ගුත්තිල කාව්‍යය prefix:කණිෂ්ඨ විකි:

Wikibooks වෙතින්
Jump to navigation Jump to search

වෑත්තෑෙව් හිමියන් අතින් රචනා කරන ලදැ යි සළකන ගුත්තිල කාව්‍යය

1.

 සියපින් සිරින්     සරු
 දෙතිස් ලකුණෙන්   විසිතුරු
 කෙළෙසුන් කෙලෙන්   දුරු
 වඳිම් මුණි උතුමන්  තිලෝගුරු

2.

 සපුරා දස   ෙපරුම්
 පලකල බුදුව  මනරම්
 හරනා බව    බිරම්
 වඳිම් අදරින් අනගි සදහම්

3.

 තමන් පද		    වන්දන
 කළ පමණකින්	   නන්දන
 නිවන් සැප	    වින්දන
 වඳිම් මහ සඟන මුණි 	නන්දන

4.

 සුගත් මෙත් 		    බෝසත්
 විදුරත් තිනෙත්    	පියුමත්
 ගහණත් තිනෙත් 		    පුත්
 මෙසත් සුරසත් ලොවට සෙත් දෙත්

5.

 මුණි පද       උතුමගේ
 තෙවළා දභම්      දීවගේ
 ජයසිරි        මඞලගේ 
 සැදු පැරකුම්බා     නිරිඳුගේ