ළ සුවඳ මඳ නල මෙ පුරැ දිගු නෙත

පු ව ළ සුරත සරතස දුරු කැරැ නැවත

ඉ පි ළ අචල කෙළියෙහි සැලැසියැ සතත


20 සි තු පිනවන මත සලෙළුන් දුටු විගසී

නෙතු‍3 පටු නළලතට නොසම වැ පුර දිගැසී

යු තු තද ලද බියෙනුදු සරද නව සිසී

ම තු දිනනුව ඇසිරූ කළ දළ දළැසී


21 ම න ති න් නොහළ දස දම් පැවැති4 ඇම විට

ම න ති න් සව් ඉසුරු තෙවුනා නිසි ලෙසට

වෙන තින් ගත් සකෙව් සිරි පෑ මෙ නුවර ට

‍වෙන තින් උවම් කිවියර විමසනු කුම ට22. සුර පුර සිරි සපිරි

එක තැන්හි වුත් දිසි සේ

සව් සත සතන් හදනා

පුවතර මෙ පුර වරෙහි


23. වි සේස ව න විකුමෙන් සදිසි දිය බඳ

රො සේ රැපෑ පෙර සුර කුරිරු ‍මන් බිඳ

තො සේ මුනිඳු සාසන රකිනා නිබඳ

වෙ සේ සිරින් කිහිරැලිපුල් සුරිඳු සඳ


24. ස හ ස් කිරණ සඳයුරු මොහු තෙද යසඟ

අ හ ස් පොළව ගැවැසිණි‍ නො හරැ එක රඟ

ස හ ස් වෙමින් යුග කෙළැ පත් මොළ සුළඟ

වෙසෙස් කිරණ මිණි රළ සහ එසෙවු රඟ


25. පැ හැ ති සිපිත් මින පටකළ කුමු පෙළ ද

නැ මැ ති සක වි උදු රුදු දිය සළා බඳ

දි ග ති නො සළ දන්වා රද සෙන් මුහුද

නැ වැ ති මෙ සුර රද පද නිය වෙලළ වැද


26. පැහැසර සුරතැඟිලි දළු අත් අතු ලකර

පුව තර තිළිණ පල බර මුතු මල් පතර

පිය කර පැළෑඳි නිල් මිණි වැළ රැඳි බමර

සිරි සර රැපැයි මෙ සුරිඳු පවර සුර තුර


27. දු කු රඹ අරණ මුලුපුළ1 දිරදෙවි අරද

විකු මට පසිදු මොහු වෙපසින් අසුර රද

දැකු මට බිනේ සැඟැවි බල කොට මෙරද

තිකු ලත වෙසෙයි සිතෙනු යැ වට කැරැ2 නි රද28. අ ව ර දිනිඳු සේ ලෙසැ දියුණු වන සැප

ප ව ර සුරිඳු ගුණයට වැජැඹි සිරි සිප

නිතොර කලා අඩු වැඩි වන පැතිරැ ලප

සි සි ර කර සරි යැ කියැකි ද විසින් අප


29. නි සි විසිතුරු සියුමැලි රුසිරු කලිඳු නී

රි සි ලෙස කෙළින සුරඟන නුවන දිය දිනී

දි සි මොහු යස සිසි දිය උදයඟ හිසිනි

නැසි පිළිමල් සර සුර සියුරු තොස දිනි


30. අ මා ඇදුරු උන් සඳැ විදුරසුන් මතු

ප මා නො වී පැමිණෙත යුදට වසවතු

ත මා මැ සැව් බල පෑ සිටි1 නො බා සිතු

මො වනනු කිම මොහු තෙද බල අමුතු


31. දෙ හි රු න් සුවඳ ‍රොන් ගෙනැ නද දෙන ලෙසට

ග න ර න් කිකිණි සන් කොටැ යුග පද අවට

කෙ රෙ මින් සැඳැ රඟ නළු2 මුළු නැවැති විට

නු ඹ ම න් ලෙසට3 වැදැ සුර රද මැඳුරතට


32. පෙරසුර දිරද කුඹු බිඳැ සී ලෙස නිතොර

යස ම ර කිවිඳු කැල ගෙලෙ සුසැදු නො හැර

මන හර උපුල්වන් සුර රද පා තඹර

නම කර මිතුරු සඳ බැතිසහ 4ගනවසර33. සු වි ස ල් සපිරි සඳ රස් වන් එක පැතිර

එ ක තුල් ලකළ රළ වැළ ලෙළ කිරි සයුර

හැම කල් දිමුතු මුතු වැලි තුළ5 මළු පවර

සු වි සල් මෙ පුර මැදැ වෙහෙරට වදු6 මිතුර34. සි ති ය ම් වලින් විසිතුරු මුනි මැඳුරු වල

ම න ර ම් ලෙසින් බබලන මුනි රූ නිමල

සිත පෙම් වඩා වැඳැ සිරි පා යුග කමල

බ ව ගි ම් නිවන නිවනත් කර සැප විපුල


35. සි ඳු රු අසල තුරු පති මහ වියත සර

ම හ රු සුදු කඳින් රැඳි මුනි ඉටු මිතුර

ස ස රු නිමල් කැන් සත් පුදැති පින කර

සොඳුරු දුමිඳු සඳ පිණිපා කර මිතුර


36. ප සැ ස් මදාරා විසිතුරු තුරෙහි නද

වි සෙ ස් විලස විහිදුණු කුසුමෙව් සුවඳ

අ පි ස් ගුණෙන් යුතු යතිඳුන් හට නිබඳ

සතො ස් සිතෙයි1 පුරමින් තමඳුව සබඳ


37. එ ත ගුවනත පුන් සඳ හැරඳුරේ දුරේ

ප ත බිඟු රැවු දී පිපි මල් තුරේ තුරේ

වෙත එ වෙහෙර සුපිහිටි අඹ තුරේ තුරේ

සැත පෙව යෙහෙන් මුළු රෑ ම මිතුරේ තුරේ


38. ක ර කිරණින් මිනි මුතු විලැ තඹුරු කැල

පෙර ගිරහින් නුබ මිනි පැමිණෙත උදුල

අ ර තර එ මො‍හොතින් ඉසි රිසි උදා කල

ත ර සර මිතුර යා කර නැමැඳැ දසබල


39. දෙස දෙස වනය තනව, පිපි මල් කැනිති

පි ස එන සුවඳ මඳ නල විඳැ ලෙස කැමැති

වෙස ඟන මිහිඟු සක් සන්2 පෙර මඟ පැවැති

ල ස නො වැ වඩින් සකි දැකැ මේ සුබ නිමිති40. අලුත් විහිදි තඹරෙව් වුවන හැම දින

අලුත් විහිදි සියුමැලි තුනුවඟ සොබන

අලුත් ළපලු පැහැ රඳවන සග මුවන

අලුත් වීදියේ විලසින් දැකැ වඩන


41. 2වැල් ලේ විසුළ තර තරඟින් ලෙවන් මිණි

දිල් ලේ ගණිඳු පුදයට ලූ මෙන්, ගෙ මිණි

තුල් ලේ සුරිඳු විමනෙව් පෙර මග පැමිණි

වැල්ලේ මඩම දැකැ යන් සිරි සර ගිහිණි


42. වික සිත තමලු ලිය මල් බර කියඹු වැළී

අක ණු නිතඹ පුල් වනඟන කරන තිළී

එක සර සරන පැහ සර රෑන සැදි කිළී

දැක තට සිතෙයි සැක නො වැ ලෙළෙන මිණී වැළී


43. ස ව න සවන සතියෙහි වැඩැ හිඳින ලෙස

ලෙළෙන දරණ වැළ ලු මුදලිඳු විලස

ක ර න පසිදු මෙන්3 රැඳි නා රක සකස

සොබන නාග කෝවිල දකු මිතුරු තොස44. උක් තු ල් තෙපුල් තෙපලා දක්වා රතොට

අ ක් තොල් සිනා සී නෙත් සර ලා අවට

සක ක ල් සදිසි ලිය සිටිනා මද යුදට

උක් ග ල් බැවුල දකිමින් යා ගත් එ පිට45. මා පා හිමි සදිසි යම තෙදැති සුනිමල

මි පා විරබා කරවූ සසිරි දුල

මා පා පටුන සිරි නරඹා තොසිනිපිල

තා පා සත පමින්1 යාගන් ගුණ විපුල


46. තු ල් ව ලා පෙනෙන ගොන් ගිරි උසබ වර

ලොල් වලා අදන සිදු ගව පල් හමර2

නි ල් ව ලා සසල රැඳි ගුණ සදිසි නර

නිල වලා ගඟින් එ තෙර වැ යව2 මිතුර


47. සිඳු බොන අවින් මේ කුළු රැස් වූ සෙ වටින්

බැඳි කඹ පටින් සිටිනා ගලන මද කටින්

නුඹ රත දිටින් දැකැ නො බමින් තසිත යටින්

යා ක ර තුටින් පුවතර පවර ‍මාතොටින්


48. රඟු වන් තරිඳු රත දදවරණිනුදුළිය

මැ ගු වන් නිබඳ ලොබ වඩවන රති කෙළිය

අ ඟු ර න් ලියෙව් ලිය දැකැ වෙමිනද තිළිය

ප ඟු ර න් වෙල් එළිය දැකැ යව නො වැ මැළිය


49. මි දෙ ල් මල් කැකුළු මිණි වැළ පැළැඳ ගෙන

සු පු ල් නා කුසුම් රන් තෝඩු ලා කන

කම ල් වන් වතින් රස ගී පවසමින

ළක ල් බල කෙළින ඇල් කෙත් වලැ නඳන


50. පබසර සොඳුරු පියොවුරු4 රන පාණවල

සපිරි නූරා රස අඟනන් පාණතල

ගෙනැ සිටි සළෙල5 මුළු රුප්පේ මුණමල

බලමින් යතුරු කර සකි මා පාණතුල51. සිටිනා මනා රඟ මඟ අසැ තුරු රැන්ද

බිඟුනා දිනා පිරි පිපි සපු එරහැන්ද

මලිනා වනා එන මඳ නල මකරන්ද

ගිමනා උනා විඳැ විඳැ යව මිතුරින්ද


52. පි ල් සැත් තේ සෙද විදහා එකිනෙකය

ග ල් මත් තේ ලගිනට යන සිකි සකය

ක ල් නැත් තේ යැයි නො සිතා සිටැ දැකය

පොල් වත්තේ ඒයෙන් යව1 නො වැ සැකය


53. හො බ ව මි නේ2 සේ පට පයි තුළේ3 රැදි

ප බ ළු මෙ නේ ගත රත් පෑයෙන් ඔරැදි

වෙ සෙසවෙනේ4 තැනැ තැනැ මකුළු දැල් බැදි

ම ග සැ පෙනේ මූ කළ5 ඉදි කැන් සුසැදි


54. නු ව න් පිනන තැනැ තැනැ මිණි තොරණ රැසින්

නොව න් වෙ‍නස දිව රෑ දිලෙන එක ‍ලෙසින් ස ව න්

පුරා ‍පවසන දෙමළ ගී රසින් මෙ ව න්

සොඳුරු මහ වැලි ගමට වදු ගොසින්


55. සු වි ස ල් වේ දෙ පසැ තුඟු සල් පිල් මුදුන

පැහැ දුල් නන් රුවන් රැස් තැනැ තැනැ තිබෙන

කස මල් වන් ගතැති කළු හුරු වෙස් ගෙන

ර හ සල් දළින් යටි උඩුකුරු කලා මෙන


56. වි බා ග දත් සව වත අගය ඇති ලෙස

නො බා සෙබෙහි තෙපලන සුර ඇදුරු ලෙස

සු බා සමුව සිටි හිමි යුරු උතුරු දෙස

ස බා ගුණැති වෙස් කුල වෙසෙති එහි තොස57. නු දු න් අතුරු දුල පියොවුරු යුග සුවට

ස ඳු න් කොකුම් සමඟ වැ ගා සුවඳ කොට

ළ ඳු න් ‍සරන තැනැ තැනැ රූ දුටු නොතට

ස ඳු න් කපුරු එක් කොටැ අඳනේ1 කුමට58. ර න් වන් පැහැති සියුමැලි ගතිනි වොරැඳින2

තැන් තැන් වලැ මැ සොබමන් යොන් ලිය සිටින3

ග න් මින් අතට ගිරවුන් සරසවිය මෙන

ම න් මෙන් උගන්වති රස තෙපල වෙන වෙන


59. මේ තු ල් සුසැඳි ගෙවුයන් මියුරු කළ අටි

පෑ දු ල් පුළින තල හිවි සිසි කිරණ සැටි

වා ස ල් විසල් පිළිමිණි පවුරුයෙන් ගැටි

බෝ කල් පවතිනා එ පටුන් මැදැ පිහිටි


60. පිවිතුරු ගුණ කපුරු-පිරි රන්සුමුඟු එකයුරු

වස් වා දහම් වහරේ සත සිත කෙතය

දිස් වා නිවන් පුර පිවිසින4 මහවනය

මත බුදු බව ලබන-ලෙසැ දෙ අදියර5 අග මැති


සතර දිගින් වඩිනා සඟ උදෙසාය

සතර පසය දෙන ලෙසැ නිති සලසාය


ක ර වූ වෙහෙරැ රැඳි මුනි මැඳරනට වැද

වෙ ර වූ වැසන නො සිතා ගමනින් ඒ සඳ

ගො ර වූ සසර සයුරෙන් ගැලවෙනු සබඳ

ත ර වූ බැතින් වදු එහි බැබැලි මුනි රද61. ම ද ක් ලිහිල් නොවැ නවතමිනි පසිඳුරන්

උ ද ක් තොසින් පිළිවෙත් පුරන තවසරන්

ස ඳ ක් සතුටු කැරැ නමඳිමිනි පද සරන්

ස ඳ ක් සෙ සොමි ගුණ සකි සුසිරි අත් කරන්


62. ප ව ර කැලුම් පිය විදහා ගොස් නුඹන

අ ව ර ගුවන් මිනි රන් තිසරිඳු දිමුත

මු ව ර කර ලකර සර තුර පැමිනි ගත

එ ව ර තුරෙකැ සකි මැනැවියැ ලැඟුම් ගත


63. ඉ ටු වූ තිසර හර කළ විලඹු මන හරා

දු ටු සඳැ දිනිඳු පිය පොබයමිනි මුව සරා

තු ටු කැරැ බමර රස බස් කියත නො මැ හැරා

ප ටු නූ ගැණැති මමිතුර යන්නැ නුබ අරා


64. අක් බෝ වෙහෙරැ සැදි2

මුනි රූ ‍බලත වෙසෙසින්

අක් බෝ පහළ වුව මිසැ

නො පිලිවනි සක් දෙවිඳු විලසින්


65. හි ම සිවියා බිඹු ලෙසැ සස ලපිනුදුල

බි ඟු සෙවියා මිණි මුතු හෙළ පියුමවල3

මහ නැවියා පොකුණේ සිරි සර විපුල

තොමැනැවියා කළ නරඹා සිටැ අසල


66. දු ල් ල ව සැදි සමුදුර සක් පබළු රැස

ලොල්ල ව ගෙනැ නුබ නැගි මේ කුළ විලස

ප ල් ල ව කේතකි මල් සුසැදි නිසි ‍ලෙස

පොල්ල ව වෙතැ වන පෙත නරඹා තොලස67. දුලනා පුළිත නල මඟ මුතු පැහැ සරම

සෙමෙනා වැඩම කැරැ තුනු ගිම් හැරැ දුරම

සිටිනා සුර මැදුර සිරි සමුදුරු තෙරම

දකිනා මැනැවි සකි ලණු මොදර අරම


67. දුලනා පුළිත නල මඟ මුතු පැහැ සරම

සෙමෙනා වැඩම කැරැ තුනු ගිම් හැරැ දුරම

සිටිනා සුර මැදුර සිරි සමුදුරු තෙරම

දකිනා මැනැවි සකි ලණු මොදර අරම


68. වැද සුර මඟැ යන වන දෙවඹුවන්නේ

පද ලතු 1 වැකි මෙන් තුඟු තුරු ම මුඳුන්නේ

ලද ළෙල ළපලු පත් දැකැ මිරිපැන්නේ

ඉඳ මඳ කල් නුඹ නුබ නැග වඩින්නේ


69. වැද උනුන්ට පසු බැසැ බැසැ කොටැ සටන

ඇද කුරු බිම ඇනැ ඇනැ පඳුරු දවටන

මද නැගි තුගු ගව රළ සිටි තුරු යටන

මද විගසක් සිටැ 2 දැකැ යන් උණවටන


70. මන් තුටු වන බිඟු තඹරෙව් සඳල්ලේ

බත් තන යුග රන් පට නො වැ ලිල්ලේ

වන් සුරඟන ලිය රූ දුට ගාල්ලේ

දුන් රසදුන් මෙන් දෙ නුවන් සිල්ලේ71. න ළි න වදන් මඳ හස දෙමිනි එක රඟ

කෙ ළි න තැනින් තැනැ ලිය සලෙළුන් සමඟ

දො ලි න ඔවුන් නරඹා ලස නො වී මග

ති ළි න වඩින් ම මිතුරු සඳිනි මන රඟ


72. දු ළ මිණි ගණ සැදි සිරි ලකඟන ලකළ

ලෙළ පෙණ වැළ මලිගිය මල් බර මුහුළ

රළ නිති සයුරු හිම් ගත් සිරි පහළ කළ

මොළ සිලිලුතුළ ගිං ගිඟිනෙතර වැ පුවළ


73. මත් කම් රණට හසනෙව් දිය මිහිඟු බෙර

දෙත් ගුම් බමර දැල් මඟ දෙපසැ වනතුර

පත් ගිම් නිවා ගත සැතපී ගොස් මඟුර

රන් ගම් වෙහෙර වොරදින මුනිඳු නම කර


74. වැටිය නොදී බැඳි තන ඉන් ඉන් ගැටිය

පැටිය කෙරෙයි ඔප නිසි ගන රන් තැටිය

සැටිය මෙවන් අඟනන් තැනැ තැනැ සිටිය

අටිය නොකැරැ යත් දැකැ උඩුගල්පිටිය


75. වක්1 කඩුවෙන්2 සිටි පමණට 2 ඇති නීලය

දික් කඩුවෙන් බිය ගන්වා පෑ බලය

දුක් වැඩුවෙන් සිටිනා මගෙහි අසලය

හික් කඩුවෙන් සළයින්4 දැකැ සකි පලය76. රළින් දමන සිඳු සක් මුතු වෙළල මුව

දොලින්5 රැගෙනැ කෙළිනා6 පැටි ලිය සුමුව

පළින් පළ මැ ඉඳැ නරඹා සිත් යොමුව

තිළින් දිනත වදු ලැගුමට7 තොටුගමුව


77. නතිඳු නිමල මොළකැටි සිරුරින් පතළ

සිනිඳු කැලුම් කඳ සේ නිරතුරු උඳුළ

පසිඳු මහත් පෙත් මඟ පුළින නල කළ

තොයිදු යතුරු කරමින් වැදැ වෙහෙර තුළ


78. සරා බියෙන් නිල් ගන කුළු මුළු අඹර

වරා අවුත් කැටි වු මෙන් එක පැහැර

සරා පිළිම ගෙයි වැඩැ හිටි මුනි පවර

පුරා ත නෙත දැකැ වඳු සිත එකඟ කැර


(1. යක් -මඳ 2. වක් අඩුවෙන් 3. පණමට -විද 4. සල ඉන්- ටික 5. ළෝලින්-කිසි 6. කෙළෙනා -ටික 7. ලැක්මට- ටික)


79. මු නි වි රු වෙනැ මැ මෙ මැ මන රම් ලෙස පිහිටි

නි ර තු රු කෙලෙස ගිරමෙන් සඳ කැන් දැවටි

වි සි තු රු රුවින් යුතු මතු බුදුවන්ට සිටි

නිති සුරු නමඳු සිදු වන ලෙසැ තසිත අටි


80. දෙ ර ණ සරණින් මැනැ දැනැ ගත් වියත

න ර ණ අනත ගුණයෙන් රැගෙනැ මෙර මත

කි ර ණ සලන ඉන් නැඟි බුබුළු සිරි ගත

පොරණ ලකුණු යුතු දා ගැබ වදු දිමුත


81. එ වෙහෙරැ රඳන නිති- දිය තුළැ පතළ යසගොස

කඳවුරු කුල තඹුරු පොබයන දිනිඳු යුරු

වැඩ කරු උතුරු මුළ මහ තෙරිඳු මුනුබුරු


කුළු කිවි මුළු වරණ-දප් කුඹු බිදි කෙසර යුරු

තෙවළා සත් රුවන් හර පැළැඳි උරතුමා

තෙවළා වදිනයුරු විජයබ තෙරිඳු තුමා


සබා සමුව ලොවැ වෙසෙසිත් පෙනුණු ලෙස

සබා සකව් බැඳැ සිටි සඳැ තෝ පිවිස

සබා සුරිඳු සපුමල් කුමරු වැනු යස

සබා සයෙන් අස්නක් ගෙනැ යොමු පවස82. පු න් ස ඳ කිරණ පෙර දිගුනෙත විපුල්ලේ

නන්කොඳ කුමුදු විකසිත වන ඇසිල්ලේ

මෙත් ගන සොබන1 තුරු මැදැ2 වෙහෙර පල්ලේ3

මන් බැඳ ලගින් කෙවිලඟනක4 තුරුල්ලේ


1. දුන්නද සපද -මු 2. වැද-කිසි 3. වෙහෙර තුල්ලේ- මූ 4. කොවුලඟනක


83. නැගි දිවයුරු දැකැ ගන අඳුරු යෙත බබා

ලැගි පියුමෙහි බිගු මුවර‍ඳෙහි තුඬු තබා

ලැගි තුරගින් නැඟි සිටැ පියෙහි මැළි අඹා

හැගි ලෙසැ මෙ නුඹ නුබ වැදැ යන්නැ පිය අඹා


84. ම න ද ම් පා මහමෝදර1 මැදැ තිබෙන

ම න ර ම් පා ණෙහි ලිතු2 කුරු පෙළ නදන

වෙනදම්2 පා වෙසෙතෙයි සිඳු හිමි අතින

හොය4 කම්පා ඇරැ ගත් කැට පතක් මෙන


85. තොටගමුපාය රැඳි මහ තෙරිඳු ගුණ හිවී

ස ත සැප සේය යන ලෙසැ රැකැ තමන් දිවී

කළසල මේය තර කැරැ කැරැ වු බැහැවී

වැලිතොට ඒය සිරි දැකැ වඩනේ මැනැවී


86. දු ල රන්රසු රැවු දී මෙවුල ඉකිළිය

ලොල වඩවන සලෙළුව නො හැකිළිය

තු ල රන් ලිය ලිය යන එන තුනු ලෙළිය

බ ල ම මිතුරු සඳ කොස්ගොඩ වෙල් එළිය


87. බස රසි කය කියමින් වැදැ එකිනෙකය

වෙරළස කය සිට පෙනෙමින් දන සකය

සුර සර කය සිරි තුනු අඟනන් දැකය

පර තර කය විගසක් ඉඳුව තුරකය


88. නිල්ල දුලන වරලස ගවසා මලින

තුල්ල කළැකි සුරඟන වරහන යනෙන

වැල්ල වෙතැ මැ සැදි නඳුනුයනෙව් සොබන

නිල්ල පොලය වැදැ යා ගන් විඳැ පවන


89. පින ආසය සිත වඩමින් නොපටු කොට

පැන ආසය සෙද ගොස් රම් හිය රඟට

වන වාසය බවයෙහි නොවනුව තොපට

වන වාසය වෙහෙරෙහි වඳුව මුනිඳුට


(1. මහමුවදොර-කිසි 2. ලිය- මූ 3. නතදම්- ඒක 4. නොව, නොය, නොය, කිසි.)


90. හි ම් කො ට නො දත හැකි මෙ තෙකැයි පුලු පු වල

ග ම් ව ට සැදුණු මන හර වෙහෙරින් විපුල

හෙ ම් ප ට පිළි සැදි වෙළඳුන් ගෙපිළිවල1

බෙ ම් තොට මේ සිරි දැකැ ලබ න නෙත ලත් පල


91. ව ළා වළග ලෙළ සොබනා ළ පෙම්

ස ළා කෙළෙනා ළදගන සොඳුරු

නොළා දෙ ඇසි පිය මඟමින් වෙමින් තුරු

ක ළා වියෙන් එ තෙර වැ යා කර මිතුරු92. මි තු රු දැකැ රැගෙනැ තුබුවා සේ රුවල2

ස තු රු කළ කරඬු මුතු මිණි තාරු කැල2

අ තු රු නොහැරැ සැදි සල් පිල් නේ රුවල

මි තු රු යතුරු කැරැ නරඹන් බේරුවල


93. ම ත් ග න කුළු ගන සා තුරු බර පලය

අ ත් ගෙ න සිටැ කෙළිනා මියුරු තොපලය

සි ත් ගෙ න ලිය සරනා සලෙළු තැපලය

මන් ගොන දැකැ නෙත් සනහමිනි නො පලය


94. වයියාකරණ නත්-

දෙමළ කිවියර රඳනා

පයියා ගල වෙහෙරැ-

මුනිඳු දැකැ නැමදු යව සතොසින්


95. ව න සි සි තු ල් ල දිගු නෙත නිලුපුල පුල්ල

තු නු සි යු මැ ල් ල විසිතුරු රන ලිය දුල්ල

ළද ලිය ගොල්ල කෙළනා තුරු සෙවණැල්ල

දැකි සකි ලොල්ල නො කරන් සිටැ කලමුල්ල


(1.පිල්- මූ 2. සේරුදුල-මූ ; බල- කිසි. 3. හාරුවල, හා දෙවල, සේරුවිල- කිසි,)


96. තුං ගා අවර ගිරි සිර දිනිඳු පත් වර

නං ගා මදන එන සඳ සේ සත් පවර

ගං ගා තිලක වෙහෙරෙහි මුනිදු මනහර

හැං ගා ලෙසින් වැඳැ ලගු තැනෙකැ ම මිතුර


97. අත් ගිරි තුරු සිරැ පුල් මල් පල පතර

ගන් ලෙස පෙනෙන සහතුරු මිලි සිසිරකර

සිත් ලෙසැ ලැගි නිවෙසින් නැගි සිටැ මිතුර

යත් මැනැවියැ දැකැ දිසි උදැයගැ මිතුර


98. දො ඹා1 සිලිල් කෙළිනා ලිය නෙතිඳු වර

ප බා සුනිල් රැදුණෙව් රුදු දිය දහර

ස බා පහන් කළු ගඟ ලෙළ රළ පතර

නො බා සෙමෙන් එ තෙරැ වැ පලයන් මිතුර


99. පි හි දී පුලුපු වල2 සුහුඹුල් කුමුකු තුරු

වි හි දි සුවඳ අඹ රඹ කැනැති විසිතුරු

සු සැදි වතුපෙළින් මඟ දෙ පසැ නිරතුරු

පැහැදි මෙ සිරි සර දැකැ යන්න මමිතුරු


100. ක ළු වැ ල් කපුරු දුමිනුදු සිරිනි රන් වැට

සු වි පු ල් මිහිඟු සක් සන්3 නදිනි හැම විට

ම න ක ල් මෙ ලෙස පවතින පුද නිසි ලෙසට

පැ හැ දු ල් ගණඳු කෝවිල දැකැ යන් නො සිට

"https://si.wikibooks.org/w/index.php?title=කෝකිල_සන්දේශය-සඳෙස-i&oldid=4387" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි